Pravilnik o programu ogleda za primenu pristupa nastavi usmerenoj na učenje i razvoj kompetencija učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju i razvijanje škola vežbaonica

Pravilnik o programu ogleda za primenu pristupa nastavi usmerenoj na učenje i razvoj kompetencija učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju i razvijanje škola vežbaonica Sl.glasnik RS – Prostvetni glasnik br. 2/2014 Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se Program ogleda za primenu pristupa nastavi usmerenoj na učenje i razvoj kompetencija učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju […]

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o obrazovanju odraslih Sl.glasnik RS br. 55/2013 I UVODNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se obrazovanje i celoživotno učenje odraslih kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja u Republici Srbiji i to: principi i ciljevi, kompetencije, kvalifikacije i standard kvalifikacija, aktivnosti u obrazovanju odraslih, pojam odraslog, upotreba jezika, obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja […]

Pravilnik o opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih

Pravilnik o opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih Sl.glasnik RS br. 50/2013, 115/2013 Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se opšti standardi postignuća za osnovno obrazovanje odraslih. Član 2 Opšti standardi postignuća za osnovno obrazovanje odraslih odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. Član 3 Opšti standardi postignuća za osnovno obrazovanje odraslih […]

Uredba o organizovanju i ostvarivanju verske nastave i nastave alternativnog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi

Uredba o organizovanju i ostvarivanju verske nastave i nastave alternativnog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi Sl.glasnik RS br 46/2001 Član 1 Ovom uredbom uređuje se organizovanje i ostvarivanje verske nastave za tradicionalne crkve i verske zajednice (u daljem tekstu: verska nastava) i nastave alternativnog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi, kao fakultativnih predmeta. Tradicionalne […]

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu Sl. glasnik RS br. 41/2014, 37/2015, 46/2015, 75/2015   I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se: merila i postupak za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u srednju školu, sadržina, vreme, mesto i način polaganja prijemnog ispita, vrednovanje učešća učenika osmog razreda na takmičenjima i vrste takmičenja […]

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika Sl.glasnik RS br. 21/2015 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (u daljem tekstu: Ugovor) uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada zaposlenih u osnovnim školama, […]

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Zakon o učeničkom i studentskom standardu Sl.glasnik RS br. 18/2010, 55/2013 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti učenika i studenata u oblasti učeničkog i studentskog standarda, osnivanje, organizacija i rad ustanova učeničkog i studentskog standarda, finansiranje učeničkog i studentskog standarda, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao […]

Prihod nastavnika po osnovu izvođenja ekskurzije i oporezivanje tog prihoda

Prihod nastavnika po osnovu izvođenja ekskurzije i oporezivanje tog prihoda   „Pravilnikom o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 1/2009) u delu koji se odnosi na izvođenje ekskurzija, propisano je da pravo na dnevnice ostvaruju: nastavnik – odeljenski starešina, stručni vođa puta, a […]

Preporuka svim osnovnim i srednjim školama za primenu Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama za organizovanje đačkih ekskurzija

Preporuka svim osnovnim i srednjim školama za primenu Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama za organizovanje đačkih ekskurzija „S obzirom da se Ministarstvu finansija i privrede obratio veliki broj škola sa zahtevima za davanje mišljenja o primeni odredbi Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012 […]

Kako škola postupa u slučaju da je učenik izvršio fizičko ili psihičko nasilje prema drugim učenicima van prostora škole

Kako škola postupa u slučaju da je učenik izvršio fizičko ili psihičko nasilje prema drugim učenicima van prostora škole Uzimajući u obzir da je Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje propisano da je ustanova dužna da interveniše uvek kada postoji sumnja ili saznanje da dete i učenik trpi […]