Pravni poslovi koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa; drugi pravni poslovi koji mogu imati oblik javnobeležničkog zapisa; sadržina javnobeležničkog zapisa (član 82, 83, 84. Zakona o javnim beležnicima)

Servis računara online zakazivanje

Pravni poslovi koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa; drugi pravni poslovi koji mogu imati oblik javnobeležničkog zapisa; sadržina javnobeležničkog zapisa (član 82, 83, 84. Zakona o javnim beležnicima)

 

Pravni poslovi koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa

Član 82.

U obliku javnobeležničkog zapisa sačinjavaju se naročito:

 1. ugovori o imovinskim odnosima između supružnika;
 2. ugovori o imovinskim odnosima između vanbračnih partnera;
 3. sporazumi o deobi zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera;
 4. sporazumi o zakonskom izdržavanju, u skladu sa zakonom;
 5. ugovori o raspolaganju nepokretnostima;
 6. ugovori o ustupanju i raspodeli imovine za života;
 7. ugovori o doživotnom izdržavanju;
 8. obećanje poklona i ugovori o poklonu za slučaj smrti;
 9. drugi pravni poslovi i izjave za koje zakon određuje da moraju biti zaključeni u obliku javnobeležničkog zapisa, po zakonima i drugim propisima koji uređuju njihovo sačinjavanje.

Pravni poslovi i izjave iz stava 1. ovog člana koji su sačinjeni u obliku javnobeležničkog zapisa imaju istu dokaznu snagu kao da su sačinjeni u sudu ili pred drugim državnim organom.

Ugovori, odnosno izjave kojima se menjaju pravni odnosi nastali zaključenjem ugovora ili davanjem izjava iz stava 1. ovog člana zaključuju se, odnosno daju u obliku javnobeležničkog zapisa.

Pravni poslovi i izjave iz stava 1. ovog člana koji nisu sačinjeni u obliku javnobeležničkog zapisa ne proizvode pravno dejstvo.

Drugi pravni poslovi koji mogu imati oblik javnobeležničkog zapisa

Član 83.

U obliku javnobeležničkog zapisa, pored drugih oblika koji su predviđeni zakonom mogu se zaključiti, sačiniti ili dati:

 1. (brisana)
 2. ugovori o raspolaganju pokretnim stvarima ili pravima;
 3. izjave i raspolaganje imovinom radi osnivanja zadužbine, odnosno fondacije za života ili za slučaj smrti osnivača zadužbine odnosno, fondacije;
 4. zapis o poništaju izgubljenih, uništenih ili oštećenih isprava;
 5. zaveštanje (testament);
 6. izjava kojom se nužni naslednik isključuje iz nasledstva;
 7. izjava kojom se nužni naslednik lišava nasledstva;
 8. izjava da se poklon dat zakonskom nasledniku neće uračunavati u njegov nasledni deo, u skladu sa zakonom;
 9. izjava da se dug budućeg naslednika neće uračunavati u njegov nasledni deo, u skladu sa zakonom;
 10. izjava o priznanju očinstva kao i izjava o saglasnosti sa priznatim očinstvom;
 11. izjava o pristanku na postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja;
 12. drugi pravni poslovi i izjave za koje zakon određuje da se mogu zaključiti ili dati u obliku javnobeležničkog zapisa.

Ugovori, zaveštanja (testamenti) i izjave iz stava 1. ovog člana koji su zaključeni ili sačinjeni u obliku javnobeležničkog zapisa imaju istu dokaznu snagu kao i ugovori, zaveštanja (testamenti) i izjave koji su sačinjeni u sudu ili pred organom uprave, odnosno overeni od strane suda ili organa uprave.

U postupcima iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe vanparničnog postupka.

U postupku iz stava 1. tačka 10) ovog člana shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju porodični odnosi.

U postupku iz stava 1. tač. 5) do 9) ovog člana shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje nasleđivanje.

Sadržina javnobeležničkog zapisa

Član 84.

Javnobeležnički zapis sadrži:

 1. ime i prezime javnog beležnika, izjavu da postupa u svojstvu javnog beležnika i oznaku sedišta javnog beležnika;
 2. ime i prezime, podatke o mestu i datumu rođenja, kao i o adresi i prebivalištu stranaka u postupku koje zaključuju pravni posao ili daju izjavu ili sačinjavaju zaveštanje, ime i prezime, adresu i prebivalište zakonskog zastupnika i punomoćnika stranke, odnosno naziv i sedište stranke – pravnog lica i ime i prezime, adresu i prebivalište njegovog zastupnika;
 3. podatke o načinu utvrđivanja identiteta stranaka, svedoka, zakonskih zastupnika i drugih učesnika;
 4. ime i prezime, adresu i prebivalište svedoka, prevodioca i tumača ako su učestvovali u postupku sastavljanja javnobeležničkog zapisa i podatke o načinu utvrđivanja njihovog identiteta i osnova zastupanja;
 5. tekst sadržine pravnog posla, zaveštanja (testamenta) ili izjave, odnosno zapis o poništaju izgubljene, uništene ili oštećene isprave;
 6. označenje isprava koje se prilažu javnobeležničkom zapisu, kao što su punomoćja, izvodi iz matičnih knjiga, katastra nepokretnosti, zemljišnih i drugih javnih knjiga;
 7. datum, a ako to ima pravni značaj i čas, kao i mesto sastavljanja javnobeležničkog zapisa, ako se zapis sastavlja van javnobeležničke kancelarije;
 8. izjavu da su stranke, a kad je potrebno i drugi učesnici, poučeni o sadržini i pravnim posledicama pravnog posla, zaveštanja (testamenta) ili izjave, kao i da su stranke upozorene da su njihove izjave nejasne, nerazumljive ili dvosmislene, kao i da su i posle upozorenja pri takvim izjavama ostale;
 9. potpise stranaka, zakonskih i drugih zastupnika, punomoćnika, tumača i drugih učesnika;
 10. potpis javnog beležnika, kao i pečat i štambilj javnog beležnika.

Javnobeležnički zapis koji ne sadrži podatke određene u stavu 1. tač. 1), 2), 7), 8), 9) i 10) ovog člana nema svojstvo niti pravno dejstvo javne isprave.

Javnobeležnički zapis koji ne sadrži ni podatke iz stava 1. tačka 5) ovog člana smatra se nepostejećim.

JAVNI BELEŽNIK – NOTAR

 

Servis računara online zakazivanje