Lica sa stručnim nazivom profesor fizičke kulture ispunjavaju uslove za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi

Servis računara online zakazivanje

Lica sa stručnim nazivom profesor fizičke kulture ispunjavaju uslove za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi

 

„Odredbom člana 121. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013 – dalje: Zakon), između ostalog, propisano je da poslove nastavnika može da obavlja lice sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 8. stav 2. Zakona.

Odredbom člana 8. st. 2. i 3. Zakona propisano je da je nastavnik, vaspitač i stručni saradnik lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje:

  1. na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.9.2005. godine;
  2.  na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje, do 10.9.2005. godine.

Odredbom Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013) propisan je stručni naziv profesor fizičke kulture za izvođenje nastave iz predmeta Fizičko vaspitanje u osnovnoj školi.

Prema tome, lica sa stručnim nazivom profesor fizičke kulture ispunjavaju uslove za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi.

Međutim, da bi ista lica mogla da zasnuju radni odnos u školi na neodređeno vreme, potrebno je da ispunjavaju i poseban uslov u pogledu obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, iz člana 8. stav 4. Zakona, odnosno da su na studijama položila ispite iz psihologije i pedagogije, u skladu sa članom 121. stav 10. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 612-00-00018/2014-02 od 14.01.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje