Overavanje prepisa isprava (član 94. Zakona o javnim beležnicima)

Servis računara online zakazivanje

Overavanje prepisa isprava (član 94. Zakona o javnim beležnicima)

 

Overavanje prepisa isprava

Član 94.

Javni beležnik je ovlašćen da overi da se prepis javne ili nejavne isprave slaže sa izvornikom, ako vlada jezikom na kome je isprava napisana i ako mu stranka podnese izvornik i prepis isprave.

Prepis se mora slagati sa izvornikom isprave u svim njenim pisanim delovima i sastojcima (pravopisno, u načinu navođenja brojeva, u pogledu skraćenica, kao i u pogledu grešaka u pisanju i sl).

Ako su pojedina mesta u izvorniku isprave menjana, dopunjavana, brisana ili precrtavana, prepis mora da sadrži veran prenos tih promena.

Ako su u prepisu, u odnosu na izvornik neka mesta precrtana, brisana, dopunjena ili izmenjena, javni beležnik je pre overe dužan da na kraju teksta isprave koju overava unese opis i izgled izmena.

Pre overe, javni beležnik će, pored utvrđivanja vernosti prepisa iz stava 2. ovog člana, utvrditi na koji način je prepisan izvornik (prenošenjem teksta izvornika mehaničkim, elektronskim ili ručnim putem, fotokopiranjem izvornika ili na drugi način).

Pre overe, javni beležnik će utvrditi da li je izvornik isprave potpisan, snabdeven pečatom i štambiljem izdavaoca, klauzulama izvršnosti ili pravnosnažnosti i sl.

Ako izvornik nejavne isprave nije potpisan i ako izvornik javne isprave čiji prepis treba overiti ne sadrži potpis, pečat i štambilj, javni beležnik će na kraju teksta isprave koju overava upisati svoj nalaz o ovim nedostacima.

Overa isprave vrši se stavljanjem svojeručnog potpisa javnog beležnika i otiskivanjem njegovog pečata i štambilja ispod teksta isprave i ispod opisa i nalaza javnog beležnika iz st. 4. i 8. ovog člana, kao i mesta i datuma overe.

Ako se isprava sastoji iz više stranica, pre stavljanja svog potpisa javni beležnik će upisati broj stranica iz kojih se isprava sastoji.

Overa javnog beležnika potvrđuje da je prepis isprave koji overava identičan izvorniku isprave.

Overa isprave iz stava 1. ovog člana ima isto dejstvo kao overa pred sudom, odnosno organom uprave.

JAVNI BELEŽNIK – NOTAR 

 

Servis računara online zakazivanje