Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju Sl. glasnik RS br. 55/2013 I UVODNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se srednje obrazovanje i vaspitanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: obavljanje delatnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja, upotreba jezika, programi i ispiti, prava, obaveze i odgovornosti učenika, evidencija i javne isprave, […]

Zakon o srednjoj školi

Zakon o srednjoj školi Sl. glasnik RS br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002, 62/2003, 64/2003, 101/2005, 72/2009, 55/2013 Čl. 1-22* (Prestalo da važi) III ŠKOLOVANJE 1. Nastavni plan i program Član 23 Osnova za donošenje nastavnog plana i programa stručne i umetničke škole je obrazovni profil. Obrazovni profil, u smislu ovog zakona, obuhvata […]

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za gimnaziju

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za gimnaziju Sl. glasnik SRS – Prosvetni glasnik br. 5/90 Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi (u daljem tekstu: normativi) u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje plana i programa obrazovanja i vaspitanja za gimnaziju. Normativi iz stava 1 ovog […]

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja Sl.glasnik RS br. 72/2015 I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi i standardi za finansiranje (u daljem tekstu: cena usluga) ustanova koje obavljaju delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja – srednjih škola (u daljem tekstu: škola). Član 2 […]

Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji Sl. glasnik SRS – Prosvetni glasnik br. 5/90 i Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik br. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008, 8/2011, 2/2013 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se vrsta stručne spreme nastavnika, stručnih […]

Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika Sl.glasnik RS br. 22/2005, 51/2008, 88/2015 Predmet pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se: program uvođenja u posao nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, način i postupak provere savladanosti tog programa, program za sticanje dozvole za rad (u daljem tekstu: licenca), način provere savladanosti tog programa, […]

Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja (CENUS) u osnovnim i srednjim školama za školsku 2014/2015 godinu

Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja (CENUS) u osnovnim i srednjim školama za školsku 2014/2015 godinu „Ovim uputstvom bliže se uređuje način formiranja odeljenja i način na koji se utvrđuje cena usluga, odnosno određuje visina sredstava potrebnih za ostvarivanje školskog programa na osnovu nastavnog plana i programa i godišnjeg plana rada škole, a […]

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju Sl. glasnik RS br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 68/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se sistem visokog obrazovanja, uslovi i način obavljanja delatnosti visokog obrazovanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove delatnosti. Delatnost visokog obrazovanja Član 2 Delatnost visokog […]

Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva Sl.glasnik RS br. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010, 39/2011, 54/2011, 44/2013 Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se lista stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih obrazovno-naučnih i obrazovno-umetničkih oblasti i skraćenice tih naziva. Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva (u daljem tekstu: […]

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika Sl.glasnik RS br. 85/2013   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se: oblici stručnog usavršavanja, prioritetne oblasti za stručno usavršavanje za period od tri godine, programi i način organizovanja stalnog stručnog usavršavanja; uslovi, organ koji odlučuje o sticanju zvanja i […]