Entries by ljuban

PDV tretman robnih i novčanih donacija primljenih na osnovu zaključenih sporazuma sa međunarodnim organizacijama

PDV tretman robnih i novčanih donacija primljenih na osnovu zaključenih sporazuma sa međunarodnim organizacijama „1. Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr. i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje […]

Poreski tretman prenosa apsolutnih prava na nepokretnosti u postupku podele kao statusne promene

Poreski tretman prenosa apsolutnih prava na nepokretnosti u postupku podele kao statusne promene „Prema odredbi člana 29. st. 1. i 6. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002 i 135/2004 – dalje: Zakon), poreska obaveza nastaje danom zaključenja […]

Ustupanjem ugovora vrši se zamena dužnika bez izmene obaveza iz tog ugovora

Ustupanjem ugovora vrši se zamena dužnika bez izmene obaveza iz tog ugovora Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima drugotuženi je prodavao sporne nepokretnosti putem prikupljanja javnih ponuda. Kako je lice koje je imalo prema zapisniku najpovoljniju ponudu E. V. odustao od ugovora, to je drugotuženi kao prodavac ugovor zaključio sa prvotuženim u svojstvu kupca „M.P“ […]

Volonterski rad direktora

Volonterski rad direktora „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) u članu 48. reguliše položaj i status direktora. Lice koje je izabrano za direktora može da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme, ili da obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa. Lice koje je izabrano za direktora bez zasnivanja radnog […]

Ispunjenje poreske obaveze umrlog lica

Ispunjenje poreske obaveze umrlog lica   1. Odredbom člana 25. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002 i 135/2004 – dalje: Zakon) propisano je da je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava prodavac, odnosno prenosilac prava […]

Veličina doprinosa bračnog druga u sticanju zajedničke imovine

Veličina doprinosa bračnog druga u sticanju zajedničke imovine   Sentenca: Udeo bračnog druga u sticanju zajedničke imovine određuje se prema njegovom celokupnom doprinosu u sticanju i to kako ličnom dohotku i drugim prihodima, tako i u pomoći jednog bračnog druga drugom, staranju o deci, vođenju zajedničkog domaćinstva, staranju o održavanju imovine i svakom drugom obliku rada […]

Usmeni ugovor o deobi predstavlja pravno valjani osnov za sticanje svojine

Usmeni ugovor o deobi predstavlja pravno valjani osnov za sticanje svojine   Iz obrazloženja: „Iz stanja u spisima proizilazi da je tuženi ustupio suvlasnički udeo tužiocu uz naknadu, tako da ovaj isplati ostaloj njegovoj deci, sinu i kćeri novčanu protivvrednost po 1/4 idealnih delova, da bi stranke raskinule svoje imovinsko-pravno učešće u kupovini stana. Samim […]