Entries by ljuban

Zarada izražena u stranoj valuti

Zarada izražena u stranoj valuti   „U skladu sa članom 33. stav 1. tačka 10) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), ugovor o radu sadrži novčani iznos osnovne zarade i elemente za utvrđivanje radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog. Zakon ne predviđa u kojoj […]

Rešenje inspektora rada i ministra rada kao drugostepenog organa je privremenog karaktera do donošenja pravnosnažne sudske odluke

Rešenje inspektora rada i ministra rada kao drugostepenog organa je privremenog karaktera do donošenja pravnosnažne sudske odluke „Članom 271. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) utvrđeno je da ako inspektor rada nađe da je rešenjem poslodavca o otkazu ugovora o radu očigledno povređeno pravo zaposlenog, a zaposleni je […]

Odsustva sa rada radi nege deteta

Odsustva sa rada radi nege deteta „Članom 73. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), utvrđeno je da se godišnji odmor može koristiti u dva dela. Ukoliko zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine, a drugi […]

Unos imovine osnivača privrednog društva-obveznika PDV radi povećanja osnivačkog uloga i PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr. i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja […]

Prestanak radnog odnosa na određeno vreme – Izvod iz presude Vrhovnog suda Srbije

Prestanak radnog odnosa na određeno vreme – Izvod iz presude Vrhovnog suda Srbije   Iz obrazloženja: „Radni odnos tužilji prestao je zakonito na osnovu odredbe člana 175. Zakona o radu (dalje: Zakon), stupio na snagu 23.3.2005. godine. Navedenom odredbom propisano je da radni odnos prestaje istekom roka za koji je zasnovan. Kako je tužilja rešenjem […]

Da li ugovor o kratkoročnom kreditu između banke i pravnog lica može da bude tretiran kao zelenaški ugovor

Da li ugovor o kratkoročnom kreditu između banke i pravnog lica može da bude tretiran kao zelenaški ugovor Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima predmet tužbenog zahteva banke u stečaju je da sud utvrdi njegovo potraživanje prema tuženom u utuženom iznosu, a na ime obračunate kamate, te pratećih troškova, a po osnovu zaključenih Ugovora o […]

Raskidanje ugovora zbog neispunjenja i bez davanja naknadnog roka za ispunjenje

Raskidanje ugovora zbog neispunjenja i bez davanja naknadnog roka za ispunjenje   Iz obrazloženja: „Kako je navedeni Ugovor zaključen radi isporuke publikacija iz 1999. godine, a do trenutka zaključenja glavne rasprave pred prvostepenim sudom tužilac nesporno nije predao tuženom navedene publikacije, to je iz samog ponašanja tužioca očigledno da on svoju obavezu neće izvršiti ni […]

Odsustvo sa rada zbog privremene sprečenosti za rad zaposlenog na određeno vreme, ne utiče na prestanak ugovora o radu na određeno vreme

Odsustvo sa rada zbog privremene sprečenosti za rad zaposlenog na određeno vreme, ne utiče na prestanak ugovora o radu na određeno vreme „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 37. propisano je da se radni odnos zasniva na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u […]