PDV tretman robnih i novčanih donacija primljenih na osnovu zaključenih sporazuma sa međunarodnim organizacijama

Servis računara online zakazivanje

PDV tretman robnih i novčanih donacija primljenih na osnovu zaključenih sporazuma sa međunarodnim organizacijama

„1. Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr. i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Primanje novčanih sredstava bez obaveze primaoca novčanih sredstava da izvrši protivčinidbu davaocu (promet dobara ili usluga), ne smatra se predmetom oporezivanja PDV.

Ako se iz dobijenih novčanih sredstava vrši nabavka dobara ili usluga u zemlji, isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, ako je obveznik PDV i ako vrši oporezivi promet, dužan je da za izvršeni promet obračuna PDV u skladu sa Zakonom.

 1. Odredbom člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, a tim ugovorom je predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza.

Odredbom člana 26. tačka 1) Zakona propisano je, između ostalog, da se PDV ne plaća na uvoz dobara čiji je promet u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 5), 10), 11) i 13) – 16b) ovog zakona oslobođen PDV.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona, a u skladu sa odredbom člana 21a stav 1. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 124/2004, 140/2004, 27/2005, 54/2005 i 68/2005 – dalje: Pravilnik), za promet dobara i usluga, koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora ili sa Republikom Srbijom, pod uslovom da je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, obveznik može da ostvari ako promet dobara i usluga neposredno vrši:

 • licu sa kojim je zaključen ugovor o donaciji, odnosno licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije od strane lica sa kojim je zaključen ugovor o donaciji (dalje: implementarni partner);
 • licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije od strane implementarnog partnera (dalje: podimplementarni partner);
 • korisniku novčanih sredstava koja su predmet ugovora o donaciji, ako su ta sredstva, od strane davaoca donacije ili implementarnog partnera, neposredno data korisniku za finansiranje određenog projekta u Republici Srbiji, kao i korisniku dobara ili usluga koji su predmet ugovora o donaciji, ako je ta dobra ili usluge neposredno platio davalac donacije.

Prema odredbi stava 2. istog člana Pravilnika, republički organ nadležan za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom dostavlja Poreskoj upravi – Centrali spisak i kopije zaključenih ugovora o donaciji, spisak implementarnih partnera, kao i podatke o iznosu sredstava koji su predmet ugovora o donaciji.

Stavom 3. istog člana Pravilnika propisano je da implementarni partner iz stava 1. tačka 1) ovog člana dostavlja Centrali spisak podimplementarnih partnera, kao i kopije ugovora zaključenih sa podimplementarnim partnerima.

Prema odredbi člana 21b stav 1. Pravilnika, poresko oslobođenje iz člana 21a stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika obveznik može da ostvari ako poseduje dokument kojim se potvrđuje da je promet dobara i usluga prema ugovoru o donaciji oslobođen poreza (dalje: potvrda o poreskom oslobođenju za donacije), koji popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera, u tri primerka, koje dostavlja Centrali na overu.

Stavom 2. istog člana Pravilnika propisano je da je odgovorno lice implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera, dužno da, pre izdavanja prve potvrde o poreskom oslobođenju za donacije, Centrali dostavi otisak pečata, podatke o licima ovlašćenim za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije sa deponovanim potpisima tih lica, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Stavom 3. istog člana Pravilnika propisano je da potvrda o poreskom oslobođenju za donacije iz stava 1. ovog člana sadrži:

 • naziv i adresu implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera;
 • broj i datum potvrde;
 • naziv i broj ugovora o donaciji ako je ugovor zaveden pod određenim brojem, kao i naziv i vrednost projekta;
 • naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenje;
 • vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno datum i iznos uplaćenih avansnih sredstava;
 • potpis i pečat ovlašćenog lica implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera;
 • broj i datum overe od strane Centrale i potpis ovlašćenog lica.

Odredbom stava 4. člana 21b Pravilnika propisano je da izuzetno od stava 3. tačka 6) ovog člana, ako implementarni, odnosno podimplementarni partner, nema obavezu da poseduje pečat u skladu sa propisima svoje zemlje, u tom slučaju, umesto otiska pečata, Centrali dostavlja izjavu da ne poseduje pečat, potpisanu od strane lica ovlašćenog za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije.

Prema stavu 5. istog člana Pravilnika, Centrala proverava da li je ugovor o donaciji evidentiran kod Centrale, overava sva tri primerka potvrde o poreskom oslobođenju za donacije, od kojih dva primerka vraća implementarnom, odnosno podimplementarnom partneru, a treći zadržava za svoje potrebe.

Stavom 6. istog člana Pravilnika propisano je da implementarni, odnosno podimplementarni partner dostavlja obvezniku jedan primerak overene potvrde iz stava 5. ovog člana, a drugi zadržava za svoje potrebe.

Odredbom člana 21v stav 1. Pravilnika propisano je da poresko oslobođenje iz člana 21a stav 1. tačka 3) ovog Pravilnika obveznik može da ostvari ako poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije, koju popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice republičkog organa nadležnog za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom u četiri primerka, od kojih dva primerka dostavlja korisniku donacije, treći Centrali, a četvrti zadržava za svoje potrebe.

Saglasno odredbi stava 2. istog člana Pravilnika, korisnik donacije dostavlja obvezniku jedan primerak potvrde, a drugi zadržava za svoje potrebe.

Potvrda o poreskom oslobođenju za donacije, u skladu sa odredbom stava 3. člana 21v Pravilnika, sadrži:

 • naziv i adresu izdavaoca potvrde;
 • broj i datum potvrde;
 • naziv i broj ugovora o donaciji ako je ugovor zaveden pod određenim brojem, kao i naziv i vrednost projekta ako se promet dobara ili usluga vrši u cilju realizacije određenog projekta u Republici Srbiji;
 • naziv, adresu i PIB korisnika donacije;
 • naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenje;
 • vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno datum i iznos uplaćenih avansnih sredstava;
 • potpis i pečat ovlašćenog lica izdavaoca potvrde.

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 68/2005 – dalje: Pravilnik o izmenama i dopunama) u članu 8. propisano je, između ostalog, da ako se po osnovu ugovora o donaciji iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona vrši uvoz dobara u Republiku, lice ovlašćeno za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije izdaje posebnu potvrdu za uvoz dobara, na zahtev poreskog dužnika (lice koje uvozi dobro), pri čemu ova potvrda, umesto podataka propisanih članom 21b stav 3. tač. 4) i 5), odnosno članom 21v stav 3. tač. 5) i 6) Pravilnika (podaci o nazivu, adresi i PIB-u obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenje i vrednosti prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno datumu i iznosu uplaćenih avansnih sredstava), sadrži podatke o nazivu, adresi i PIB-u lica za koje se vrši uvoz dobara, odnosno lica koje može da ostvari poresko oslobođenje u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 16a) Zakona, kao i vrednosti dobara koja se uvoze iskazanoj u računu inostranog isporučioca.

Odredbom člana 9. Pravilnika o izmenama i dopunama propisano je, između ostalog, da obveznik PDV uz poresku prijavu dostavlja pregled potvrda o poreskom oslobođenju za donacije, koji sadrži broj i datum ovih potvrda i vrednost prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara, primljenih u poreskom periodu za koji podnosi poresku prijavu.

U skladu sa navedenim odredbama, a uz ispunjenje propisanih uslova, na promet dobara i usluga i uvoz dobara, koji se vrše u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, PDV se ne obračunava i ne plaća, ako je tim ugovorom predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza.

 1. Odredbom člana 26. tačka 1a) Zakona propisano je da se PDV ne plaća na uvoz dobara koja se uvoze na osnovu ugovora o donaciji odnosno kao humanitarna pomoć.

Prema odredbama čl. 1. i 2. Zakona, primaoci donacije i humanitarne pomoći mogu biti: državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije, pri čemu predmet donacije i humanitarne pomoći ne mogu biti duvan i duvanske prerađevine, alkoholna pića i putnički automobili.

Navedeno poresko oslobođenje može se ostvariti ako se uvoz dobara vrši u skladu Zakonom o donacijama i humanitarnoj pomoći („Sl. list SRJ“, br. 53/2001, 61/2001 i 36/2002), što procenjuje nadležni carinski organ.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-201/2006-04 od 20.02.2006. godine

 

Servis računara online zakazivanje