Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga po osnovu određenih izvornih javnih prihoda grada Beograda

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga po osnovu određenih izvornih javnih prihoda grada Beograda Sl.list Beograda br. 70/2012, 8/2013 Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovni otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja neplaćenih lokalnih javnih prihoda dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, uslovi i obim otpisa obračunate, a neplaćene […]

Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda

Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda Sl. list grada Beograda br. 32/2010, 10/2011, 9/2013, 29/2014   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se način određivanja delova obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda na kojima se mogu postavljati plovila, uslovi i način postavljanja i […]

Plan mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda (I faza)

Plan mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda (I faza) Sl.list Beograda br. 9/2013, 16/2013, 62/2014 A. TEKSTUALNI DEO 1. Uvod Grad Beograd se nalazi na obalama reka Dunava i Save koje predstavljaju dva međunarodna vodna puta. Dunav je međunarodni vodni put, koji izgradnjom plovidbenog sistema Rajna – […]

Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda Sl.list Beograda br. 11/2014, 25/2014, 34/2014   I UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom odlukom uređuje se postavljanje i uklanjanje bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda. Pojam i vrste bašte ugostiteljskog objekta Član 2 Bašta ugostiteljskog objekta (u daljem tekstu: bašta) u smislu […]

Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga Sl.list Beograda br. 31/2013, 75/2013, 27/2014     I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se kategorije korisnika komunalnih usluga, koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga (u daljem tekstu: subvencionisana cena), kao i pripadajući iznos subvencija za svaku kategoriju korisnika, na teritoriji grada […]

Odluka o auto-taksi prevozu

Odluka o auto-taksi prevozu Sl.list Beograda br. 57/2013 1. OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom bliže se uređuje obavljanje auto-taksi prevoza putnika na teritoriji grada Beograda. Član 2 Auto-taksi prevoz putnika (u daljem tekstu: taksi prevoz) je vid javnog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda. Taksi prevoz se obavlja vozilom koje je namenjeno i pogodno […]

Odluka o uslovima i tehničkim normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova

Odluka o uslovima i tehničkim normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova Sl.list Beograda br. 32/IV/83, 5/88 Član 1 Ovom odlukom propisuju se uslovi i tehnički normativi za projektovanje stambenih zgrada i stanova na teritoriji grada Beograda. Uslovi i tehnički normativi iz stava 1 ovog člana (u daljem tekstu: Uslovi) dati su u posebnom prilogu […]

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja Sl. list Beograda br. 78/2014, 96/2014, 43/2015, 52/2015 Član 1 Ovom odlukom uređuje se visina zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na […]

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara Sl.glasnik RS br. 61/2015 I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom se propisuju minimalni zahtevi u pogledu zaštite od požara ugostiteljskih objekata. Ugostiteljskim objektom u smislu ovog pravilnika smatraju se ugostiteljski objekti za smeštaj, osim hotela, i ugostiteljski objekti za ishranu i piće određeni propisom […]

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda Sl. list grada Beograda br. 86/2014 – prečišćen tekst I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuje se radno vreme objekata u ugostiteljskoj delatnosti na teritoriji grada Beograda. Izuzetno iz stava 1. ovog člana gradske opštine Surčin, Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac i Sopot mogu […]