Da li javni beležnik (notar) može da sastavlja dokumenta

Servis računara online zakazivanje

Da li javni beležnik (notar) može da sastavlja dokumenta

Javni beležnici (notari) formulišu u precizne pismene ugovorne obaveze dogovore koje postignu stranke. Oni se staraju da se prava volja i interesi svake strane ispune prilikom sastavljanja javnobeležničke isprave i upozorava stranke na rizike i probleme koji se mogu javiti u vezi sa tim.

Javni beležnik (notar) sastavlja javnobeležničke isprave na srpskom jeziku kao službenom jeziku, ćiriličkim pismom, a na područjima one jedinice lokalne samouprave gde je u službenoj upotrebi i jezik i pismo nacionalne manjine, javnobeležničke isprave se sastavljaju na srpskom jeziku ćiriličkim pismom ili na jeziku i pismu nacionalne manjine ili na oba jezika i pisma, u skladu sa zahtevom stranke.

Javni beležnik (notar) može, na zahtev stranke, sastaviti ispravu i na stranom jeziku ako ima svojstvo sudskog prevodioca za jezik na kojem sastavlja ispravu i ako je isprava namenjena upotrebi u inostranstvu.

Ako stranke, odnosno drugi učesnici u sastavljanju isprave ne razumeju jezik na kojem je isprava sastavljena, isprava mora da sadrži klauzulu potpisanu od strane stranke da im je sadržina isprave bila u celosti prevedena i prevod dostavljen u pisanoj formi.

Prevod isprave vrši javni beležnik (notar) sa svojstvom sudskog prevodioca ili na zahtev stranke, sudski prevodilac.

JAVNI BELEŽNIK – NOTAR

 

Servis računara online zakazivanje