Ispunjenje poreske obaveze umrlog lica

Ispunjenje poreske obaveze umrlog lica

 

1. Odredbom člana 25. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002 i 135/2004 – dalje: Zakon) propisano je da je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava prodavac, odnosno prenosilac prava iz čl. 23. i 24. Zakona.

Lice na koje je preneto apsolutno pravo jemči supsidijarno za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava. Lice na koje je preneto apsolutno pravo, koje se ugovorom obavezalo da plati porez na prenos apsolutnih prava, jemči solidarno za plaćanje tog poreza (član 42. Zakona).

Dakle, kupac koji se ugovorom obavezao da plati porez na prenos apsolutnih prava je solidarni jemac za plaćanje tog poreza. Solidarno jemstvo znači da poreski organ može po svom izboru zahtevati da poresku obavezu izmiri lice na koje je apsolutno pravo preneto i bez prethodnog pokušaja da tu obavezu naplati od prodavca odnosno prenosioca tog prava.

2. Odredbom člana 22. st. 1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004 i 61/2005) propisano je da poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva. Ako ostavilac nema naslednika ili se nijedan od naslednika ne prihvati nasledstva, ostaviočeva poreska obaveza se otpisuje.

Odredbom člana 1. st. 1. i 2. Zakona o nasleđivanju („Sl. glasnik RS“, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) propisano je da se nasleđuje zaostavština, koju čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti. Imovina koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja (člana 195. stav 1. Zakona).

Dakle, ako je po nastanku poreske obaveze obveznik poreza umro, obveznikovu poresku obavezu ispunjavaju njegovi naslednici. Kada su prava na imovini iza preminulog lica stečena na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju (kao teretnog pravnog posla), a ne na osnovu nasleđivanja, a davalac izdržavanja nije ni oglašen za naslednika, on nije ni u obavezi da ispuni (primarnu) poresku obavezu ostavioca nastalu po ugovoru o kupoprodaji.

Članom 31. stav 2. tačka 5) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji uređena je sekundarna poreska obaveza kao zakonska odgovornost lica koje je primilo novčana sredstva, stvari ili prava iz imovine poreskog obveznika putem transakcije bez naknade ili uz naknadu koja je niža od cene koja bi se mogla postići na tržištu, u periodu od tri godine pre dospelosti poreske obaveze koja nije plaćena za poreskog obveznika – za iznos neplaćenog poreza, a najviše do vrednosti primljene imovine, umanjene za iznos koji je to lice za nju platio.

Sekundarnom poreskom obavezom stvara se dodatno obezbeđenje da će primarna poreska obaveza (u konkretnom slučaju solidarnog jemca) biti namirena, ako ni prinudna naplata iz njegove imovine ne obezbedi realizaciju poreskog potraživanja.

Mišljenje Ministarstva finansija br. 464-08-00092/2005-04 od 26.08.2005. godine