Ustupanjem ugovora vrši se zamena dužnika bez izmene obaveza iz tog ugovora

Servis računara online zakazivanje

Ustupanjem ugovora vrši se zamena dužnika bez izmene obaveza iz tog ugovora

Iz obrazloženja:

„Prema stanju u spisima drugotuženi je prodavao sporne nepokretnosti putem prikupljanja javnih ponuda. Kako je lice koje je imalo prema zapisniku najpovoljniju ponudu E. V. odustao od ugovora, to je drugotuženi kao prodavac ugovor zaključio sa prvotuženim u svojstvu kupca „M.P“ iz K. kao drugim najpovoljnijim ponuđačem imajući u vidu da je najpovoljniji ponuđač sam odustao od ugovora. Posle zaključenja navedenog ugovora po delimično isplaćenoj ceni od strane kupca, dolazi do zaključenja ugovora o ustupanju ugovora o prodaji nepokretnosti između kupca navedene nepokretnosti i trećetuženog Preduzeće „D“ DOO D, koje je inače u postupku prodaje putem pismenih ponuda bilo ponuđač, ali ponuđač čija je ponuda rangirana kao osma po povoljnosti. Tužilac je tražio da se utvrdi ništavost ugovora o ustupanju kao i zaključenog ugovora o prodaji spornih nepokretnosti i obaveže drugotuženi da sa tužiocem zaključi ugovor s obzirom da je tužilac bio četvrti najpovoljniji ponuđač odnosno znatno ispod trećetuženog koji je po osnovu ugovora o ustupanju ugovora stupio na mesto kupca. Uz tužbu je predložena i privremena mera kojom će se trećetuženom naložiti da oslobodi nepokretnosti od svojih stvari skladištenih na istoj kao i da se zabrani izvođenje građevinskih radova prvo i drugotuženom i da se zabrani otuđenje i opterećenje navedenih nepokretnosti a u zemljišnim knjigama izvrši zabeležba ovog spora.

U konkretnoj situaciji međutim, iako je došlo zaključenjem ugovora o ustupanju ugovora o prodaji nepokretnosti zaključenog između drugotuženog kao prodavca, prvotuženog kao kupca i trećetuženog kao lica koje je stupilo umesto prvotuženog kupca u navedeni ugovor, tužilac nije dokazao verovatnost svog potraživanja jer prema stanju u spisima drugotuženi i prvotuženi su u skladu sa uslovima iz poziva za javnu ponudu prikupljanjem pismenih ponuda i zapisnika zaključili ugovor o prodaji imajući u vidu da je povoljniji ponuđač od prvotuženog odustao od svoje ponude. Time je postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača okončan. Činjenice da je u daljem toku realizacije navedenog ugovora odnosno u toku ispunjenja ugovornih obaveza, po delimičnom ispunjenju plaćanjem dela cene prodavcu od strane kupca sa kojim je ugovor i zaključen, došlo do zaključenja ugovora kojim kupac ustupa svoje mesto trećem licu nije od uticaja na valjanost navedenog ugovora. Ustupanje ugovora je dozvoljeno u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima pa je stoga i prvotuženi kao kupac mogao u toku realizacije ugovora odnosno ispunjenja ugovornih obaveza ustupiti navedeni ugovor trećem licu bez ikakvih ograničenja u pogledu samog lica. Time dolazi do promene dužnika i navedeno lice stupa u ugovor umesto kupca a u pogledu preostalog dela neispunjene obaveze. To je evidentno i iz odredaba samog ugovora o ustupanju. Kako je i prodavac prihvatio promenu dužnika izvršenu na navedeni način, i ispunjeni su i svi drugi uslovi za promenu ugovorne strane, to tako postupanje strana nije suprotno Zakonu o obligacionim odnosima, pa je stoga pravilna ocena prvostepenog suda da tužilac nije učinio verovatnim osnovanost svog zahteva za poništaj navedenog ugovora. Novi kupac zaključenjem ugovora o ustupanju stupio je na mesto ranijeg kupca u samom ugovoru a ugovorni uslovi plaćanja, shodno izričitim odredbama ugovora o ustupanju, a suprotno žalbenim navodima nisu promenjeni. Upravo iz tog razloga samom prodavcu ni na koji način neće biti promenjen položaj navedenim ustupanjem ugovora novom kupcu, već će naprotiv, kako se samo promenio kupac ali ne i ugovorne obaveze, on po navedenom ugovoru ostvariti sve što su njegova prava i obaveze kupaca u punom iznosu i pod istim uslovima kao što je i prvobitno ugovoreno. Novi kupac samo je stupio na mesto prvobitnog kupca ne menjajući uopšte uslove prodaje niti rokove otplate cene.“

Rešenje Višeg trgovinskog suda, Pž. 8972/2006 od 01.12.2006. godine – Sudska praksa trgovinskih sudova – Bilten br. 4/2006

 

Servis računara online zakazivanje