Pravo na odbitak prethodnog PDV za nabavku dobara za opremanje administrativnih prostorija

Pravo na odbitak prethodnog PDV za nabavku dobara za opremanje administrativnih prostorija

„Odredbom člana 28. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr. i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1)     koji je oporeziv PDV;

2)     za koji u skladu sa članom 24. Zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3)     koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbi člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom, ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez, odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazan PDV platio prilikom uvoza.

Prema stavu 3. istog člana Zakona, u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. člana 28. Zakona, obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1)     obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2)     PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1-3. ovog člana.

Prema odredbi člana 29. stav 1. tačka 3) Zakona, obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke ili uvoza tepiha, električnih aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta, koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija.

U skladu sa navedenim odredbama Zakona, a uz ispunjenje propisanih uslova, obveznik PDV koji nabavlja dobra za opremanje administrativnih prostorija ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke stolova, stolica, ormara, kaseta, čiviluka, kompjutera, telefona, faksova, klima uređaja i aparata za fotokopiranje, a nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke frižidera i šporeta, s obzirom da se ova dobra smatraju električnim aparatima za domaćinstvo.“

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-01505/2005-04 od 06.09.2005. godine