Plaćanje poreza na dohodak na prihod od kamate po devizne štednje i drugih depozita

Servis računara online zakazivanje

Plaćanje poreza na dohodak na prihod od kamate po devizne štednje i drugih depozita

 

„Zakonom o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda („Sl. glasnik RS“, br. 5/2009 – dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 30.1.2009. godine, uređeno je privremeno izuzimanje od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda fizičkih lica, pored ostalog, prihoda od kapitala po osnovu kamate na devizne štedne i druge depozite građana, čije je oporezivanje kao vrste prihoda fizičkih lica propisano Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009).

Odredbom člana 2. Zakona propisano je da se ne utvrđuje i ne plaća porez na prihod od kapitala po osnovu kamate na devizne štedne i druge depozite građana, koja je ostvarena od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31.12.2009. godine.

Imajući u vidu da je Zakon stupio na snagu 30.1.2009. godine, prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu kamate od konkretnog deviznog štednog ili drugog depozita, koja je isplaćena ili pripisana u periodu od 30.1.2009. godine (kao dana stupanja na snagu Zakona) do 31.12.2009. godine, nezavisno od toga kada je izvršeno deponovanje sredstava, izuzet je od oporezivanja porezom na dohodak građana na prihode od kapitala.

To znači da se pri obračunu poreza na kamatu na devizne štedne i druge depozite građana ne vrši razdvajanje u obračunu kamate, u smislu da se na devizne depozite posebno obračuna kamata koja pripada do 31.12.2009. godine (kao dana do kad važi privremeno izuzimanje od oporezivanja kamate na devizne štedne i druge depozite) i kamate koja pripada od 1.1.2010. godine (od kada bi se na kamatu obračunavao i plaćao porez na dohodak građana).

Dakle, kad fizičko lice ima oročene devizne štedne i druge depozite, konkretno, na period od godinu dana od 10.2.2009. do 10.2.2010. godine, kamata koju fizičko lice ostvari (isplata kamate će biti izvršena 10.1.2010. godine) bila bi u celosti oporezovana porezom na dohodak građana na prihode od kapitala, imajući u vidu da bi se kamata ostvarila (isplatila), u periodu na koji se ne odnosi poresko izuzimanje (tj. posle 31.12.2009. godine), saglasno odredbama Zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-1541/2009-04 od 17.08.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje