Lica sa stručnim nazivom profesor fizičke kulture ispunjavaju uslove za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi

Lica sa stručnim nazivom profesor fizičke kulture ispunjavaju uslove za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi   „Odredbom člana 121. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013 – dalje: Zakon), između ostalog, propisano je da poslove nastavnika može da obavlja lice sa odgovarajućim obrazovanjem […]

Nastavnici imaju pravo da nastave sa izvođenjem nastave u školi u kojoj su zasnovali radni odnos ako se izmeni pravilnik o vrsti stručne spreme

Nastavnici imaju pravo da nastave sa izvođenjem nastave u školi u kojoj su zasnovali radni odnos ako se izmeni pravilnik o vrsti stručne spreme   „Nastavnici koji su pri zasnivanju radnog odnosa u školi ispunjavali uslov u pogledu stepena i vrste obrazovanja za izvođenje nastave iz određenih predmeta, i dalje mogu da izvode nastavu ukoliko […]

Plata zaposlenih u školi pored dodataka na platu može se povećati iz sopstvenih sredstava za najviše 30%

Plata zaposlenih u školi pored dodataka na platu može se povećati iz sopstvenih sredstava za najviše 30% „Članom 5. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 34/2001, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 116/2008 – dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 – dr. zakon, 10/2013 i 55/2013 – […]

Sekretar škole može da bude imenovan od direktora škole kao lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu ako to lice ima položen stručni ispit

Sekretar škole može da bude imenovan od direktora škole kao lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu ako to lice ima položen stručni ispit   „Odredbom člana 4. tačka 17) Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) propisano je da lice za bezbednost i zdravlje na radu […]

Puna zarada nastavnika može se ostvariti po osnovu dopune fonda časova radom sa vanrednim učenicima (čl.137. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja)

Puna zarada nastavnika može se ostvariti po osnovu dopune fonda časova radom sa vanrednim učenicima (čl.137. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja) „Zaposleni ima pravo na zaradu u skladu sa radnim vremenom, te ukoliko nema puno radno vreme (normu časova), njegova zarada će biti manja od pune zarade. No, ukoliko ustanova ima mogućnost da takvom […]

U kojim slučajevima postoji sukob interesa člana Školskog odbora-više mišljenja

U kojim slučajevima postoji sukob interesa člana Školskog odbora „Članom 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013 – dalje: Zakon) propisano je da za člana organa upravljanja ne može da bude predloženo ni imenovano lice: koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo za koje je […]

Sukob interesa članstva u školskom odboru ličnosti koja je istovremeno i pomoćnik direktora i roditelj učenika

Sukob interesa članstva u školskom odboru ličnosti koja je istovremeno i pomoćnik direktora i roditelj učenika   „Članom 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013 – dalje: Zakon) propisano je da za člana organa upravljanja ne može da bude predloženo ni imenovano lice: koje je pravnosnažnom […]

Uslovi pod kojima zaposleni nastavnici koji su navršili 65 godina života mogu da nastave da rade

Uslovi pod kojima zaposleni nastavnici koji su navršili 65 godina života mogu da nastave da rade „U članu 175. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je da zaposlenom prestaje radni odnos kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se […]

Mišljenje o radnom angažovanju zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Mišljenje o radnom angažovanju zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja „Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formirao je Radnu grupu za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Za svaku školsku upravu, radi operativnog postupanja, odnosno praćenja procesa radnog angažovanja zaposlenih na nivou ustanove, formirana je radna podgrupa koju čine predstavnici školske uprave, nadležni […]

Dokaz o priznanju stranog jezika nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Dokaz o priznanju stranog jezika nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika „Članom 30. stav 1. tačka 6) Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS“, br. 13/2012 i 31/2012) propisan je kao jedan od uslova za sticanje zvanja pedagoški savetnik, osim dozvole za rad nastavnika, vaspitača i stručnog […]