Razrešenje javnog beležnika (član 31. Zakona o javnim beležnicima)

Servis računara online zakazivanje

Razrešenje javnog beležnika (član 31. Zakona o javnim beležnicima)

  Razrešenje

Član 31.

Javni beležnik se razrešava:

  1. ako se naknadno utvrdi da su prestali da postoje uslovi za obavljanje javnobeležničke delatnosti iz člana 25. ovog zakona ili da nisu ni postojali prilikom njegovog imenovanja;
  2. ako zasnuje radni odnos, počne da koristi prava iz penzijskog osiguranja ili ako počne da obavlja neku drugu delatnost;
  3. ako mu sudskom odlukom bude oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost;
  4. ako postane trajno nesposoban da obavlja delatnost zbog bolesti;
  5. ako se nije osigurao od odgovornosti ili ne plaća naknadu za osiguranje Komori;
  6. ako nije pohađao seminare ili druge oblike obaveznog usavršavanja javnih beležnika određene od strane Komore ili Ministarstva;
  7. ako obavlja poslove koji nisu spojivi sa ugledom i dostojanstvom javnog beležnika;
  8. ako mu je izrečena disciplinska kazna oduzimanja prava obavljanja delatnosti javnog beležnika;
  9. ako bez opravdanog razloga ne započne sa radom u roku od 15 dana od dana koji je Komora odredila za početak njegovog rada.

Odluku o razrešenju javnog beležnika, u kojoj su utvrđeni razlozi za razrešenje, donosi ministar.

Pre donošenja odluke o razrešenju, javnom beležniku mora biti omogućeno da se izjasni o razlogu za razrešenje.

Protiv odluke o razrešenju javnog beležnika nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

U postupku razrešenja javnog beležnika shodno se primenjuju odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak.

JAVNI BELEŽNIK – NOTAR 

 

Servis računara online zakazivanje