Mišljenje o radnom angažovanju zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Servis računara online zakazivanje

Mišljenje o radnom angažovanju zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

„Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formirao je Radnu grupu za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Za svaku školsku upravu, radi operativnog postupanja, odnosno praćenja procesa radnog angažovanja zaposlenih na nivou ustanove, formirana je radna podgrupa koju čine predstavnici školske uprave, nadležni savetnik zadužen za finansijsko-materijalne poslove i predstavnici imenovani od strane reprezentativnih sindikata u obrazovanju.

Zadatak radne podgrupe je da prati proces radnog angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u saradnji sa direktorima ustanova, a u skladu sa relevantnim propisima kojima je uređena oblast radnog angažovanja, odnosno u skladu sa:

 • Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentično tumačenje i 68/2015);
 • Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika („Sl. glasnik RS“, br. 21/2015);
 • Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014);
 • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014);
 • Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015); i
 • drugim propisima.

Imajući u vidu navedeno podsećamo na sledeće:

 1. Preuzimanje zaposlenih

Preuzimanje zaposlenih uređeno je odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (dalje: PKU).

U skladu sa odredbama člana 130. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, prijem u radni odnos u ustanovi vrši se na osnovu preuzimanja zaposlenog u ustanovi čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i konkursa, a prijem u radni odnos na neodređeno vreme na osnovu konkursa može se izvršiti ako se nije moglo izvršiti preuzimanje zaposlenog.

Odredbama člana 131. istog zakona propisano je da zaposleni koji je u ustanovi u radnom odnosu na neodređeno vreme, a ostao je neraspoređen ili ima status zaposlenog sa nepunim radnim vremenom, ostvaruje pravo na preuzimanje stavljanjem na listu zaposlenih sa koje se vrši preuzimanje.

Odredbama člana 5. PKU, propisano je da pre početka školske godine, a najkasnije do 15. avgusta, direktori škola dostavljaju liste zaposlenih za čijim je radom u potpunosti ili delimično prestala potreba u tekućoj školskoj godini, kao i u prethodnom periodu i zaposlenih koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom, kao i listu slobodnih radnih mesta, koja treba da bude potpisana od strane ovlašćenih predstavnika reprezentativnih sindikata škole. Ukoliko lista nije potpisana od strane ovlašćenih predstavnika sindikata, direktor je dužan da na listi navede razloge zbog kojih to nije učinjeno.

Pre početka školske godine, rukovodioci školskih uprava, predstavnici direktora i predstavnici reprezentativnih sindikata zajednički utvrđuju ovu listu.

1.1. Redosled preuzimanja zaposlenih

Odredbama člana 5. PKU uređen je redosled preuzimanja zaposlenih, i to:

 1. Sa liste zaposlenih za čijim je radom delimično ili u potpunosti prestala potreba zaposleni se može preuzeti samo za procenat za koji mu je smanjeno radno angažovanje u odnosu na procenat sa kojim je zasnovao radni odnos;
 2. Zaposleni koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom u toj ustanovi;
 3. Zaposleni koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom u ustanovama na teritoriji nadležne školske uprave;
 4. Zaposleni koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom iz drugih školskih uprava uz saglasnost školskih uprava.

Liste se redovno ažuriraju tokom godine, na osnovu podataka koje dostavljaju direktori ustanova.

1.2. Primena odredaba PKU

Povodom pitanja koja se odnose na preuzimanje, a u vezi sa primenom odredaba člana 5. PKU, napominjemo da je Komisija za tumačenje odredaba Posebnog kolektivnog ugovora do sada donela sledeće odluke, koje se nalaze i na zvaničnoj internet strani Ministarstva:

 1. Član 5. Posebnog kolektivnog ugovora odnosi se na sve zaposlene u školi.
 2. S obzirom da ste angažovani na neodređeno vreme u dve ustanove, ukupno sa 100%, ne nalazite se na listi zaposlenih za čijim je radom u potpunosti ili delimično prestala potreba. Iz tih razloga preuzimanje nije moguće sprovesti po osnovu člana 5. Posebnog kolektivnog ugovora. Da bi zaposleni mogao biti preuzet na osnovu člana 6. Posebnog kolektivnog ugovora neophodna je saglasnost volja svih strana u postupku preuzimanja.
 3. Školska uprava je u obavezi da redovno ažurira listu zaposlenih za čijim je radom u potpunosti ili delimično prestala potreba, kao i listu slobodnih radnih mesta na osnovu podataka koji dostavljaju direktori ustanova. Preuzimanje zaposlenih se mora vršiti redosledom navedenim u članu 5. Posebnog kolektivnog ugovora.
 1. Konkurs

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 108/2013) precizirano je da korisnici javnih sredstava ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta do 31. decembra 2015. godine. Izuzetno, radni odnos sa novim licima može se zasnovati uz saglasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija. U skladu sa istim doneta je i Uredba o postupku pribavljanja saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava. Ove odredbe su i dalje na snazi, a uporedo se moraju poštovati i odredbe Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

Napominjemo da je pre raspisivanja konkursa za prijem u radni odnos, škola u obavezi da pribavi mišljenje reprezentativnih sindikata u smislu člana 5. stav 7. PKU.

 1. Upućivanje zaposlenih na rad kod drugog poslodavca

Upućivanje zaposlenih na rad kod drugog poslodavca uređeno je odredbama Zakona o radu. U skladu sa članom 174. navedenog zakona, zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao, između ostalog, ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom, dok traju razlozi za njegovo upućivanje, a najduže godinu dana. Upućivanje u drugo mesto rada može se vršiti ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju. Zaposleni sa poslodavcem kod koga je upućen na rad zaključuje ugovor o radu na određeno vreme. Po isteku roka na koji je upućen na rad kod drugog poslodavca zaposleni ima pravo da se vrati na rad kod poslodavca koji ga je uputio.

Ministarstvo rada i socijalne politike se po pitanju primene ovog instituta, kada su u pitanju zaposleni u oblasti obrazovanja i vaspitanja, izjasnio svojim dopisom broj 011-00-884/2009-02, od 2.11.2009. godine, odnosno da se isti može primenjivati, ako posebnim zakonom nije drugačije uređeno.

Imajući u vidu da ovo pitanje nije drugačije uređeno posebnim propisima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, mišljenja smo da se zaposlenom koji je na listi sa koje se vrši preuzimanje pri nadležnoj školskoj upravi može ponuditi upućivanje na rad kod drugog poslodavca, u skladu sa Zakonom o radu. Po isteku roka na koji je upućen na rad kod drugog poslodavca, odnosno u drugu školu, zaposleni bi imao pravo da se vrati na rad u školu koja ga je uputila. Ukoliko se zaposleni koji se po isteku roka vratio u školu koja ga je uputila može rasporediti na radno mesto koje odgovara njegovom obrazovanju, škola će to i učiniti. Ukoliko nema slobodnog mesta, ovaj zaposleni se vraća na listu sa koje se vrši preuzimanje u nadležnoj školskoj upravi. Zaposleni ne gubi status zaposlenog na neodređeno vreme i prava koja mu po zakonu pripadaju. Napominjemo da se u ovom smislu izjasnila i Komisija koja je tumačila odredbe ranije važećeg Posebnog kolektivnog ugovora iz 2009. godine.

 1. Prestanak radnog odnosa

Stupanjem na snagu Zakona o izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015) prestala je da važi odredba da nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku prestaje radni odnos na kraju školske godine u kojoj navrši 40 godina staža osiguranja ili 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. S obzirom na navedeno, od 12.8.2015. godine na sve zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja primenjuju se opšti propisi iz oblasti rada kada je u pitanju prestanak radnog odnosa i ostvarivanje prava na penziju (Zakon o radu i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju). Posebno, u periodu od 12.8.2015. godine do 31.12.2018. godine, na zaposlene u javnim službama primenjivaće se novi Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji uređuje, između ostalog, prestanak radnog odnosa po sili zakona zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju.

U skladu sa odredbom člana 20. navedenog zakona, a koja će se primenjivati od 12. oktobra 2015. godine, zaposlenom u javnom sektoru prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju.

Prema članu 19. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, osiguranik stiče pravo na starosnu penziju:

 1. kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja;
 2. kad navrši 45 godina staža osiguranja.

Izuzetno od člana 19. tačka 1) ovog zakona, osiguranik žena koja navrši najmanje 15 godina staža osiguranja, stiče pravo na starosnu penziju kad navrši:

 1. u 2015. godini, 60 godina i šest meseci života;
 2. u 2016. godini, 61 godinu života;
 3. u 2017. godini, 61 godinu i šest meseci života;
 4. u 2018. godini, 62 godine života i tako dalje.

Napominjemo da će u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru samo izuzetno poslodavac i zaposleni moći da se sporazumeju o nastavku radnog odnosa, a najduže do navršenja 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Ovaj izuzetak treba koristiti samo u cilju obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih poslova škole, odnosno samo kada je reč o licu za koje nije moguće obezbediti zamenu odgovarajućeg nivoa stručnosti putem preuzimanja ili putem konkursa.

 1. Radni odnos na određeno vreme do preuzimanja zaposlenih, odnosno do konačnosti oduke o izboru kandidata po konkursu

Članom 132. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja uređen je radni odnos na određeno vreme. U skladu sa članom 132. stav 1. tačka 2) navedenog zakona, ustanova može da primi lice u radni odnos na određeno vreme bez konkursa, do preuzimanja zaposlenog, odnosno do izbora kandidata po konkursu. Imajući u vidu navedenu normu, reč je o upražnjenom radnom mestu koje će se popuniti preuzimanjem ili putem konkursa ali su se zbog specifičnosti procesa obrazovanja lica morala radno angažovati na određeno vreme bez konkursa. Momenat prestanka ovakvog radnog odnosa je ili potpisivanje sporazuma o preuzimanju zaposlenog ili konačnost odluke o izboru kandidata po konkursu. Da bi se moglo izvršiti preuzimanje zaposlenog, potrebno je da nadležna školska uprava ima informaciju o ovim radnim mestima. Ova pravila se mogu shodno primeniti i u situaciji kada su lica primljena do završetka školske godine, u smislu člana 132. stav 1. tačka 3) Zakona. Ugovori o radu moraju biti usaglašeni sa navedenom zakonskom normom.“

Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-00-2/2015-01/70 od 21.08.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje