Puna zarada nastavnika može se ostvariti po osnovu dopune fonda časova radom sa vanrednim učenicima (čl.137. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja)

Servis računara online zakazivanje

Puna zarada nastavnika može se ostvariti po osnovu dopune fonda časova radom sa vanrednim učenicima (čl.137. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja)

„Zaposleni ima pravo na zaradu u skladu sa radnim vremenom, te ukoliko nema puno radno vreme (normu časova), njegova zarada će biti manja od pune zarade.

No, ukoliko ustanova ima mogućnost da takvom nastavniku dopuni normu časova do pune norme, tako što rešenjem o strukturi njegovog radnog vremena predvidi i rad sa vanrednim učenicima (konsultativno-instruktivni rad i sl.) i obezbedi sredstva za ovaj deo njegovog radnog angažovanja (pretpostavka je da škola ostvaruje sopstveni prihod od vanrednih učenika), onda ovaj nastavnik može da ostvari i punu zaradu, na osnovu rada sa ovim učenicima.“

Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 611-00-2689/2013-02 od 31.10.2013. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje