Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

Sl.list grada Beograda br. 2/2015

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se dodatna prava, veći obim prava od prava utvrđenih zakonom i povoljniji uslovi za njihovo ostvarivanje, u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda, kao i uslovi i način ostvarivanja ovih prava, koja obezbeđuje Grad Beograd.

Član 2

Prava iz člana 1. ove odluke su:

  1. pravo na naknadu ukupnih troškova boravka u predškolskoj ustanovi,
  2. pravo na naknadu ukupnih troškova odmora i rekreacije dece iz predškolskih ustanova.

Član 3

Prava iz člana 2. ove odluke, pod uslovima iz ove odluke, može da ostvari dete državljanina Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji grada Beograda, dete izbeglog lica i lica raseljenog sa Kosova i Metohije, koji imaju boravište na teritoriji grada Beograda i dete stranog državljanina sa stalnim nastanjenjem na teritoriji grada Beograda.

Član 4

Korisnik prava, u smislu ove odluke, je lice koje ostvaruje pravo na naknadu ukupnih troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi i odmora i rekreacije.

Korisnik prava je dužan da prijavi svaku promenu koja je, po ovoj odluci, od uticaja na ostvarivanje prava iz člana 1. ove odluke, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Korisnik prava iz ove odluke koji ostvari pravo na osnovu neistinitih ili netačnih podataka, ili neprijavljivanjem promena koje utiču na gubitak prava, dužan je da naknadi štetu, u skladu sa zakonom.

Član 5

Treće i svako naredno dete u porodici u smislu ove odluke je treće i svako naredno dete u porodici prema redosledu rođenja.

Član 6

Redosled rođenja dece u porodici, utvrđuje se prema datumu i času rođenja upisanih u matičnu knjigu rođenih.

Redosled rođenja dece iz razvedenog braka ili vanbračne zajednice koja je prestala, utvrđuje se prema roditelju sa kojim dete živi po odluci nadležnog organa.

Redosled rođenja dece koja su u vreme razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice bila punoletna ili za koju je u toku postupak utvrđivanja porodično-pravnog statusa pred nadležnim organom, utvrđuje se prema roditelju sa kojim deca žive.

Činjenica sa kojim roditeljem deca žive, iz st. 2. i 3. ovog člana, utvrđuje se prema nalazu nadležnog centra za socijalni rad.

Član 7

Status deteta korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć, dokazuje se rešenjem o ostvarenom pravu na novčanu socijalnu pomoć.

Član 8

Status deteta sa smetnjama u razvoju dokazuje se potvrdom izabranog lekara da dete ima smetnje u razvoju.

Član 9

Dete bez roditeljskog staranja, u smislu ove odluke je dete koje nema žive roditelje, čiji su roditelji nepoznati ili nestali i dete čiji roditelji iz bilo kojih razloga privremeno ili trajno ne izvršavaju svoja roditeljska prava i dužnosti.

Status deteta bez roditeljskog staranja dokazuje se uverenjem nadležnog centra za socijalni rad.

II PRAVO NA NAKNADU UKUPNIH TROŠKOVA BORAVKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

Član 10

Pravo na naknadu ukupnih troškova boravka u predškolskoj ustanovi ostvaruje:

  • treće i svako naredno dete u porodici,
  • dete korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć,
  • dete sa smetnjama u razvoju za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak i koje nije upisano u posebnu vaspitnu grupu,
  • dete bez roditeljskog staranja za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak.

Član 11

Pravo na naknadu ukupnih troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi priznaje se u trajanju od godinu dana od dana podnošenja zahteva.

U mesecu pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, korisnik prava obnavlja zahtev za naknadu ukupnih troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi.

Član 12

Prava utvrđena članom 10. ove odluke ostvaruju se po propisima o opštem upravnom postupku.

Član 13

O pravima iz čl. 10. ove odluke u prvom stepenu rešava organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležna za poslove iz oblasti obrazovanja i dečje zaštite, na osnovu podnetog zahteva.

Član 14

Zahtev za ostvarivanje prava utvrđenih članom 10. ove odluke, podnosi se Predškolskoj ustanovi u kojoj dete boravi.

Predškolska ustanova, organizacionoj jedinici Gradske uprave Grada Beograda nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečje zaštite dostavlja podnete zahteve sa odgovarajućom dokumentacijom na rešavanje.

Član 15

Po žalbi na prvostepeno rešenje o pravima iz čl. 10. ove odluke rešava Gradsko veće Grada Beograda.

Član 16

Prava iz člana 10. ove odluke, ima dete koje koristi usluge ustanove koja se nalazi u Mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Beograda i ostvaruju se na osnovu podnetog zahteva roditelja, staratelja, usvojitelja, hranitelja ili ustanove socijalne zaštite u koju je dete smešteno.

III PRAVO NA NAKNADU UKUPNIH TROŠKOVA ODMORA I REKREACIJE DECE IZ PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Član 17

Pravo na naknadu ukupnih troškova odmora i rekreacije ostvaruju:

  • treće i svako naredno dete u porodici,
  • dete korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć,
  • dete sa smetnjama u razvoju,
  • dete bez roditeljskog staranja.

Pravo iz stava 1. ovog člana ima dete koje koristi usluge ustanove koja se nalazi u Mreži predškolskih ustanova na teritoriji Grada Beograda i Mreži objekata ustanova za decu u Beogradu (Centra dečjih letovališta i oporavilišta Grada Beograda).

Član 18

Pravo na naknadu ukupnih troškova odmora i rekreacije ostvaruje se u predškolskoj ustanovi čije usluge dete koristi.

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu ukupnih troškova odmora i rekreacije, korisnik prava podnosi predškolskoj ustanovi, a uz zahtev prilaže rešenje o ostvarenom pravu na naknadu ukupnih troškova boravka u predškolskoj ustanovi.

Član 19

Pravo na naknadu ukupnih troškova odmora i rekreacije dete može da ostvari jedanput u toku radne godine.

Član 20

Obračun sredstava za naknadu ukupnih troškova odmora i rekreacije dece, predškolska ustanova dostavlja organizacionoj jedinici Gradske uprave Grada Beograda nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečje zaštite.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju da važe Odluka pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda („Službeni list Grada Beograda“, br. 45/13 i 51/14) i Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda („Službeni list Grada Beograda“, br. 57/13 i 62/14).

Član 22

Na zahteve za ostvarivanje prava na naknadu ukupnih troškova boravka u predškolskoj ustanovi i prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, podnete do stupanja na snagu ove odluke, koji nisu rešeni, primenjuju se odredbe Odluke pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda („Službeni list Grada Beograda“, br. 45/13 i 51/14) i Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda („Službeni list Grada Beograda“, br. 57/13 i 62/14), ukoliko su povoljnije za korisnike usluga.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, na zahteve koji su podneti do stupanja na snagu ove odluke, a pre isteka roka do koga je prethodnim rešenjem priznato pravo, primenjuju se odredbe ove odluke.

Pravnosnažna rešenja doneta na osnovu stava 1. ovog člana, važe do isteka roka do koga je priznato pravo, ukoliko nisu na štetu korisnika usluga.

Član 23

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“.