Zabrana poslovne saradnje; zabrana političke aktivnosti (član 55, 56. Zakona o javnim beležnicima)

Servis računara online zakazivanje

Zabrana poslovne saradnje, zabrana političke aktivnosti (član 55, 56. Zakona o javnim beležnicima)

 

Zabrana poslovne saradnje

Član 55.

Javni beležnik ne sme da se povezuje, sarađuje, odnosno da koristi zajednički poslovni prostor sa advokatom ili sa drugim fizičkim ili pravnim licem radi zajedničkog obavljanja delatnosti.

Dva ili više javnih beležnika mogu u istim prostorijama, uz korišćenje zajedničkog administrativnog osoblja, uređaja i opreme, obavljati delatnost ako im to odobri ministar, na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Komore, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Zabrana političke aktivnosti

Član 56.

Javni beležnik ne sme biti član organa političke stranke, niti finansirati političku stranku, koaliciju ili kandidata na izborima.

JAVNI BELEŽNIK – NOTAR

 

Servis računara online zakazivanje