Roditeljski dodatak

Izvor : http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=3899

 

Roditeljski dodatak

Pravo na roditeljski dodatak građani Beograda ostvaruju u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, 27. marta 43-45.

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka za svoje prvo, drugo, treće i četvrto dete, pod uslovom:

  1. da je državljanin Republike Srbije;
  2. da ima prebivalište u Republici Srbiji;
  3. da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Redosled rođenja utvrđuje se prema broju živorođene dece majke u momentu podnošenja zahteva zanovorođeno dete.

Roditeljski dodatak ne može se ostvariti ako majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara.

Roditeljski dodatak ne može se ostvariti ako roditelji u momentu podnošenja zahteva žive i rade u inostranstvu.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak može se podneti najkasnije do navršenih šest meseci starosti deteta

Uz popunjeni obrazac zahteva potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

  1. izvod  iz matične knjige rođenih sa hologramskom zaštitom  za svu decu  original ili overena fotokopija;
  2. uverenje o državljanstvu Republike Srbije za majku,  koje ne može biti starije od šest meseci original ili overena fotokopija; 
  3. fotokopija lične karte  majke (  lične karte sa čipom potrebno je očitati);
  4. fotokopija  zdravstvene knjižice majke;
  5. fotokopija prijave prebivališta za decu;
  6. uverenje Centra za socijalni rad nadležnog prema mestu prebivališta majke da ona: neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i da nije lišenja roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja

Sa primerkom rešenja i ličnom kartom majka podiže novac sa namenskog tekućeg računa kod Poštanske štedionice, koji će biti otvoren po službenoj dužnosti. Korisnicima koji već imaju računkod Poštanske štedionice uplata će se izvršiti na taj račun.

Čitko popunjen zahtev i dokumenta predaju se u Pisarnici Gradske uprave, 27. marta 43-45, od 7,30  do 16,30 časova svakog radnog dana.

Obrazac zahteva možete da dobijete u Pisarnici, ili da ga sami odštampate pošto ga preuzmete klikom na link na sajtu : Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke