Dodatni oblici zaštite porodilja

Servis računara online zakazivanje

Izvor : http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1459789

 

Dodatni oblici zaštite porodilja

Grad Beograd je u cilju, podsticanja rađanja, podrške porodici sa decom, a u skladu sa mogućnostima budžeta, doneo novu Odluku o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 36/14), od 17. aprila 2014. godine.

Stupanjem na snagu ove odluke 25. aprila 2014. godine, utvrđeni su sledeći oblici zaštite:

1. Pravo na jednokratno novčano davanje nezaposlenoj porodilji

Pravo na jednokratno novčano davanje ima nezaposlena porodilja za svako dete rođeno u jednom porođaju u iznosu od 20.000,00 dinara, bez obzira na broj prethodno rođene dece.

Pravo može ostvariti nezaposlena porodilja sa prebivalištem prijavljenim na teritoriji grada Beograda, ili prijavljenim boravkom u statusu interno raseljenog lica sa Kosova i Metohije ili odobrenim stalnim boravkom za strance najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta.

Nezaposlena porodilja može ostvariti pravo na jednokratno novčano davanje ako je ukupni mesečni prihod po članudomaćinstva, uključujući i novorođeno dete – decu, ostvaren u periodu od tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, manji od 10.000,00 dinara.

Domaćinstvo čine nezaposlena porodilja, njen supružnik ili vanbračni partner i izdržavana deca koja sa njima žive.  U prihode porodice uračunavaju se zarade, naknade zarada, penzije i invalidnine. Za lica koja samostalno obavljaju delatnost kao mesečni prihod uzima se osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Ovo pravo ostvaruje se na osnovu zahteva podnetog u roku od šest meseci od dana rođenjadeteta Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Beograd, 27. marta 43-45.

Uz zahtev se prilaže:

 1. fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za dete – decu za koji se traži naknada;
 2. fotokopija lične karte;
 3. izvod iz matične evidencije Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja za podnosioca zahteva, Beograd, Nemanjina 30.
 4. izvod iz matične knjige venčanih (fotokopija)
 5. prijava prebivališta za vanbračnog partnera ili fotokopija lične karte;
 6. potvrda o prihodu njenog supruga ili vanbračnog partnera isplaćenom u tri meseci koji prethode mesecu u kome je zahtev podnet;
 7. izvod iz matične evidencije Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja – za nezaposlenog supruga, odnosno vanbračnog partnera.

O pravu se odlučuje rešenjem.

Sa primerkom rešenja i ličnom kartom nezaposlena porodilja podiže novac sa namenskog tekućeg računa kod Poštanske štedionice, koji će biti otvoren po službenoj dužnosti.

Zahtevi se podnose preko pisarnice svakog radnog dana od 8 do 17 sati.

2. Pravo na jednokratno novčano davanje zaposlenoj porodilji

Pravo na jednokratno novčano davanje ima zaposlena porodilja za svako dete rođeno u jednom porođaju u iznosu od 10.000,00 dinara, bez obzira na broj prethodno rođene dece.

Pravo može ostvariti zaposlena porodilja  sa prebivalištem prijavljenim na teritoriji grada Beograda, ili prijavljenim boravkom u statusu interno raseljenog lica sa Kosova i Metohije ili odobrenim stalnim boravkom za strance najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta.

Zaposlena porodilja može ostvariti pravo na jednokratno novčano davanje ako je ukupni mesečni prihod po članudomaćinstva, uključujući i novorođeno dete – decu, ostvaren u periodu od tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, manji od 10.000,00 dinara.

Domaćinstvo  čine zaposlena porodilja, njen supružnik ili vanbračni partner i izdržavana deca koja sa njima žive.

U prihode porodice uračunavaju se zarade, naknade zarada, penzije i invalidnine. Za lica koja samostalno obavljaju delatnost kao mesečni prihod uzima se osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Pravo na jednokratno novčano davanje zaposlena porodilja ostvaruje na osnovu podnetog zahteva u roku od devet meseci od dana rođenja deteta.

Uz zahtev se prilaže:

 1. izvod iz matične knjige rođenih za dete – decu (fotokopije);
 2. lična karta (fotokopija);
 3. izvod iz matične knjige venčanih (fotokopija);
 4. prijava prebivališta za vanbračnog partnera ili fotokopija lične karte;
 5. potvrda o prihodu zaposlene porodilje, njenog supruga ili vanbračnog partnera isplaćenom u šest meseci koji prethode mesecu u kome je zahtev podnet;
 6. izvod iz matične evidencije Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja – za nezaposlenog supruga, odnosno vanbračnog partnera.

Zahteve za ostvarivanje prava na jednokratno novčano davanja zaposlena porodilja podnosi u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta 43-45, svakog radnog dana od 8 do 17 sati.

O pravu se odlučuje rešenjem.

Sa primerkom rešenja i ličnom kartom zaposlena porodilja podiže novac sa namenskog tekućeg račun kod Poštanske štedionice, koji će biti otvoren po službenoj dužnosti.

 

 

***********************

POSLODAVAC

Broj:

Datum:

 

 

POTVRDA O OSTVARENOJ ZARADI

Ovim potvrđujemo da je _______________________ JMBG______________ ( ime i prezime) zaposlena u _____________________ (naziv poslodavca) na radnom mestu _____________________ od ____________godine, a koja je započela korišćenje porodiljskog odsustva ___________ godine, u 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenjeodsustva, ostvarila osnovnu zaradu uvećanu po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu u skladu sa zakonom po mesecima:

 

R.b. Mesec i godina Zarada sa porezima i doprinosima Zarada bez poreza i doprinosa

 

Na osnovu navedenih osnovnih zarada, prosečna zarada zaposlene u 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenja odsustva iznosila je ___________ dinara.

 

 

Poslodavac

________________________

Tel. poslodavca:

____________________

 

 

Servis računara online zakazivanje