Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme sa strancem koji ima odobren privremeni boravak

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme sa strancem koji ima odobren privremeni boravak   „U članu 29. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je da strani državljanin ili lice bez državljanstva može da zasnuje radni odnos pod uslovima utvrđenim ovim zakonom i posebnim zakonom. Prema članu […]

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u stalni radni odnos u ustanovama socijalne zaštite

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u stalni radni odnos u ustanovama socijalne zaštite    „U vezi sa radnopravnim statusom zaposlene u radnom odnosu na određeno vreme u ustanovi socijalne zaštite radi zamene odsutne zaposlene, ako odsutnoj zaposlenoj prestane radni odnos, daje se sledeće mišljenje: Prema članu 2. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik […]

Premeštaj zaposlenog na drugo radno mesto za koga se posle lekarskog pregleda utvrdi da ne ispunjava posebne uslove u pogledu zdravlja

Premeštaj zaposlenog na drugo radno mesto za koga se posle lekarskog pregleda utvrdi da ne ispunjava posebne uslove u pogledu zdravlja „Odredbom člana 13. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) utvrđena je obaveza poslodavca da donese akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna […]

Zasnivanje radnog odnosa kod dva poslodavca sa nepunim radnim vremenom

Zasnivanje radnog odnosa kod dva poslodavca sa nepunim radnim vremenom   „U skladu sa čl. 39. do 41. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), radni odnos može da se zasnuje i za rad sa nepunim radnim vremenom, na neodređeno ili određeno vreme. Zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ima […]

Zaključenje novog ugovora o radu po isteku radnog odnosa na određeno vreme

Zaključenje novog ugovora o radu po isteku radnog odnosa na određeno vreme   „U članu 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) je propisano da se radni odnos zasniva na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u pitanju: sezonski poslovi, rad na određenom projektu, povećanje […]

Privremeno upućivanje na rad kod drugog poslodavca

Privremeno upućivanje na rad kod drugog poslodavca    „Prema članu 174. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom, dat u zakup poslovni prostor ili zaključen ugovor […]

Presude Vrhovnog suda o radnom odnosu na određeno vreme

Presude Vrhovnog suda o radnom odnosu na određeno vreme   Iz obrazloženja: „Tužilja u reviziji neosnovano ukazuje da su ugovori o radu koje je zaključila sa tuženim nezakoniti, jer u njima nije naveden razlog zbog čega se zaključuje na određeno vreme. Suprotno navodima revizije, ova okolnost nije od značaja, jer se u članu 33. Zakona […]

Zabrana zapošljavanja novih zaposlenih za vreme štrajka

Zabrana zapošljavanja novih zaposlenih za vreme štrajka   „U skladu sa članom 5. stav 3. Zakona o štrajku („Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dr. zakon – dalje: Zakon) ako se štrajk ispoljava okupljanjem zaposlenih, mesto okupljanja učesnika u štrajku ne može biti van poslovnih – radnih prostorija, odnosno […]

Broj izvršilaca u aktu o sistematizaciji

Broj izvršilaca u aktu o sistematizaciji   „Prema članu 24. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova se utvrđuju organizacioni delovi kod poslodavca, vrsta poslova, vrsta i stepen stručne spreme i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima. Polazeći […]

Zasnivanje radnog odnosa sa starosnim penzionerom

Zasnivanje radnog odnosa sa starosnim penzionerom   „Nema zakonskih smetnji da se sa korisnikom starosne penzije zasnuje radni odnos zaključivanjem ugovora o radu, u skladu sa čl. 30. do 33. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), odnosno da zaključi ugovor o delu saglasno članu 199. tog zakona. Korisniku starosne penzije […]