Broj izvršilaca u aktu o sistematizaciji

Broj izvršilaca u aktu o sistematizaciji

 

„Prema članu 24. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova se utvrđuju organizacioni delovi kod poslodavca, vrsta poslova, vrsta i stepen stručne spreme i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima.

Polazeći od navedene odredbe Zakona, broj izvršilaca nije obavezni element pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova. Međutim, nema zakonskih smetnji da pravilnik, pored uslova za rad na određenim poslovima, sadrži i broj izvršilaca potrebnih za rad na tim poslovima.“

(Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-57/2011-02 od 08.02.2011. godine