Porez na isplatu naknade troškova službenog putovanja koja se isplaćuje fizičkom licu – konsultantu koji je angažovan po osnovu ugovora o delu

Servis računara online zakazivanje

Porez na isplatu naknade troškova službenog putovanja koja se isplaćuje fizičkom licu – konsultantu koji je angažovan po osnovu ugovora o delu

 

„Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr. i 31/2009 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica na prihode iz svih izvora sem onih koji su posebno izuzeti tim zakonom.

Odredbom člana 85. stav 4. tačka 1) Zakona propisano je da se porez na druge prihode ne plaća na dokumentovane naknade troškova po osnovu službenih putovanja, najviše do iznosa tih troškova koji su izuzeti od plaćanja poreza na zarade za zaposlene po članu 18. stav 1. tač. 2) do 4) Zakona, ako se isplata vrši fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca a koja su upućena, odnosno pozvana od strane državnog organa ili organizacije, sa pravom naknade troškova, nezavisno od toga iz kojih sredstava se vrši isplata.

Prema odredbi člana 18. stav 1. tač. 2), 3) i 4) Zakona ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 1.411 dinara (neoporezivi iznos važi od 1.2.2009. godine), odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, naknade troškova smeštaja na službenom putovanju, prema priloženom računu i naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu i drugim propisima, odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe – do iznosa 30% cene jednog litra super benzina, a najviše do 4.115 dinara mesečno (neoporezivi iznos važi od 1.2.2009. godine).

Imajući u vidu odredbe Zakona, u konkretnom slučaju kada se fizičkom licu – konsultantu, koji je po osnovu ugovora o delu sa nadležnim ministarstvom (nije u radnom odnosu) angažovan na realizaciji određenog projekta, vrši naknada troškova službenog putovanja na koje je upućen od strane tog državnog organa (član 85. stav 4. tačka 1) Zakona), a koju isplaćuje državni organ na teret sredstava obezbeđenih za realizaciju projekta, navedeno primanje po osnovu dokumentovane naknade troškova službenog putovanja do visine propisanog neoporezivog iznosa iz člana 18. stav 1. tač. 2), 3) i 4) Zakona, ne podleže plaćanju poreza na dohodak građana saglasno odredbi člana 85. stav 4. tačka 1) Zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-69/2009-04 od 26.05.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje