Ko je javni beležnik (notar) i koje poslove obavlja

Servis računara online zakazivanje

Ko je javni beležnik (notar) i koje poslove obavlja

 

Javni beležnik (notar) je stručnjak iz oblasti prava koji je imenovan od strane ministra nadležnog za pravosuđe.

Javni beležnik je ovlašćen da obavlja sledeće poslove:

  1. sastavlja, overava i izdaje javne isprave o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se zasnivaju prava i overava privatne isprave;
  2. preuzima na čuvanje isprave, novac, hartije od vrednosti i druge predmete;
  3. na osnovu ovog zakona i po odluci suda obavlja poslove koji mu se po zakonu mogu poveriti;
  4. preduzima druge radnje u skladu sa zakonom.

Javni beležnik (notar) obavlja svoju delatnost kao isključivo i stalno zanimanje i u svom radu je nezavisan i samostalan.

Javni beležnik (notar) je dužan da svoju delatnost obavlja u skladu sa propisima i načelom savesnosti i poštenja a može da odbije obavljanje poslova u okviru svoje delatnosti samo iz razloga koji su određeni zakonom.

Delatnost javnog beležnika nespojiva je sa obavljanjem advokature, bilo kog drugog plaćenog zanimanja, odnosno funkcije, kao i poslova koji nisu u skladu sa ugledom, nezavisnošću, samostalnošću i javnim poverenjem javnog beležništva.

Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na:

  1. obavljanje poslova u svojstvu izvršioca zaveštanja, staratelja zaostavštine, staratelja poslovno nesposobnog lica ili nekog drugog sličnog posla zasnovanog na odluci nadležnog organa;
  2. povremeno ili dopunsko obavljanje naučne, nastavne, umetničke i slične delatnosti;
  3. obavljanje funkcije i poslova u javnobeležničkoj komori i u međunarodnim udruženjima javnih beležnika;
  4.  obavljanje poslova, medijatora, arbitra ili sudskog prevodioca

JAVNI BELEŽNIK – NOTAR

 

Servis računara online zakazivanje