U kojim slučajevima postoji sukob interesa člana Školskog odbora-više mišljenja

Servis računara online zakazivanje

U kojim slučajevima postoji sukob interesa člana Školskog odbora

„Članom 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013 – dalje: Zakon) propisano je da za člana organa upravljanja ne može da bude predloženo ni imenovano lice:

  • koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca ili koje je osuđeno za: krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje; za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, ni lice za koje je, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje;
  • koje bi moglo da zastupa interese više struktura, osim članova sindikata;
  • čiji su poslovi, dužnost ili funkcija nespojivi sa obavljanjem poslova u organu upravljanja;
  • koje je već imenovano za člana organa upravljanja druge ustanove;
  • koje je izabrano za direktora druge ustanove;
  • u drugim slučajevima, utvrđenim zakonom.

Članom 65. st. 2. i 3. Zakona propisano je da se rešenjem direktora na poslove pomoćnika direktora raspoređuje nastavnik, vaspitač i stručni saradnik, odnosno koji ima profesionalni ugled i iskustvo u ustanovi, za svaku školsku, odnosno radnu godinu, kao i da pomoćnik direktora organizuje, rukovodi i odgovoran je za pedagoški rad ustanove, koordinira rad stručnih aktiva i drugih stručnih organa ustanove i obavlja druge poslove, u skladu sa statutom ustanove.

S obzirom na vrstu poslova koje obavlja pomoćnik direktora, a koji su uglavnom organizaciono-koordinacioni i vezani za pedagoški rad ustanove i rad stručnih organa, nema prepreke da pomoćnik direktora bude i član školskog odbora.

Ali, zaposleni koji je član školskog odbora i roditelj učenika iste škole, mogao bi biti u sukobu interesa, ako bi došao u situaciju da istovremeno zastupa interese više struktura (zaposlenih, roditelja), te iz tih razloga, a ne zato što je pomoćnik direktora, ne može da bude član školskog odbora.“

Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-1/2014-02 od 27.01.2014. godine

**********************************************************

Sukob interesa člana člana školskog odbora

„Odredbom člana 53. stav 8. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 62/2003, 64/2003 – ispr., 58/2004, 62/2004 – ispr., 101/2005 – dr. zakon, 79/2005 – dr. zakon, 81/2005 – ispr. dr. zakona i 83/2005 – ispr. dr. zakona), između ostalog, propisano je da za člana organa upravljanja ne može da bude predloženo ni imenovano lice čiji su poslovi nespojivi sa obavljanjem poslova u organu upravljanja.

Saglasno navedenom, lice koje obavlja poslove pomoćnika direktora učestvuje u rukovođenju radom škole, pa bi poslovi koje bi obavljao kao član školskog odbora škole, bili inkopatibilni sa poslovima pomoćnika direktora.

Poslovi sekretara škole, kao i poslovi glavnog knjigovođe ne spadaju u poslove koji su nespojivi sa obavljanjem poslova člana organa upravljanja, pa stoga nema smetnji da sekretar škole, odnosno glavni knjigovođa, bude predložen i imenovan za člana školskog odbora.“

Mišljenje Ministarstva prosvete, br. 011-00-050/2008-11 od 02.06.2008. godine

******************************************************************

Sukob interesa roditelja učenika škole istovremeno i zaposlen u školi

„Odredbom člana 53. stav 8. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 62/2003, 64/2003 – ispr., 58/2004, 62/2004 – ispr., 101/2005 – dr. zakon, 79/2005 – dr. zakon, 81/2005 – ispr. dr. zakona i 83/2005 – ispr. dr. zakona – dalje: Zakon) propisano je da za člana organa upravljanja ne može da bude predloženo ni imenovano lice koje bi moglo da zastupa interese više struktura, lice čiji su poslovi, dužnost ili funkcija nespojivi sa obavljanjem poslova u organu upravljanja, kao i lice koje je već imenovano za člana organa upravljanja druge ustanove.

Odredbom člana 54. stav 3. tačka 5) Zakona propisano je da će skupština jedinice lokalne samouprave razrešiti, pre isteka mandata, pojedine članove, uključujući i predsednika ili organ upravljanja ustanove, na lični zahtev člana i ako nastupi uslov iz člana 53. stav 8. Zakona.

Skupština jedinice lokalne samouprave u postupku imenovanja članova školskog odbora dužna je da postupa u skladu sa navedenim odredbama Zakona i u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija („Sl. glasnik RS“, br. 43/2004).

Odredbom člana 135. stav 2. tačka 11) Zakona propisano je da prosvetni inspektor obaveštava drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom.

Kod članova školskog odbora škole postoje uslovi za razrešenje ukoliko su roditelji učenika škole istovremeno i zaposleni u školi, što znači da zastupaju interese dve strukture (roditelja i zaposlenih). Roditelj učenika koji je i predstavnik jedinice lokalne samouprave, zastupa interese dve strukture (roditelja i jedinice lokalne samouprave).

Ukoliko za pojedine članove školskog odbora nastupi uslov iz člana 53. stav 8. Zakona, skupština jedinice lokalne samouprave je u obavezi da ih razreši i pre isteka mandata, shodno odredbi člana 54. stav 3. tačka 5) Zakona, i da imenuje nove članove, na predlog ovlašćenog predlagača.

Ukoliko skupština jedinice lokalne samouprave to ne učini, direktor škole se obraća prosvetnoj inspekciji, koja nakon izvršenog inspekcijskog nadzora, o utvrđenim nepravilnostima obaveštava Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu kao nadležni organ, saglasno članu 135. stav 2. tačka 11) Zakona.“

Mišljenje Ministarstva prosvete, br. 614-02-13/2008-12 od 07.02.2008. godine

 

Servis računara online zakazivanje