Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u stalni radni odnos u ustanovama socijalne zaštite

Servis računara online zakazivanje

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u stalni radni odnos u ustanovama socijalne zaštite 

 

„U vezi sa radnopravnim statusom zaposlene u radnom odnosu na određeno vreme u ustanovi socijalne zaštite radi zamene odsutne zaposlene, ako odsutnoj zaposlenoj prestane radni odnos, daje se sledeće mišljenje:

Prema članu 2. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), odredbe ovog zakona primenjuju se na zaposlene u javnim službama ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Prema članu 37. stav 3. Zakona o radu, radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, može se zasnovati do povratka privremeno odsutnog zaposlenog.

U stavu 4. navedenog člana propisano je da radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos.

Zaposlenom kome je ugovorom o radu utvrđeno da je zasnovao radni odnos na određeno vreme do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, prestaje radni odnos danom povratka odsutnog zaposlenog na rad, što se konstatuje rešenjem o otkazu ugovora o radu na određeno vreme.

Ako privremeno odsutnom zaposlenom prestane radni odnos, poslodavac je obavezan da zaposlenom na određeno vreme, ukoliko ne postoji potreba za njegovim daljim angažovanjem, donese rešenje o otkazu ugovora o radu (dan prestanka radnog odnosa odsutnog zaposlenog je i dan prestanka radnog odnosa zaposlenog koji ga je privremeno zamenjivao) i dostavi ga zaposlenom.

U slučaju da poslodavac ne donese rešenje o otkazu ugovora o radu na određeno vreme i zaposleni koji je zamenjivao odsutnog zaposlenog nastavi da radi duže od pet radnih dana po prestanku radnog odnosa odsutnog zaposlenog, u tom slučaju stekli su se uslovi da radni odnos koji je zasnovan na određeno vreme postane radni odnos na neodređeno vreme saglasno članu 37. stav 4. Zakona o radu.

Polazeći od člana 2. stav 2. Zakona o radu, a imajući u vidu da je odredbama člana 41. st. 2. i 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 114/2012) propisano da indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije mogu da zasnuju radni odnos sa novim licem uz saglasnost Ministarstva finansija i privrede, a u skladu sa procedurom propisanom posebnim aktom, to je, u konkretnom slučaju potrebno da se ispune i uslovi za zasnivanje radnog odnosa propisani ovim zakonom, imajući u vidu da se radi o ustanovi socijalne zaštite koja je indirektni korisnik sredstava budžeta Republike Srbije.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-262/2012-02 od januara 2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje