Uslovi pod kojima zaposleni nastavnici koji su navršili 65 godina života mogu da nastave da rade

Servis računara online zakazivanje

Uslovi pod kojima zaposleni nastavnici koji su navršili 65 godina života mogu da nastave da rade

„U članu 175. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je da zaposlenom prestaje radni odnos kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumeju.

Polazeći od navedene odredbe Zakona, poslodavac zaposlenom otkazuje ugovor o radu primenom člana 175. tačka 2) Zakona ako zaposleni kumulativno ispunjava oba propisana uslova, odnosno ako ima navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, s tim što zaposleni može da ostane u radnom odnosu kod poslodavca i po ispunjenju navedenih uslova, ali samo na osnovu sporazuma sa poslodavcem.

Ako zaposleni ima staž osiguranja koji je potreban za sticanje prava na penziju, ali nema navršenih 65 godina života, to nije dovoljan osnov za prestanak radnog odnosa.

Poslodavac i zaposleni mogu da se dogovore da zaposleni nastavi sa radom, odnosno da zaključe sporazum o produženju radnog odnosa kada zaposleni ispuni uslove za prestanak radnog odnosa po osnovu člana 175. tačka 2) Zakona. Zakonom nije ograničeno vreme do kada zaposleni može da ostane u radnom odnosu. To znači da sve dok postoji saglasnost zaposlenog i poslodavca, zaposleni ostaje u radnom odnosu bez bilo kakvog ograničenja po pitanju godina starosti ili godina staža osiguranja.

Prema članu 2. stav 2. Zakona, odredbe ovog zakona primenjuju se i na zaposlene u javnim službama ako zakonom nije drukčije određeno. Pošto Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013) nije drukčije propisano u pogledu uslova za prestanak radnog odnosa po navedenom osnovu, na zaposlene u ustanovi primenjuje se odredba člana 175. tačka 2) Zakona.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-122/2013-02 od 06.03.2013. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje