Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa dedom na teritoriji grada Beograda

Sl.list Beograda br. 57/2013, 62/2014

I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i način ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda, koje obezbeđuje grad Beograd, i to:
1. pravo na naknadu ukupnih troškova boravka u predškolskoj ustanovi,
2. pravo na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi,
3. pravo na regresiranje troškova odmora i rekreacije dece iz predškolskih ustanova,
4. pravo na regresiranje troškova ishrane za decu u produženom boravku u osnovnim školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.
Član 2
Prava iz člana 1. ovog pravilnika, pod uslovima iz ovog pravilnika, može da ostvari dete državljanina Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji grada Beograda i dete izbeglog lica i lica raseljenog sa Kosova i Metohije, koji imaju boravište na teritoriji grada Beograda.
Prava iz člana 1. ovog pravilnika, pod uslovima iz ovog pravilnika, može da ostvari i dete čiji je roditelj strani državljanin sa stalnim nastanjenjem na teritoriji grada Beograda.
Član 3
Zajedničko domaćinstvo u smislu ovog pravilnika jeste zajednica življenja, privređivanja i trošenja sredstava.
Pri utvrđivanju broja članova zajedničkog domaćinstva, članom zajedničkog domaćinstva neće se smatrati:
– lice kome je u potpunosti obezbeđeno izdržavanje na teret društvene zajednice,
– lice koje se nalazi na izdržavanju kazne zatvora duže od šest meseci.
Član 4
Korisnik usluga, u smislu ovog pravilnika, je lice kome se regresiraju troškovi boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije i troškovi ishrane dece u produženom boravku u osnovnim školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.
Član 5
Korisnik usluga je dužan da prijavi svaku promenu koja je, po ovom pravilniku, od uticaja na ostvarivanje prava iz člana 1. ovog pravilnika, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene.
Član 6
Korisnik prava iz ovog pravilnika koji ostvari pravo na osnovu neistinitih ili netačnih podataka, ili neprijavljivanjem promena koje utiču na gubitak ili obim prava, dužan je da naknadi štetu, u skladu sa zakonom.
II PRAVO NA NAKNADU UKUPNIH TROŠKOVA BORAVKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
Član 7
Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu ukupnih troškova boravka u predškolskoj ustanovi korisnik usluga podnosi organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove obrazovanja i dečje zaštite sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za ostvarivanje prava za:
– treće i svako naredno dete u porodici,
– dete korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć,
– dete ratnog vojnog invalida i civilnog invalida rata I do IV grupe, iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine,
– dete sa smetnjama u razvoju za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak i koje nije upisano u posebnu vaspitnu grupu,
– dete bez roditeljskog staranja za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak,
– dete izbeglica i privremeno raseljenih lica, čiji roditelji nisu u radnom odnosu.
– dete koje boravi u sigurnoj kući.
Član 8
Treće i svako naredno dete u porodici u smislu ovog pravilnika je treće i svako naredno dete u porodici prema redosledu rođenja.
Član 9
Redosled rođenja dece u porodici, utvrđuje se prema datumu i času rođenja upisanih u matičnu knjigu rođenih.
Redosled rođenja dece iz razvedenog braka ili vanbračne zajednice koja je prestala, utvrđuje se prema roditelju sa kojim dete živi po odluci nadležnog organa.
Redosled rođenja dece koja su u vreme razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice bila punoletna ili za koju je u toku postupak utvrđivanja porodično-pravnog statusa pred nadležnim organom, utvrđuje se prema roditelju sa kojim deca žive.
Činjenica sa kojim roditeljem deca žive, iz st. 2. i 3. ovog člana, utvrđuje se prema nalazu nadležnog centra za socijalni rad.
Član 10
Status deteta sa smetnjama u razvoju može se dokazati medicinskom dokumentacijom o određenim fizičkim ili intelektualnim poteškoćama u razvoju deteta.
Član 11
Dete bez roditeljskog staranja, u smislu ovog pravilnika je dete koje nema žive roditelje, čiji su roditelji nepoznati ili nestali i dete čiji roditelji iz bilo kojih razloga privremeno ili trajno ne izvršavaju svoja roditeljska prava i dužnosti.
Status deteta bez roditeljskog staranja dokazuje se uverenjem nadležnog centra za socijalni rad.
Član 12
Ako su jedan ili oba roditelja deteta, koji su izbeglice ili privremeno raseljena lica, zasnovali radni odnos na određeno ili neodređeno vreme, pravo na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi ostvaruju u skladu sa članom 1. tačka 2. ovog pravilnika.
Član 13
Pravo na naknadu ukupnih troškova boravka u predškolskoj ustanovi ima dete koje boravi u Sigurnoj kući, kada koristi usluge predškolske ustanove.
III PRAVO NA REGRESIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
Član 14
Prihodi porodice koji su od uticaja na ostvarivanje prava na regresiranje troškova u smislu ovog pravilnika, su:
1. Prihodi koji podležu oporezivanju prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana:
– zarade (potvrda poslodavca);
– od poljoprivrede i šumarstva (uverenje organizacije nadležne za geodetske poslove);
– od samostalne delatnosti (uverenje organizacije nadležne za javne prihode za registrovanu delatnost: rešenje o poreskom zaduženju za uplatu poreza i doprinosa; osnivači – potvrda o zaradi i overeni PP-OPJ i PP-OD obrasci; samostalni umetnici – neto osnovica za PIO iz Poreske uprave);
– od autorskih prava (uverenje organizacije nadležne za javne prihode odnosno potvrda odgovarajućeg udruženja);
– od kapitala (potvrda finansijskih i drugih organizacija odnosno potvrda poslodavca o isplaćenoj dobiti, dividendi i sl);
– od izdavanja u zakup nepokretnosti (uverenje organizacije nadležne za javne prihode, odnosno potvrda isplatioca);
– od kapitalnih dobitaka (uverenje organizacije nadležne za javne prihode o ostvarenom dobitku);
– ostali prihodi (uverenje organizacije nadležne za javne prihode odnosno potvrda isplatioca).
Korisnici usluga su u obavezi da pored dokaza iz tačke 1, dostave i uverenje Poreske uprave o prihodima po svim osnovima, za prethodnu godinu.
2. Prihodi ostvareni od:
– penzija i invalidnina (potvrda organizacije nadležne za penzijsko i invalidsko osiguranje);
– primanja po propisima o pravima ratnih invalida (potvrda nadležne organizacije o isplaćenoj invalidnini);
– srodnika koji imaju zakonsku obavezu izdržavanja (sudska presuda ili potvrda poslodavca);
– otpremnina u slučaju prestanka potrebe za radom zaposlenih usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena, ostvarenih u godini pre podnošenja zahteva (potvrda poslodavca);
– naknada po osnovu socijalnih programa, ostvarenih u godini pre podnošenja zahteva (potvrda poslodavca, odnosno isplatioca);
– naknada za vreme nezaposlenosti (potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje);
– realizovanih novčanih i drugih likvidnih sredstava u godini dana pre podnošenja zahteva (potvrda poslodavca, odnosno isplatioca);
Nezaposlena lica brisana sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i lica koja se nisu nikada prijavljivala Nacionalnoj službi za zapošljavanje, svoj status dokazuju potvrdom iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o upisanom stažu.
Član 15
U prihode iz člana 14. ovog pravilnika ne uračunavaju se naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada, naknade troškova za vreme provedeno na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu, otpremnine pri odlasku u penziju, solidarna pomoć, jubilarne nagrade, iznosi isplaćenih alimentacija i pomoći u slučaju smrti člana porodice.
Član 16
Pravo na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi priznaje se u trajanju od godinu dana od dana podnošenja zahteva, u zavisnosti od ukupnih prihoda porodice iz člana 14. ovog pravilnika.
Ukupni prihodi porodice relevantni za odlučivanje o pravu na regresiranje troškova u smislu ovog pravilnika su:
– za korisnike usluga koji podnose zahtev do 31. decembra tekuće godine, svi prihodi ostvareni od 1. januara do 30. juna tekuće godine;
– za korisnike usluga koji podnose zahtev od 1. januara do 31. avgusta naredne godine, svi prihodi ostvareni od 1. jula do 31. decembra prethodne godine.
Član 17
Mesečna cena korisnicima usluga pojedinačno, utvrđuje se u skladu sa ovim pravilnikom, procentualno u odnosu na utvrđenu cenu usluga, prema sledećoj skali:
Ukupan mesečni prihod porodice u odnosu na nominalne iznose cenzusa za ostvarivanje prava na regresiranje troškova Učešće korisnika usluga
domaćinstvo ukupan mesečni prihod %
Dvočlano domaćinstvo
Tročlano domaćinstvo
Četvoročlano domaćinstvo
Petočlano domaćinstvo… do 18.865,00
do 28.297,50
do 37.730,00
do 47.162,50 22,3
Dvočlano domaćinstvo
Tročlano domaćinstvo
Četvoročlano domaćinstvo
Petočlano domaćinstvo… 18.865,01 – 22.638,00
28.297,51 – 33.957,00
37.730,01 – 45.276,00
47.162,51 – 56.595,00 31,3
Dvočlano domaćinstvo
Tročlano domaćinstvo
Četvoročlano domaćinstvo
Petočlano domaćinstvo… 22.638,01 – 26.411,00
33.957,01 – 39.616,50
45.276,01 – 49.048,00
56.595,01 – 61.311,00 40,8
Dvočlano domaćinstvo
Tročlano domaćinstvo
Četvoročlano domaćinstvo
Petočlano domaćinstvo… 26.411,01 – 32.070,50
39.616,51 – 43.963,00
49.048,01 – 54.822,00
61.311,01 – 66.027,50 51,8
Dvočlano domaćinstvo
Tročlano domaćinstvo
Četvoročlano domaćinstvo
Petočlano domaćinstvo… 32.070,51 – 40.000,00
43.963,01 – 60.000,00
54.822,01 – 80.000,00
66.027,51 -100.000,00 60,3
Dvočlano domaćinstvo
Tročlano domaćinstvo
Četvoročlano domaćinstvo
Petočlano domaćinstvo… preko 40.000,00
preko 60.000,00
preko 80.000,00
preko 100.000,00 72,8
Član 18
Troškovi boravka dece u predškolskoj ustanovi regresiraju se u zavisnosti od odnosa visine ukupnog mesečnog prihoda porodice i nominalnih iznosa cenzusa za ostvarivanje prava na regresiranje troškova, utvrđenih članom 17. ovog pravilnika.
Ukupni mesečni prihod porodice iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se tako što se, ukupni prihodi porodice iz člana 14. ovog pravilnika, dele na šest meseci.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, na dvanaest meseci se dele:
– prihodi koji se iskazuju u godišnjem iznosu,
– otpremnine u slučaju prestanka potrebe za radom zaposlenih usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena, ostvarene u godini pre podnošenja zahteva,
– naknade po osnovu socijalnih programa, ostvarene u godini pre podnošenja zahteva.
Član 19
Izuzetno od člana 18. ovog pravilnika, ako korisnik usluga ili neko od članova njegove porodice, u periodu iz člana 16. stav 2. ovog pravilnika nije ostvarivao prihode ili je u tom periodu počeo da ih ostvaruje, kao relevantan mesečni prihod tog člana porodice uzima se prihod ostvaren u mesecu koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev.
Član 20
Ako u toku ostvarivanja prava na regresiranje troškova nastanu promene u prihodima porodice, ponovo će se odlučivati o pravu.
Promena iz stava 1. ovog člana je ako, korisnik usluga ili neko od članova njegove porodice:
– prvi put zasnuje radni odnos, ostvari pravo na penziju, novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, zaradu (po isteku neplaćenog odsustva), bude upućen na plaćeno odsustvo (prinudni odmor) ili počne da ostvaruje druge prihode i primanja;
– ostvari pravo na neplaćeno odsustvo radi nege člana porodice ili mu radni odnos prestane, a ne ostvari pravo na penziju, novčanu naknadu ili otpremninu;
– ostvari pravo na otpremninu u slučaju prestanka potrebe za radom zaposlenih usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena;
– ostvari pravo na naknadu po osnovu socijalnih programa.
Član 21
U slučaju promene iz člana 20. stav 2. alineja 3. i 4. ovog pravilnika, za odlučivanje o pravu na regresiranje troškova relevantan je mesečni iznos otpremnine i naknade, od prvog dana narednog meseca po isplati, do ostvarivanja prava na rad, a najduže godinu dana.
Član 22
Ako u toku ostvarivanja prava na regresiranje troškova nastanu promene u broju članova porodice, ponovo će se odlučivati o pravu.
Promena iz stava 1. ovog člana je:
– ako se broj članova porodice poveća rođenjem deteta ili nastupe druge promene usled kojih se smatra da lice živi u zajedničkom domaćinstvu;
– ako se broj članova porodice smanji usled smrti člana porodice ili ako nastupe druge promene usled kojih se smatra da lice ne živi u zajedničkom domaćinstvu.
Član 23
Ako u toku ostvarivanja prava na regresiranje troškova nastane promena iz člana 20. ili člana 22. ovog pravilnika, smatraće se da porodica korisnika usluga nije ostvarila prihode, u kom slučaju će se o pravu odlučivati u skladu sa članom 19. ovog pravilnika.
Član 24
Ako u toku ostvarivanja prava na regresiranje troškova nastanu promene u smislu člana 20. i člana 22. ovog pravilnika, donosi se novo rešenje kojim se zamenjuje prethodno počev od dana prijave promene do isteka roka prethodnog rešenja.
Član 25
(Brisan)
Član 26
Samohranom roditelju, mesečna cena koju bi trebalo da plati prema skali iz člana 17. ovog pravilnika, umanjuje se za 50% po detetu.
Član 27
Status samohranog roditelja može se dokazati:
1. izvodom iz matične knjige rođenih deteta, ili izvodom iz matične knjige umrlih drugog roditelja odnosno rešenjem nadležnog organa o proglašenju nestalog lica umrlim, ili odlukom suda o potpunom lišenju roditeljskog prava odnosno poslovne sposobnosti (kada je drugi roditelj nepoznat, ili je umro, ili je potpuno lišen roditeljskog prava odnosno poslovne sposobnosti);
2. na osnovu odluke suda o vršenju roditeljskog prava kada roditelji ne vode zajednički život (a nisu zaključili sporazum o vršenju roditeljskog prava, ili su zaključili sporazum o zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava, ali sud proceni da taj sporazum nije u najboljem interesu deteta, ili ako zaključe sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava i ako sud proceni da je taj sporazum u najboljem interesu deteta);
3. rešenjem invalidske komisije i potvrdom fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da drugi roditelj nije ostvario pravo na penziju (kada je drugi roditelj postao potpuno i trajno nesposoban za privređivanje, a nije stekao pravo na penziju);
4. potvrdom nadležnog vojnog organa (za vreme dok se drugi roditelj nalazi na odsluženju vojnog roka);
5. potvrdom nadležnog kazneno-popravnog zavoda (za vreme dok je drugi roditelj na izdržavanju kazne zatvora duže od šest meseci);
6. potvrdom suda da je u toku postupak za donošenje odluke o vršenju roditeljskog prava (kada samo jedan roditelj živi sa detetom, a sud još nije doneo odluku o vršenju roditeljskog prava).
Ne smatra se samohranim roditeljem u smislu ovog pravilnika, roditelj koji je po prestanku ranije bračne, odnosno vanbračne zajednice, zasnovao novu bračnu, odnosno vanbračnu zajednicu.
Član 28
(Brisan)
Član 29
Kada dvoje i više dece koristi usluge predškolske ustanove, korisniku usluga koji ispunjava uslove za priznavanje prava na regresiranje troškova, mesečna cena koju bi trebalo da plati za drugo dete prema skali iz člana 17. ovog pravilnika, umanjuje se za 20%.
