Produžetak rada u školi nakon ispunjenja uslova za penziju

Produžetak rada u školi nakon ispunjenja uslova za penziju „Članom 144. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009 i 52/2011) propisano je da radni odnos zaposlenog u ustanovi prestaje u skladu sa zakonom, na osnovu rešenja direktora. Članom 175. stav 1. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. […]

Postupak izdavanja duplikata svedočanstva i uverenja o položenom završnom ispitu

Postupak izdavanja duplikata svedočanstva i uverenja o položenom završnom ispitu „Odredbom člana 91. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 55/2013) propisano je da škola izdaje duplikat javne isprave na propisanom obrascu, posle oglašavanja originala javne isprave nevažećim u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Iz navedenog proizlazi da je potrebno da […]

Kakav PDV tretman imaju usluge obrazovanja odraslih koje se vrše u okviru delatnosti ostalog obrazovanja

Kakav PDV tretman imju usluge obrazovanja odraslih koje se vrše u okviru delatnosti ostalog obrazovanja „Na promet usluga obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje, više i visoko) i profesionalne prekvalifikacije koji vrše lica registrovana za obavljanje tih delatnosti, pri čemu se ove delatnosti obavljaju u skladu sa propisima koji uređuju oblast predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog […]

Postupak izdavanja duplikata svedočanstva i uverenja o položenom završnom ispitu

Postupak izdavanja duplikata svedočanstva i uverenja o položenom završnom ispitu „Odredbom člana 91. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 55/2013) propisano je da škola izdaje duplikat javne isprave na propisanom obrascu, posle oglašavanja originala javne isprave nevažećim u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Iz navedenog proizlazi da je potrebno da […]

Uslovi koje mora da ispunjava lice koje u srednjoj stručnoj školi izvodi nastavu iz predmeta Građansko vaspitanje

Uslovi koje mora da ispunjava lice koje u srednjoj stručnoj školi izvodi nastavu iz predmeta Građansko vaspitanje „Članom 2. tačka 30. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, […]

Kako škola treba da postupi ako se na raspisani konkurs ne javi nijedan kandidat koji ispunjava uslove u pogledu stručne spreme

Kako škola treba da postupi ako se na raspisani konkurs ne javi nijedan kandidat koji ispunjava uslove u pogledu stručne spreme „Odredbom člana 130. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013 – dalje: Zakon), između ostalog propisano je da direktor donosi odluku o izboru nastavnika, vaspitača i […]

Pravo izvođenja nastave koju izvode nastavnici čija stručna sprema nije predviđena izmenama Pravilnika o vrsti stručne spreme za njihovo obrazovanje

Pravo izvođenja nastave koju izvode nastavnici čija stručna sprema nije predviđena izmenama Pravilnika o vrsti stručne spreme za njihovo obrazovanje „Nastavnici koji su pri zasnivanju radnog odnosa u školi ispunjavali uslov u pogledu stepena i vrste obrazovanja za izvođenje nastave iz određenih predmeta, i dalje mogu da izvode nastavu ukoliko izmenama pravilnika o vrsti stručne […]

Volonteri ne mogu obavljati poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika

Volonteri ne mogu obavljati poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika „Odredbom člana 124. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009 i 52/2011) propisano je da poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika može da obavlja i pripravnik – stažista. Stavom 2. člana 124. Zakona propisano je da pripravnik – […]