Zakon o javnim beležnicima – članci

Servis računara online zakazivanje

Zakon o javnim beležnicima – izvodi i članci :


 1. Zakon o javnom beležništvu

 2. Ko je javni beležnik (notar) i koje poslove obavlja

 3. Da li javni beležnik (notar) može da sastavlja dokumenta

 4. Ovlašćenja javnog beležnika (notara) prema Zakonu o vanparničnom postupku

 5. Nadležnost i ovlašćenja javnog beležnika (notara) za sastavljanje isprava prema Zakonu o vanparničnom postupku

 6. Ovlašćenja javnog beležnika za raspravljanje zaostavštine prema Zakonu o vanparničnom postupku

 7. Javnobeležnička delatnost; nespojivost javnobeležničke delatnosti sa drugim poslovima (član 4, 5. Zakona o javnim beležnicima)

 8. Vrste javnobeležničkih isprava; javnobeležnička isprava kao javna isprava i njena izvršnost; strane javnobeležničke isprave (čl. 6, 7, 8. Zakona o javnim beležnicima)

 9. Upotreba jezika i pisma (član 18. Zakona o javnim beležnicima)

 10. Razrešenje javnog beležnika (član 31. Zakona o javnim beležnicima)

 11. Javnobeležnički pripravnici, pomoćnici, zamenici i vršioci dužnosti javnog beležnika (član 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Zakona o javnim beležnicima)

 12. Javnobeležnička delatnost – opšta službena dužnost, uskraćivanje preduzimanja radnji (član 52, 53. Zakona o javnim beležnicima)

 13. Izuzeće javnog beležnika (član 54. Zakona o javnim beležnicima)

 14. Zabrana poslovne saradnje; zabrana političke aktivnosti (član 55, 56. Zakona o javnim beležnicima)

 15. Dužnost čuvanja javnobeležničke tajne; naknada štete; osiguranje od odgovornosti (član 57, 58, 59. Zakona o javnim beležnicima)

 16. Standardi formata i sredstva sačinjavanja; prazna mesta i oznake brojeva; reči i znakovi izvan teksta; ispravljanje i dopunjavanje; označavanje i povezivanje stranica (član 63, 64, 65, 66, 67. Zakona o javnim beležnicima)

 17. Potpisivanje i overa; neoverena isprava (član 68, 69. Zakona o javnim beležnicima)

 18. Isprava sačinjena u elektronskom obliku (član 70. Zakona o javnim beležnicima)

 19. Zapisivanje izjava (član 71. Zakona o javnim beležnicima)

 20. Pravni poslovi koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa; drugi pravni poslovi koji mogu imati oblik javnobeležničkog zapisa; sadržina javnobeležničkog zapisa (član 82, 83, 84. Zakona o javnim beležnicima)

 21. Izvršnost javnobeležničkog zapisa (član 85. Zakona o javnim beležnicima)

 22. Javni beležnik ima dužnost čuvanja tajni

 23. Dužnost i ovlašćenje javnog beležnika da izda javnobeležničku potvrdu (član 90, 91. Zakona o javnim beležnicima)

 24. Javnobeležničke overe – overavanje potpisa na nejavnoj ispravi (legalizacija); overavanje nejavne isprave (solemnizacija) – (član 92, 93. Zakona o javnim beležnicima)

 25. Overavanje prepisa isprava (član 94. Zakona o javnim beležnicima)

 26. Overa prevoda (član 95. Zakona o javnim beležnicima)

 27. Overa odluka organa upravljanja pravnog lica (član 96. Zakona o javnim beležnicima)

 28. Čuvanje spisa i isprava (član 100, 101, 102, 103. Zakona o javnim beležnicima)

 29. Izdavanje izvornika javnobeležničke isprave; izdavanje otpravka i prepisa javnobeležničke isprave (član 108, 109. Zakona o javnim beležnicima)

 30. Dužnost čuvanja određenih vrsta javnobeležničkih isprava (član 110, 111, 112. Zakona o javnim beležnicima)

 31. Predaja arhive (član 113, 114, 115, 116, 117. Zakona o javnim beležnicima)

 32. Nagrada za rad i naknada troškova (član 134, 135, 136, 137, 138, 139. Zakona o javnim beležnicima)

 33. Javnobeležnički depozit (član 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175. Zakona o javnim beležnicima)

 34. Primedbe na rad javnih beležnika i njihova odgovornost

 

Servis računara online zakazivanje