Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme sa strancem koji ima odobren privremeni boravak

Servis računara online zakazivanje

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme sa strancem koji ima odobren privremeni boravak

 

„U članu 29. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je da strani državljanin ili lice bez državljanstva može da zasnuje radni odnos pod uslovima utvrđenim ovim zakonom i posebnim zakonom.

Prema članu 5. stav 3. Zakona o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima („Sl. list SFRJ“, br. 11/78 i 64/89, „Sl. list SRJ“, br. 42/92, 24/94 i 28/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dr. zakon), stranom državljaninu koji ima odobrenje za privremeni boravak u Republici Srbiji, odobrenje za zasnivanje radnog odnosa daje se za period koji ne može biti duži od perioda važenja odobrenja za boravak.

Polazeći od odredaba Zakona o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima, kao posebnog zakona, mišljenja smo da strani državljanin sa privremenim boravkom u Republici Srbiji u slučaju sukcesivnog izdavanja odobrenja za zasnivanje radnog odnosa koje nije duže od vremena na koje je mu je odobren privremeni boravak, može više puta da zasnuje radni odnos na određeno vreme koje ne može da bude duže od vremena na koje mu je svako pojedinačno odobrenje za zasnivanje radnog odnosa izdato. U ovom slučaju radni odnos sa stranim državljaninom zasniva se danom njegovog stupanja na rad, koji je određen prethodno zaključenim ugovorom o radu saglasno odgovarajućim odredbama čl. 30. do 33. Zakona, a na osnovu prethodno izdatog odobrenja za zasnivanje radnog odnosa.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-323/2012-02 od 16.01.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje