Zasnivanje radnog odnosa sa starosnim penzionerom

Servis računara online zakazivanje

Zasnivanje radnog odnosa sa starosnim penzionerom

 

„Nema zakonskih smetnji da se sa korisnikom starosne penzije zasnuje radni odnos zaključivanjem ugovora o radu, u skladu sa čl. 30. do 33. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), odnosno da zaključi ugovor o delu saglasno članu 199. tog zakona.

Korisniku starosne penzije koji zasnuje radni odnos ili zaključi ugovor o delu ne obustavlja se isplata penzije koju je ostvario u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-942/2010-02 od 16.12.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje