Premeštaj zaposlenog na drugo radno mesto za koga se posle lekarskog pregleda utvrdi da ne ispunjava posebne uslove u pogledu zdravlja

Servis računara online zakazivanje

Premeštaj zaposlenog na drugo radno mesto za koga se posle lekarskog pregleda utvrdi da ne ispunjava posebne uslove u pogledu zdravlja

„Odredbom člana 13. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) utvrđena je obaveza poslodavca da donese akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje.

Poslodavac je dužan da izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada.

Akt o proceni rizika zasniva se na utvrđivanju mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na radnom mestu u radnoj okolini, na osnovu kojih se vrši procena rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenog.

Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini propisuje ministar nadležan za rad.

Prema odredbi člana 43. Zakona poslodavac je dužan da zaposlenom na radnom mestu sa povećanim rizikom pre početka rada obezbedi prethodni lekarski pregled, kao i periodični lekarski pregled u toku rada.

Prethodni i periodični lekarski pregledi zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom vrše se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim propisima o bezbednosti i zdravlju na radu koje sporazumno propisuju ministar nadležan za rad i ministar nadležan za zdravlje.

Ako se u postupku periodičnog lekarskog pregleda utvrdi da zaposleni ne ispunjava posebne zdravstvene uslove za obavljanje poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom, poslodavac je dužan da ga premesti na drugo radno mesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima.

Neispunjavanje posebnih zdravstvenih uslova za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom ne može biti razlog za otkaz ugovora o radu.

Stupanjem na snagu Zakona prestao je da važi Zakon o zaštiti na radu („Sl. glasnik RS“, br. 42/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 42/98), i odredbama Zakona propisana je dužnost poslodavca da donese Akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini na način i postupku utvrđenim Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2006, 84/2006 – ispr. i 30/2010), kao i da obezbedi propisane lekarske preglede na način, postupku i rokovima propisanim Pravilnikom o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom („Sl. glasnik RS“, br. 120/2007 i 93/2008).

Poslodavac je dužan da kada aktom o proceni rizika utvrdi da je neko radno mesto radno mesto sa povećanim rizikom za lice koje zasniva radni odnos, odnosno koje angažuje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom obezbedi pre početka rada prethodni lekarski pregled, odnosno zaposlenom koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom obezbedi periodični lekarski pregled u toku rada. Prethodne i periodične lekarske preglede vrši služba medicine rada.

Ako se u postupku periodičnog lekarskog pregleda utvrdi da zaposleni koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom ne ispunjava posebne zdravstvene uslove za obavljanje poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom, poslodavac je dužan da ga premesti na drugo radno mesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima.

Shodno prethodno navedenim, poslodavac je dužan da, kada je utvrdio da na radnom mestu i u radnoj okolini i pored sprovedenih mera za bezbedan i zdrav rad postoje opasnosti i štetnosti koje mogu da izazovu povredu na radu ili ugroze zdravlje zaposlenog, uputi zaposlenog na propisani lekarski pregled koji vrši služba medicine rada i da na osnovu ocene o zdravstvenoj sposobnosti zaposlenog iz Izveštaja o izvršenom lekarskom pregledu kojom je utvrđeno da zaposleni nije zdravstveno sposoban za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom, zaposlenog premesti na drugo radno mesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima. Za sva ostala radna mesta i zaposlene koji obavljaju poslove na tim radnim mestima u smislu Zakona ne postoji obaveza poslodavca da zaposlene upućuje na kontrolne preglede.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-00046/2012-01 od 19.11.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje