Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Gde i kako se overavaju ugovori i dokumenti i šta je potrebno za njihovu overu

Sadržaj ovog članka :

 1. Organi koji vrše overu

 2. Šta je potrebno za overu

 3. Dokumentacija

 4. Overa potpisa na ugovorima

 5. Overa pojedinih ugovora i dokumenata

 6. Obavezna overa pojedinih ugovora pred sudijom kao uslov njihove punovažnosti

 7. Modeli pojedinih ugovora

 8. Sudski veštaci, izvršitelji, sudski tumači (prevodioci)

 9. Takse za overu

*********************

Organi koji vrše overu

U zavisnosti od vrste dokumenta overa dokumenata se može izvršiti kod osnovnog suda ili opštine (klikni) :

 1. Sudovi u Republici Srbiji
 2. Baza gradova i opština u Srbiji

Od 01. septembra 2014. godine predviđeno je da počnu sa radom javni beležnici kao ovlašćena lica za overu dokumenata prema Zakonu o javnim beležnicima  imenovani. Spisak javnih beležnika objavićemo kada budu zvanično imenovani i počnu sa radom 01.09.2014. godine.

*********************

Šta je potrebno za overu

 1. Lično prisustvo ugovornih strana. a ukoliko to nije moguće, potrebno je priložiti važeće punomoćje dobijeno od strane potpisnika ugovora i overeno od suda ili javnog beležnika (najmanje 2 primerka, 1 primerak za arhivu overitelja).
 2. Lični važeći dokument za fizička lica – važeća lična karta, važeći pasoš, a za strane državljane isključivo pasoš (počev od 01.09.2014. godine prilikom overe kod javnog beležnika kao dokument o identitetu stranke on priznavaće se vozačka dozvola i vojna knjižica).

Za pravno lice neophodno je da dâ na uvid original rešenja ili overen izvod iz  Agencije za privredne registre i jedan primerak fotokopije rešenja ili izvoda iz APR koje će sud, opština odnosno javni beležnik zadržati.

 1. Original dokumenta ili ugovorakoji se overava.
 2. Dokaz o vlasništvu nepokretnosti - ukoliko je predmet ugovora nepokretnost potrebno je prezentovati na uvid dokaz o vlasništvu nepokretnosti – original ugovor o sticanju vlasništva, pravosnažnog rešenje o nasleđivanju i dr. i priložiti jednu fotokopiju.
 3. Dokaz o plaćenoj taksi za overu.

*********************

Dokumentacija

Za overu prepisa odnosno fotokopija dokumenata potrebno je :

 1. Prepis dokumenta - najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja) ili
 2. Fotokopija dokumenta -  najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja);
 3. Prevod sudskog tumača -  u najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja) ;
 4. Apostil (overa dokumenata za korišćenje u inostranstvu – lična karta, izvod iz matičnih knjiga, ugovori, rešenja suda i dr.) – u najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja).

Neophodno je da stranka priloži na uvid original dokumenta čiji se prepis, fotokopija, prevod ili apostil overava.

*********************

Overa potpisa na dokumentima

 1. Punomoćje (ovlašćenje) - najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja),
 2. Izjava (saglasnost) – najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja),
 3. OP obrazac (obrazac overe potpisa) - najmanje 4 primerka (1 primerak za arhivu overitelja),
 4. Odobrenje za putovanje maloletne dece bez jednog ili oba roditelja - najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja).

*********************

Overa pojedinih ugovora i dokumenata

Da podsetimo : od 01. septembra 2014. godine predviđeno je da počnu sa radom javni beležnici kao ovlašćena lica za overu dokumenata prema Zakonu o javnim beležnicima a podatke o javnim beležicima objavićemo po kada budu zvanično imenovani.

Dokument koji se overava

Ko overava

Potrebno za overu

 1. Predugovor o kupoprodaji
 2. Ugovor o kupoprodaji
 3. Ugovor o poklonu
 4. Ugovor o razmeni (trampi) nepokretnosti
 5. Sporazumni raskid ugovora
Sud, javni beležnik (od 01.09.2014.)
 1. lično prisustvo ugovornih strana
 2. važeći lični dokument ugovornih strana (za građane Srbije lična karta ili važeći pasoš, za strance isključivo pasoš, za pravna lica original rešenja ili izvoda iz APR i jedan primerak u fotokopiji naznačenog  rešenja ili izvoda iz APR koje zadržava overitelj)
 3. najmanje 6 primeraka ugovora (2 primerka od kojih overitelj zadržava 1 primerak za svoju arhivu a 1 primerak po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi)
 4. dokaz o vlasništvu nepokretnosti za koju se zaključujeugovor (prethodni ugovor o kupoprodaji ili poklonu tj. o sticanju vlasništva, pravosnažno rešenje o nasleđivanju i dr.) – original na uvid i 1 fotokopija za arhivu overitelja
 5. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Ugovor o zakupu Sud, javni beležnik (od 01.09.2014.)
 1. lično prisustvo ugovornih strana
 2. važeći lični dokument ugovornih strana (za građane Srbije lična karta ili važeći pasoš, za strance isključivo pasoš, za pravna lica original rešenja ili izvoda iz APR i jedan primerak u fotokopiji naznačenog  rešenja ili izvoda iz APR koje zadržava overitelj)
 3. najmanje 6 primeraka ugovora (2 primerka od kojih overitelj zadržava 1 primerak za svoju arhivu a 1 primerak po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi)
 4. dokaz o vlasništvu nepokretnosti ukoliko se prodaje nepokretnost (ugovor, pravosnažno rešenje o nasleđivanju i dr.) – original na uvid  i 1 fotokopija za arhivu overitelja
 5. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Ugovor o nadgradnji, dogradnji i dr.Ugovorne strane su:

1. stambena zgrada

2. fizičko lice kao investitor

Sud, javni beležnik (od 01.09.2014.)
 1. lično prisustvo ugovornih strana tj. investitora i predsednika Skupštine zgrade
 2. odluka Skupštine zgrade o dozvoli za nadgradnju, dogradnju
 3. saglasnost vlasnika nepokretnosti – original potpisa (više od polovine vlasnika nepokretnosti) ili zapisnik Skupštine zgrade
 4. važeći lični dokument ugovornih strana (za građane Srbije lična karta ili važeći pasoš, za strance isključivo pasoš, za pravna lica original rešenja ili izvoda iz APR i jedan primerak u fotokopiji naznačenog  rešenja ili izvoda iz APR koje zadržava overitelj
 5. najmanje 6 primeraka ugovora (2 primerka od kojih overitelj zadržava 1 primerak za svoju arhivu a 1 primerak po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi)
 6. dokaz o vlasništvu nepokretnosti (ugovor, pravosnažno rešenje o nasleđivanju i dr.)- original na uvid i 1 fotokopija za arhivu overitelja
 7. dokaz o plaćenoj taksi za overu
 8. Punomoćje (ovlašćenje)
 9. Izjava
 10. Razne saglasnosti
 11. Overa potpisa (OP obrazac)
 12. Odobrenje za putovanje maloletne dece
 1. Punomoćje (ovlašćenje)
 2. Izjava
 3. Razne saglasnosti
 4. Overa potpisa (OP obrazac)
 5. Odobrenje za putovanje maloletne dece
Sud, opština, javni beležnik (od 01.09.2014.)
 1. najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja)
 2. važeći lični dokument
 3. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Overa fotokopije dokumenta Sud, opština, javni beležnik (od 01.09.2014.)
 1. najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja)
 2. dokaz o plaćenoj taksi za overu

 

Overa prevoda sudskog tumača Sud, opština, javni beležnik (od 01.09.2014.)
 1. najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja)
 2. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Apostil – overa dokumenata za korišćenje u inostranstvu :

 1. lična karta,
 2. izvod iz matičnih knjiga,
 3. ugovori,
 4. rešenja suda i dr.
Sud
 1. original dokumenta koji se overava apostilom
 2. najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja)
 3. dokaz o plaćenoj taksi za overu

Napomena za overu ugovora o nadgradnji zgrade : Kod ove vrste ugovora kao potpisnici pojavljuju se Stambena zgrada i fizičko ili pravno lice kao investitor. Zbog njegove specifičnosti pored navedene dokumentacije potrebno je :

 1. saglasnost vlasnika stanova – u originalu;
 2. lično prisustvo predsednika Skupštine zgrade (ili punomoćnika sa overenim punomoćjem) i fizičkog lica-investitora odnosno zastupnika pravnog lica-invesitora.

*********************

Obavezna overa ugovora pred sudijom kao uslov punovažnosti

Pred sudijom se obavezno overavaju pojedine vrste ugovora i to:

Ugovor

Propis

Bračni / predbračni ugovor  Porodični zakon -  član 188
Ugovor o raspodeli imovine za života Zakon o nasleđivanju – članovi 182-193
Ugovor o doživotnom izdržavanju Zakon o nasleđivanju – članovi 194-205
Ustupanje naslednog dela pre deobe nasledstva Zakon o nasleđivanju – član 231

Ako navedeni ugovori nisu zaključeni pred sudijom oni nemaju pravnu snagu i ne proizvode nikakva pravna dejstva.

*********************

Modeli pojedinih ugovora

Modele privatnih ugovora – ugovora koji zaključuju privatna lica odnosno građani možete pogledati na delu sajta Privatno/privatni ugovori:

 1. Ugovor o kupoprodaji stana
 2. Ugovor o kupoprodaji kuće
 3. Ugovor o kupoprodaji zemljišne parcele
 4. Ugovor o poklonu nepokretnosti
 5. Ugovor o raskidu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (sa mišljenjima MIF o plaćanju poreza)
 6. Ugovor o zakupu stana (vidi i : Zapisnik o primopredaji nepokretnosti)
 7. Ugovor o zakupu poslovnog prostora (vidi i : Zapisnik o primopredaji nepokretnosti)

Poželjno je da posetite i članak Provera dokumentacije o vlasništvu“.

Od januara 2010. godine u skladu sa Zakonom o dopunama zakona o prometu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“ br.42/98 od 29.12.2009. god.), prilikom overe ugovora o kupoprodaji unose se kompletni podaci o ugovornim stranama i predmetu ugovora. Svi podaci se unose u Centralni registar za promet nepokretnosti, koji je formiran od strane Ministarstva pravde i nakon izvršene provere o tome da li je konkretna nepokretnost koja je predmet ugovora otuđena, pristupa se overi ugovora od strane referenta suda ili javnog beležnika.

Ukoliko službeno lice ili javni beležnik koji vrši overu ugovora, uvidom u posebnu evidenciju utvrdi da su overeni potpisi na ugovoru o prometu iste nepokretnosti, a na kom se kao prodavac pojavljuje isto lice za istu nepokretnost, doneće rešenje o odbijanju overavanja potpisa na ugovoru o prometu nepokretnosti. Ova mera je uvedena radi zaštite kupaca odnosno veće sigurnosti u prometu nepokretnosti, pogotovo kada je reč o izbegavanju  dvostrukih i višestrukih prodaja nepokretnosti.

*********************

Spiskovi sudskih veštaka, sudskih izvršitelja i sudskih tumača

 1. Sudske VEŠTAKE možete potražiti na sajtu Ministarstva pravde i državne uprave

 2. Sudske IZVRŠITELJE možete potražiti na sajtu Ministarstva pravde i državne uprave

 3. Sudske TUMAČE (prevodioce) možete potražiti sa više sajtova na internetu

*********************

Takse za overu

Taksa za overu kod suda ili opštine se određuje prema :

 1. Tarifi sudskih taksa
 2. Tarifi administrativnih taksa

Naknada javnom beležniku za overu biće propisana nakon početka primene Zakona o javnim beležnicima.

*********************

Možda vas interesuje