Sukob interesa članstva u školskom odboru ličnosti koja je istovremeno i pomoćnik direktora i roditelj učenika

Servis računara online zakazivanje

Sukob interesa članstva u školskom odboru ličnosti koja je istovremeno i pomoćnik direktora i roditelj učenika

 

„Članom 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013 – dalje: Zakon) propisano je da za člana organa upravljanja ne može da bude predloženo ni imenovano lice:

  1. koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca ili koje je osuđeno za: krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje; za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, ni lice za koje je, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje;
  2. koje bi moglo da zastupa interese više struktura, osim članova sindikata;
  3. čiji su poslovi, dužnost ili funkcija nespojivi sa obavljanjem poslova u organu upravljanja;
  4. koje je već imenovano za člana organa upravljanja druge ustanove;
  5. koje je izabrano za direktora druge ustanove;
  6. u drugim slučajevima, utvrđenim zakonom.

Članom 65. st. 2. i 3. Zakona propisano je da se rešenjem direktora na poslove pomoćnika direktora raspoređuje nastavnik, vaspitač i stručni saradnik, odnosno koji ima profesionalni ugled i iskustvo u ustanovi, za svaku školsku, odnosno radnu godinu, kao i da pomoćnik direktora organizuje, rukovodi i odgovoran je za pedagoški rad ustanove, koordinira rad stručnih aktiva i drugih stručnih organa ustanove i obavlja druge poslove, u skladu sa statutom ustanove.

S obzirom na vrstu poslova koje obavlja pomoćnik direktora, a koji su uglavnom organizaciono-koordinacioni i vezani za pedagoški rad ustanove i rad stručnih organa, nema prepreke da pomoćnik direktora bude i član školskog odbora.

Ali, zaposleni koji je član školskog odbora i roditelj učenika iste škole, mogao bi biti u sukobu interesa, ako bi došao u situaciju da istovremeno zastupa interese više struktura (zaposlenih, roditelja), te iz tih razloga, a ne zato što je pomoćnik direktora, ne može da bude član školskog odbora.“

Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 611-00-1/2014-02 od 27.01.2014. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje