Javnobeležnička delatnost; nespojivost javnobeležničke delatnosti sa drugim poslovima (član 4, 5. Zakona o javnim beležnicima)

Servis računara online zakazivanje

Javnobeležnička delatnost; nespojivost javnobeležničke delatnosti sa drugim poslovima (član 4, 5. Zakona o javnim beležnicima)

 

Javnobeležnička delatnost

Član 4.

Javni beležnik je ovlašćen da obavlja sledeće poslove:

  1. sastavlja, overava i izdaje javne isprave o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se zasnivaju prava i overava privatne isprave;
  2. preuzima na čuvanje isprave, novac, hartije od vrednosti i druge predmete;
  3. na osnovu ovog zakona i po odluci suda obavlja poslove koji mu se po zakonu mogu poveriti;
  4. preduzima druge radnje u skladu sa zakonom.

Nespojivost javnobeležničke delatnosti sa drugim poslovima

Član 5.

Delatnost javnog beležnika nespojiva je sa obavljanjem advokature, bilo kog drugog plaćenog zanimanja, odnosno funkcije, kao i poslova koji nisu u skladu sa ugledom, nezavisnošću, samostalnošću i javnim poverenjem javnog beležništva.

Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na:

  1. obavljanje poslova u svojstvu izvršioca zaveštanja, staratelja zaostavštine, staratelja poslovno nesposobnog lica ili nekog drugog sličnog posla zasnovanog na odluci nadležnog organa;
  2. povremeno ili dopunsko obavljanje naučne, nastavne, umetničke i slične delatnosti;
  3. obavljanje funkcije i poslova u javnobeležničkoj komori i u međunarodnim udruženjima javnih beležnika;
  4. obavljanje poslova, medijatora, arbitra ili sudskog prevodioca.

JAVNI BELEŽNIK – NOTAR 

 

 

Servis računara online zakazivanje