Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

Servis računara online zakazivanje

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

Sl.list grada Beograda br. 45/2013, 51/2014

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se dodatna prava, veći obim prava od prava utvrđenih zakonom i povoljniji uslovi za njihovo ostvarivanje, u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda, koje obezbeđuje grad Beograd.

Član 2

Prava iz člana 1. ove odluke su:

 1. pravo na naknadu ukupnih troškova boravka u predškolskoj ustanovi;
 2. pravo na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi;
 3. pravo na regresiranje troškova odmora i rekreacije dece iz predškolskih ustanova;
 4. pravo na regresiranje troškova ishrane za decu u produženom boravku u osnovnim školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.

Član 3

Pravo na naknadu ukupnih troškova boravka u predškolskoj ustanovi ostvaruje:

 • treće i svako naredno dete u porodici;
 • dete korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć;
 • dete ratnog vojnog invalida i civilnog invalida rata I do IV grupe, iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine;
 • dete sa smetnjama u razvoju za koje nije ostvareno pravo na dečji dodatak i koje nije upisano u posebnu vaspitnu grupu;
 • dete bez roditeljskog staranja za koje nije ostvareno pravo na dečji dodatak;
 • dete izbeglica i privremeno raseljenih lica, čiji roditelji nisu u radnom odnosu;
 • dete koje boravi u sigurnoj kući.

Član 4

Pravo na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi ostvaruje se u zavisnosti od ukupnih prihoda porodice, a na osnovu regresne skale koju utvrđuje gradonačelnik grada Beograda.

Dodatno umanjenje troškova iz stava 1. ovog člana ostvaruje:

 • dete samohranog roditelja,
 • drugo dete upisano u predškolsku ustanovu kada dvoje i više dece koristi usluge predškolske ustanove koja se nalazi u Mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Beograda,
 • dete obolelo od određenih bolesti.

Član 5

Prava iz čl. 3. i 4. ove odluke, ima dete koje koristi usluge ustanove koja se nalazi u Mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Beograda i ostvaruju se na osnovu podnetog zahteva roditelja, staratelja, usvojitelja ili hranitelja.

Člana 6

Pravo na regresiranje troškova odmora i rekreacije ima dete koje koristi usluge ustanove koja se nalazi u Mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Beograda i Mreži objekata ustanova za decu u Beogradu, u zavisnosti od materijalnog položaja porodice, uz obavezno učešće u iznosu od 50% stvarnih troškova odmora i rekreacije.

Preostali deo pojedinačnog učešća iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se procentualno u odnosu na ostalih 50% stvarnih troškova odmora i rekreacije, u zavisnosti od ukupnih prihoda porodice.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, pravo na regresiranje svih troškova odmora i rekreacije ima:

 • treće i svako naredno dete u porodici;
 • dete korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć;
 • dete ratnog vojnog invalida i civilnog invalida rata I do IV grupe, iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine;
 • dete sa smetnjama u razvoju;
 • dete bez roditeljskog staranja.

Pravo na regresiranje troškova odmora i rekreacije ostvaruje se u predškolskoj ustanovi čije usluge dete koristi.

Član 7

Pravo na regresiranje troškova ishrane u produženom boravku u osnovnoj školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju ima dete osnovnoškolskog uzrasta, u zavisnosti od ukupnih prihoda porodice.

Pravo iz stava 1. ovog člana ostvaruje se u osnovnoj školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju koju dete pohađa.

Član 8

Uslovi i način ostvarivanja prava iz člana 2. ove odluke bliže se uređuju posebnim aktom koji donosi gradonačelnik grada Beograda.

Član 9

Prava utvrđena čl. 3. i 4. ove odluke ostvaruju se po propisima o opštem upravnom postupku.

Član 10

O pravima iz čl. 3. i 4. ove odluke u prvom stepenu rešava organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove obrazovanja i dečje zaštite, na osnovu podnetog zahteva.

Član 11

Po žalbi na prvostepeno rešenje o pravu iz čl. 3. i 4. ove odluke rešava Gradsko veće grada Beograda.

Član 12

Prava utvrđena čl. 3. i 4. ove odluke, ako su ispunjeni svi uslovi, priznaju se u trajanju od godinu dana od dana podnošenja zahteva.

Član 13

Akt iz čl. 4. i 8. ove odluke gradonačelnik grada Beograda doneće najkasnije do 1. decembra 2013. godine.

Član 14

Do donošenja akta iz člana 13. ove odluke primenjuje se Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije („Službeni list grada Beograda“, br. 43/09, 5/10, 32/10, 14/11, 51/12 i 65/12).

Član 15

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o dodatnim pravima u oblasti društvene brige o deci u Beogradu („Službeni list grada Beograda“, br. 22/92, 25/93 i 16/94).

Član 16

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a odredba čl. 3. i 6. ove odluke u delu koji se odnosi na ostvarivanje prava za treće i svako naredno dete u porodici i odredba člana 3. ove odluke u delu koji se odnosi na ostvarivanje prava na naknadu ukupnih troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete sa smetnjama u razvoju za koje nije ostvareno pravo na dečji dodatak i koje nije upisano u posebnu vaspitnu grupu i za dete bez roditeljskog staranja za koje nije ostvareno pravo na dečji dodatak, primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.

Samostalni članovi Odluke o izmenama
Odluke o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

l. list grada Beograda br. 51/2014

Član 2

Na zahteve podnete do stupanja na snagu ove odluke, primenjuju se odredbe Odluke o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, broj 45/13).

Član 3

Akti grada koji su doneti na osnovu Odluke o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda, uskladiće se sa odredbama ove odluke do 1. avgusta 2014. godine.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Servis računara online zakazivanje