Ugovor o radu zaključuje se u pismenom obliku pre stupanja zaposlenog na rad

Ugovor o radu zaključuje se u pismenom obliku pre stupanja zaposlenog na rad   „Članom 32. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), propisano je da se ugovor o radu zaključuje pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku, a ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu […]

Zasnivanje radnog odnosa kod udruženja građana

Zasnivanje radnog odnosa kod udruženja građana   „Poslodavac u smislu Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) jeste domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje, jedno ili više lica (član 5. stav 2. Zakona). Prema članu 30. Zakona ugovor o radu je obavezan akt […]

Raspoređivanje zaposlenog sa zdravstvenim nedostacima i njegova zaštita

Raspoređivanje zaposlenog sa zdravstvenim nedostacima i njegova zaštita   „Prema članu 81. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) zaposleni sa zdravstvenim smetnjama, utvrđenim od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom, ne može da obavlja poslove koji bi izazvali pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja ili posledice opasne za njegovu […]

Privremeno upućivanje na rad kod drugog poslodavca i saglasnost zaposlenog

Privremeno upućivanje na rad kod drugog poslodavca i saglasnost zaposlenog   „U članu 174. st. 1. i 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), propisano je da zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom, dat u […]

Zasnivanje radnog odnosa sa pripravnikom

Zasnivanje radnog odnosa sa pripravnikom   „Saglasno članu 47. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da poslodavac može da zasnuje radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je to lice steklo određenu vrstu i […]

Premeštaj zaposlenog u drugo mesto van sedišta poslodavca

Premeštaj zaposlenog u drugo mesto van sedišta poslodavca   „Prema članu 173. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada: ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela; ako je udaljenost od mesta […]

Zasnivanje radnog odnosa posle isteka rada na određeno vreme

Zasnivanje radnog odnosa posle isteka rada na određeno vreme    „U članu 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) je propisano da se radni odnos zasniva na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u pitanju: sezonski poslovi, rad na određenom projektu, povećanje obima posla koji traje određeno vreme i […]

Zaključenje ugovora o radu posle isteka 12 meseci

Zaključenje ugovora o radu posle isteka 12 meseci   „U članu 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) utvrđeno je da se radni odnos zasniva na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u pitanju: sezonski poslovi, rad na određenom projektu, povećanje obima posla koji traje određeno […]

Mirovanje prava i obaveza za vreme neplaćenog odsustva

 Mirovanje prava i obaveza za vreme neplaćenog odsustva   „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 78. je predviđeno da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo). Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina prava […]

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima može da se zaključi samo sa starosnim penzionerom ali ne i sa porodičnim ili invalidskim penzionerom

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima može da se zaključi samo sa starosnim penzionerom ali ne i sa porodičnim ili invalidskim penzionerom „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u delu koji se odnosi na zasnivanje radnog odnosa utvrđuje opšte i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa. Opšti uslov […]