Zasnivanje radnog odnosa kod dva poslodavca sa nepunim radnim vremenom

Servis računara online zakazivanje

Zasnivanje radnog odnosa kod dva poslodavca sa nepunim radnim vremenom

 

„U skladu sa čl. 39. do 41. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), radni odnos može da se zasnuje i za rad sa nepunim radnim vremenom, na neodređeno ili određeno vreme. Zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ima sva prava iz radnog odnosa srazmerno vremenu provedenom na radu, osim ako za pojedina prava zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drukčije određeno. Zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca može za ostatak radnog vremena da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca i da na taj način ostvari puno radno vreme.

Polazeći od navedenih odredaba Zakona o radu nema smetnji da zaposleni zasnuje radni odnos kod dva ili više poslodavaca sa nepunim radnim vremenom i na taj način ostvari pravo na rad sa punim radnim vremenom.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-148/2012-02 od 09.10.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje