Koja ovlašćenja ima javni beleznik (notar) i kako ih obavlja

Servis računara online zakazivanje

KOJA OVLAŠĆENJA IMA JAVNI BELEŽNIK I KAKO IH OBAVLJA

Izmenama Zakona o vanparničnom postupku (Sl. glasnik SRS br. 25/82 i 48/88, Sl. glasnik RS br. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013, 55/2014) javnim beležnicima su data određena ovlašćenja

 

Koja ovlašćenja se mogu dati javnom beležniku
(član 30a Zakona o vanparničnom postupku)

Sud može dati javnom beležniku ovlašćenje za sprovođenje postupka za koji je nadležan sud ili za preduzimanje pojedinih vanparničnih radnji.

Sud ne može poveriti javnom beležniku sprovođenje postupaka u statusnim i porodičnim stvarima, sprovođenje postupka za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost, vođenje javnih knjiga i registara za koje je zakonom predviđeno da ih vodi sud, sastavljanje isprava za koje je ovim ili posebnim zakonom predviđena isključiva nadležnost suda i sprovođenje postupka za raspravljanje zaostavštine kada je za nasleđivanje merodavno pravo strane države.

Ko daje ovlašćenja javnom beležniku
(član 30b Zakona o vanparničnom postupku)

Sudija kojem je dodeljen predmet donosi rešenje kojim se javnom beležniku poverava sprovođenje postupka ili preduzimanje pojedine procesne radnje a protiv tog rešenja kojim se javnom beležniku poverava sprovođenje postupka ili preduzimanje pojedine procesne radnje nije dozvoljena žalba.

Ko određuje kome javnom beležniku se daju ovlašćenja
(član 30v Zakona o
vanparničnom postupku)

Predsednik suda donosi rešenje o određivanju javnog beležnika kojem se upućuje povereni predmet donosi, koji je po zakonu nadležan da sprovede postupak, odnosno da preduzme pojedinu procesnu radnju.

Predmet se može uputiti javnom beležniku čije se službeno sedište nalazi na području tog suda.

Ako na području suda službeno sedište ima više javnih beležnika, sud je dužan da im predmete dodeljuje ravnomerno, prema azbučnom redu njihovih prezimena.

Ako je neki javni beležnik promenio prezime ili ako je princip azbučnog reda narušen zato što je javni beležnik opravdano odbio da prihvati povereni posao, prvi sledeći predmet poverava se onom javnom beležniku kojem je dodeljeno najmanje predmeta.

Da li je javni beležnik dužan da prihvati posao koji mu je poveren
(član 30g Zakona o vanparničnom postupku)

Javni beležnik je dužan da prihvati posao koji mu je poveren.

Javni beležnik može odbiti da sprovede postupak koji mu je poveren, odnosno da preduzme procesnu radnju koja mu je poverena kada postoji razlog za njegovo isključenje, odnosno izuzeće ili neka druga okolnost koja ga objektivno sprečava da prihvati povereni posao.

O opravdanosti razloga za odbijanje poverenog posla odlučuje sud koji je doneo rešenje o poveravanju posla.

Ako sud proceni da postoji opravdan razlog za odbijanje poverenog posla, naređuje javnom beležniku da vrati spise predmeta koji mu je poveren u roku od sedam dana.

Da li je javni beležnik dužan da postupa po pravilima postupka koji važe za posao koji mu je poveren
(član 30d Zakona o vanparničnom postupku)

Javni beležnik je dužan da postupa po pravilima koja važe za postupak koji mu je poveren.

Postojanje razloga za isključenje, odnosno izuzeće javnog beležnika i njegova dužnost da čuva službenu tajnu cene se prema pravilima postupka čije sprovođenje mu je povereno.

Prilikom sprovođenja postupka, odnosno procesne radnje koja mu je poverena javni beležnik je ovlašćen da pribavlja potrebne podatke i isprave od drugih nadležnih organa, a podnesci kojima to traži oslobođeni su plaćanja taksa.

U kom roku je javni beležnik dužan da obavi posao koji mu je poveren
(član 30đ Zakona o vanparničnom postupku)

Rešenjem kojim poverava javnom beležniku sprovođenje postupka ili preduzimanje procesne radnje sud određuje rok u kojem mora obaviti povereni posao.

Ako javni beležnik ne može da obavi poveren posao u ostavljenom roku dužan je da o tome bez odlaganja obavesti sud i učesnike.

Obaveštenje mora da sadrži razloge zbog kojih povereni posao ne može da se obavi u ostavljenom roku.

Pošto primi obaveštenje, sud donosi odluku da javnom beležniku ostavi naknadni rok za obavljanje poverenog posla, da posao poveri drugom javnom beležniku ili da sam sprovede postupak, odnosno pojedinu procesnu radnju.

Kako se i ko vrši nadzor nad radom javnog beležnika
(član 30e i 30ž Zakona o vanparničnom postupku)

Sud koji je javnom beležniku poverio sprovođenje postupka ili preduzimanje pojedine procesne radnje vrši nadzor nad njegovim radom.

Na zahtev suda koji mu je poverio posao javni beležnik je dužan da mu preda na uvid sve spise predmeta i podnese pismeni izveštaj o svom radu.

Sud donosi rešenje o oduzimanju poverenog posla javnom beležniku koji radi na štetu stranaka, stvara im suvišne troškove, neopravdano odugovlači postupak ili kada to nalažu drugi opravdani razlozi.

Protiv rešenja o oduzimanju poverenog posla nije dozvoljena žalba.

Rešenjem o oduzimanju poverenog posla sud naređuje javnom beležniku da prekine svaki rad na predmetu i da mu dostavi sve spise predmeta.

Rešenje o oduzimanju poverenog posla sud dostavlja: javnom beležniku, učesnicima u postupku, disciplinskom tužiocu Javnobeležničke komore i ministru nadležnom za poslove pravosuđa.

Da li se može napadati rešenje koje je doneo javni beležnik
(član 30z Zakona o vanparničnom postupku)

Rešenje koje je javni beležnik doneo kao poverenik suda može se napadati pravnim lekovima pod istim uslovima i po istim pravilima kao da ga je doneo sud.

Kako se i ko određuje nagradu za rad javnog beležnika
(član 30i Zakona o vanparničnom postupku)

Naknadu troškova i nagradu za rad javnom beležniku kao povereniku suda određuje i isplaćuje sud prema Javnobeležničkoj tarifi.

Javni beležnik ne sme da se sporazumeva sa učesnicima o naknadi troškova i nagradi za svoj rad, niti sme od njih naplaćivati naknadu troškova i naknadu za svoj rad.

O naplati taksa, predujmljivanju i naplati troškova postupka, kao i o oslobađanju učesnika u postupku od troškova postupka odlučuje se prema pravilima postupka čije je sprovođenje povereno javnom beležniku.

 

Servis računara online zakazivanje