Član 30
Korisniku usluga, za dete obolelo od endokrine bolesti, bolesti ishrane i metabolizma i bolesti digestivnog sistema, mesečna cena koju bi trebalo da plati prema skali iz člana 17. ovog pravilnika, umanjuje se za 10% po detetu.
Član 30a
Pravo na dodatno umanjenje troškova može se ostvariti samo po jednom od osnova utvrđenih u čl. 26, 29. i 30. ovog pravilnika, koji je najpovoljniji za korisnika usluga.
Čl. 31 i 32
(Brisani)
Član 33
Korisniku usluga, obračun za naplatu vrši se po utvrđenoj mesečnoj ceni u skladu sa članom 17. ovog pravilnika.
Za dane opravdanog odsustva deteta, dnevna cena se naplaćuje u iznosu od 50% dnevne cene, odnosno režijski troškovi.
Opravdano odsustvo deteta iz stava 2. ovog člana je:
– odsustvo deteta zbog bolesti, koje se dokazuje potvrdom izabranog pedijatra o odsustvu deteta;
– odsustvo deteta zbog korišćenja godišnjeg odmora roditelja, koje se dokazuje kopijom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora roditelja;
– povremeno, jednodnevno odsustvo deteta, a najviše do pet radnih dana u toku meseca, koje se dokazuje pisanom, ličnom izjavom roditelja o opravdanom odsustvu deteta;
– odsustvo deteta za vreme državnih i verskih praznika i vanrednih situacija.
IV PRAVO NA REGRESIRANJE TROŠKOVA ODMORA I REKREACIJE DECE IZ PREDŠKOLSKIH USTANOVA
Član 34
Korisniku usluga koji ispunjava uslove za priznavanje prava na regresiranje troškova odmora i rekreacije, pored obaveznog učešća u iznosu od 50% stvarnih troškova odmora i rekreacije, preostali deo pojedinačnog učešća u stvarnim troškovima odmora i rekreacije, utvrđuje se procentualno u odnosu na ostalih 50% stvarnih troškova odmora i rekreacije, prema skali iz člana 17. ovog pravilnika.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, korisnici usluga čije je učešće 72,8%, plaćaju ceo iznos stvarnih troškova odmora i rekreacije.
Član 35
Uz zahtev za ostvarivanje prava na regresiranje troškova odmora i rekreacije, korisnik usluga prilaže rešenje o ostvarenom pravu na regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi.
Član 36
Pravo na regresiranje troškova odmora i rekreacije dete može da ostvari jedanput u toku radne godine.
Član 37
Obračun sredstava za regresiranje troškova odmora i rekreacije dece, predškolska ustanova dostavlja organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove obrazovanja i dečje zaštite.
V PRAVO NA REGRESIRANJE TROŠKOVA ISHRANE ZA DECU U PRODUŽENOM BORAVKU U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA OBRAZOVANJE UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU
Član 38
Pravo na regresiranje troškova ishrane za decu u produženom boravku u osnovnoj školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, ostvaruje se u zavisnosti od ukupnih prihoda porodice, procentualno u odnosu na utvrđenu cenu usluga, prema skali iz člana 17. ovog pravilnika.
Član 39
Osnovna škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju organizuje i obezbeđuje ishranu u skladu sa zakonom i važećim normativima za ishranu dece osnovnoškolskog uzrasta.
Član 40
Obračun sredstava za ostvarivanje prava iz člana 38. ovog pravilnika, osnovna škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju dostavlja organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove obrazovanja i dečje zaštite, do 10. u mesecu za prethodni mesec.
VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 41
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije („Službeni list grada Beograda“, br. 43/09, 5/10, 32/10, 14/11, 51/12 i 65/12).
Član 42
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika
o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda
(„Sl. list grada Beograda“, br. 62/2014)
Član 8
Na zahteve podnete do stupanja na snagu ovog pravilnika, primenjuju se odredbe Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, broj 57/13).
Član 9
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Servis računara online zakazivanje