Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda

Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda

Sl.list grada Beograda br. 36/2014, 2/2015

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se dodatni oblici zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: grad), koje obezbeđuje grad radi podsticanja rađanja dece.

Član 2

Dodatni oblici zaštite utvrđeni ovom odlukom su:

  1. pravo na novčano davanje nezaposlenoj porodilji i
  2. pravo na jednokratno novčano davanje zaposlenoj porodilji.

Član 3

Zaposlena porodilja u smislu ove odluke je porodilja koja je na dan rođenja deteta – dece u radnom odnosu kod pravnog ili fizičkog lica, kao i porodilja koja samostalno obavlja delatnost.

Član 4

Dodatne oblike zaštite iz člana 2. ove odluke ostvaruje porodilja sa prebivalištem prijavljenim na teritoriji grada, boravkom u statusu interno raseljenog lica sa Kosova i Metohije i odobrenim stalnim boravkom za strance najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta.

Član 5

Prava iz člana 2. ove odluke ima porodilja za novorođeno dete, u iznosu koji posebnim aktom utvrđuje gradonačelnik Grada Beograda za period važenja odluke o budžetu, odnosno odluke o privremenom finansiranju, najkasnije do početka primene odluke o budžetu Grada, odnosno odluke o privremenom finansiranju Grada.

U slučaju promene visine novčanog davanja u smislu stava 1. ovog člana, primenjivaće se iznos koji važi na dan rođenja deteta.

Član 6

Pravo iz člana 2. tačka 1. ove odluke ostvaruje se isplatom iz četiri rate i to jednokratnog novčanog davanja i jednakih mesečnih davanja u periodu od tri meseca.

Isplata novčanih davanja iz člana 2. ove odluke vrši se na namenski tekući račun porodilje, otvoren kod finansijske organizacije sa kojim Gradska uprava Grada Beograda ima zaključen ugovor, a sredstva za isplatu obezbeđuju se iz budžeta Grada Beograda.

Iznos jednakih mesečnih davanja u periodu od tri meseca, kao druge, treće i četvrte rate, isplaćuje se nezaposlenoj porodilji u kontinuitetu, počev od sledećeg meseca po isplati jednokratnog novčanog davanja, kao prve rate.

Prava iz člana 2. pripadaju za svako dete rođeno u toku jednog porođaja, bez obzira na broj prethodno rođene dece.

Član 7

Pravo na novčana davanja iz člana 2. ima porodilja čiji je ukupni mesečni prihod po članu domaćinstva, uključujući novorođeno dete – decu, ostvaren u periodu od tri meseca koji prethode mesecu u kome je dete za koje se podnosi zahtev rođeno, manji od 10.000,00 dinara.

Domaćinstvo porodilje u smislu ove odluke čini porodilja, njen supružnik ili vanbračni partner i maloletna izdržavana deca koja sa njima žive, uključujući i novorođeno dete – decu.

Ukupan prihod domaćinstva porodilje u smislu ove odluke čine prihodi porodilje i njenog supružnika ili vanbračnog partnera, isplaćeni u periodu od tri meseca koji prethode mesecu u kome je dete za koje se podnosi zahtev rođeno i to po osnovu: zarade, naknade zarade, penzije i invalidnine.

Za lica koja samostalno obavljaju delatnost kao mesečni prihod uzima se osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Domaćinstvo u smislu ove odluke jesta zajednica življenja, privređivanja i trošenja sredstava, uključujući i novorođeno dete – decu.

Broj članova domaćinstva utvrđuje se u odnosu na dan rođenja deteta.

Član 8

Pravo iz člana 2. ove odluke ostvaruje se na osnovu zahteva podnetog organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove socijalne zaštite u roku od šest meseci od dana porođaja.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana porodilja prilaže:

  1. izvod iz matične knjige rođenih za dete – decu;
  2. ličnu kartu;
  3. izvod iz matične evidencije fonda penzijskog i invalidskog osiguranja za porodilju;
  4. Izvod iz matične knjige venčanih;
  5. Ličnu kartu supruga ili vanbračnog partnera i prijavu prebivališta za maloletno izdržavano dete – decu;
  6. Potvrdu o prihodima domaćinstva isplaćenih u prethodna tri meseca pre meseca u kome je dete za koje se podnosi zahtev rođeno.

Obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana je sastavni deo ove odluke.

Član 9

O pravu iz člana 2. ove odluke odlučuje, rešenjem, organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove socijalne zaštite.

Član 10

Po žalbama na prvostepena rešenja o pravima iz člana 9. ove odluke u drugom stepenu rešava Gradsko veće grada Beograda.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11

Postupci po zahtevima za ostvarivanje prava koji su podneti pre stupanja na snagu ove odluke okončaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan podnošenja zahteva.

Član 12

Izuzetno od odredaba člana 5. ove odluke, od dana stupanja na snagu ove odluke, a do kraja 2014. godine, ovom odlukom utvrđuje se iznos jednokratnog novčanog davanja za zaposlene porodilje u visini od 10.000,00 dinara, a iznos jednokratnog novčanog davanja za nezaposlene porodilje se utvrđuje u visini od 20.000,00 dinara.

Član 13

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju da važe odredbe Odluke o dodatnim oblicima zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 1/09, 6/10, 45/10, 51/11, 51/12 i „Službeni glasnik RS“, broj 49/10 – odluka US).

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju da važe odredbe Uputstva o načinu ostvarivanja dodatnih oblika zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 12/09, 8/10, 1 /11, 1/12 i 56/12).

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za zaposlene i nezaposlene porodilje za 2014. godinu („Službeni list grada Beograda“, broj 78/13).

Član 14

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

Samostalni članovi Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda

Sl. list grada Beograda br. 2/2015

Prelazne i završne odredbe

Član 6

Izuzetno od odredaba člana 2. ove odluke, od dana stupanja na snagu ove odluke, a do kraja 2015. godine, ovom odlukom utvrđuje se iznos novčanog davanja nezaposlenoj porodilji u visini od 35.000,00 dinara, koji se sastoji od jednokratnog novčanog davanja nezaposlenoj porodilji u visini od 20.000,00 dinara, kao prva rata i jednakog mesečnog davanja u periodu od tri meseca u visini od po 5.000,00 dinara, kao druga, treća i četvrta rata.

Član 7

Pravo na novčano davanje nezaposlenoj porodilji iz člana 1. tačka 1. ove odluke pripada porodilji koja je podnela zahtev po stupanju na snagu ove odluke za dete – decu rođenu počev od dana stupanja na snagu ove odluke.

Za dete – decu rođenu pre dana stupanja na snagu ove odluke primenjivaće se do tada važeći propisi za ostvarivanje prava na dodatne oblike zaštite porodilja na teritoriji Grada Beograda.

Član 8

Postupci započeti po zahtevima za ostvarivanje prava na dodatne oblike zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda, koji su podneti pre stupanja na snagu ove odluke, okončaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan podnošenja zahteva.

Član 9

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“.

  1. Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratno novčano davanje ZAPOSLENOJ porodilji – vidi : Zahtev-zaposlena_porodilja ; Izjava-zaposlena porodilja
  1. Zahtev za ostvarivanje prava na novčano davanje NEZAPOSLENOJ porodilji – vidi : Zahtev-NEzaposlena_porodiljaIzjava-NEzaposlena porodilja