Odluka o dodeli bebi paketa novorođenoj deci na teritoriji grada Beograda

Odluka o dodeli bebi paketa novorođenoj deci na teritoriji grada Beograda

Sl.list grada Beograda br. 97/2014

 

Član 1

Ovom odlukom uređuje se dodela bebi paketa kao prigodnog poklona Grada Beograda svakom novorođenom detetu na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: bebi paket).

Član 2

Sredstva za finansiranje bebi paketa obezbeđuju se u budžetu Grada Beograda i na osnovu donacija.

Grad Beograd sa donatorima zaključuje ugovore kojima se regulišu međusobna prava i obaveze.

Donacija može biti u robi, uslugama ili gotovinske uplate.

Gotovinske uplate vrše se preko uplatnog računa za uplatu prihoda od donacija od fizičkih i pravnih lica.

Član 3

Organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove iz oblasti obrazovanja i dečje zaštite organizuje i obezbeđuje Bebi paket.

Sadržinu Bebi paketa čine proizvodi za potrebe novorođenog deteta.

Član 4

Grad Beograd, u cilju dodele bebi paketa, sa isporučiocima bebi paketa zaključuje ugovore kojima se regulišu međusobna prava i obaveze.

Isporučioci bebi paketa iz stava 1. ovog člana, su u obavezi da svakih 30 dana dostavljaju organizacionoj jedinici iz člana 3. stav 1. ove odluke, izveštaj o broju podeljenih Bebi paketa.

Izveštaj iz stava 3. ovog člana sadrži podatke o broju novorođenih beba i ime, prezime i adresu porodilje koja je preuzela bebi paket.

U slučaju da porodilja nije u mogućnosti da preuzme Bebi paket, evidentira se ime, prezime i adresa lica koje je preuzelo Bebi paket.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.