Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Gde se ovaravaju-Sud u KragujevcuSaznajte sve o overi dokumenata. U zavisnosti od vrste dokumenta overa se može izvršiti kod Osnovnog suda, Opštine (klikni na) :

 1. Dokumentacija potrebna za overu
 2. Kalkulator taksi za overu ugovora (sajt Prvog osnovnog suda u Beogradu)
 3. Sudovi u Srbiji – po mestu
 4. Sudovi u Srbiji – prema nadležnosti
 5. Javni beležnici u Srbiji – podaci
 6. Opštine u Srbiji

Početak rada javnih beležnika kao ovlašćenih lica za overu dokumenata prema Zakonu o javnim beležnicima kao i primena Zakona je pomeren na 01. septembar 2014. godine osim odredaba o njihovom imenovanju.

Spisak javnih beležnika sa njihovim podacima ćemo stoga objaviti naknadno.

U ovom članku objavili smo 2 vrste ugovora :

A) BRAČNI I PORODIČNI UGOVORI

B) UGOVORI O NEPOKRETNOSTIMA

Bračni i porodični ugovori

Pojedine vrste ovih ugovora se overavaju isključivo pred sudijom (vidi:Ugovori koji se overavaju isključivo pred sudijom) i modele pojedinih od ovih ugovora vam predstavljamo  :

 1. Bračni / predbračni ugovor – regulisan članom 188 Porodičnog zakona;
 2. Ugovor o doživotnom izdržavanju – regulisan članovima 194-205 Zakona o nasleđivanju (vidi i Napomene uz ovaj ugovor);
 3. Ugovor o raspodeli imovine za života – regulisan članovima 182-193 Zakona o nasleđivanju;
 4. Ustupanje naslednog dela pre deobe nasledstva – regulisan članom 231 Zakona o nasleđivanju (svaki naslednik može pre deobe svoj nasledni deo, potpuno ili delimično, preneti samo na sanaslednika);

Ostale ugovore koje smo objavili možete pogledati u delu sajta Ugovori i akti/privatni/porodični i bračni.

Ugovori o nepokretnostima

Ugovor koji se pojavljuje najčešće u praksi iz ove oblasti je Ugovor o kupoprodaji stana.

Od januara 2010. godine u skladu sa Zakonom o dopunama zakona o prometu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“ br.42/98 od 29.12.2009. god.), prilikom overe ugovora o kupoprodaji unose se kompletni podaci o ugovornim stranama i predmetu ugovora. Svi podaci se unose u Centralni registar za promet nepokretnosti, koji je formiran od strane Ministarstva pravde i nakon izvršene provere o tome da li je konkretna nepokretnost koja je predmet ugovora otuđena, pristupa se overi ugovora od strane referenta suda ili javnog beležnika.

Ukoliko javni beležnik ili službeno lice koje vrši overu ugovora, uvidom u posebnu evidenciju utvrdi da su u sudu overeni potpisi na ugovoru o prometu iste nepokretnosti, a na kom se kao prodavac pojavljuje isto lice za istu nepokretnost, doneće rešenje o odbijanju overavanja potpisa na ugovoru o prometu nepokretnosti. Ova mera je uvedena radi zaštite kupaca odnosno veće sigurnosti u prometu nepokretnosti, pogotovo kada je reč o izbegavanju  dvostrukih i višestrukih prodaja nepokretnosti.

Poželjno je da posetite članak Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Provera dokumentacije o vlasništvu.

Pored modela ugovora o kupoprodaji stana možete videti (klikom) neke od modela ugovora iz ove grupe :

 1. Ugovor o kupoprodaji kuće
 2. Ugovor o kupoprodaji zemljišne parcele
 3. Ugovor o poklonu nepokretnosti
 4. Ugovor o raskidu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (sa mišljenjima MIF o plaćanju poreza)
 5. Ugovor o zakupu stana (vidi i Zapisnik o primopredaji nepokretnosti)
 6. Ugovor o zakupu poslovnog prostora  

Ostale ugovore koje smo objavili možete pogledati u delu sajta Ugovori i akti/privatni/ugovori o nepokretnostiima.

Za overu navedenih ugovora neophodno je :

 1. Lično prisustvo ugovornih strana. a ukoliko to nije moguće, potrebno je priložiti važeće punomoćje dobijeno od strane potpisnika ugovora i overeno od suda ili javnog beležnika.
 2. Lični važeći dokument za fizička lica – lična karta, važeći pasoš, a za strane državljane isključivo pasoš (počev od 01.09.2012. godine prilikom overe kod javnog beležnika kao dokument kojima se dokazuje identitet stranke on će prema zakonu priznavati vozačku dozvolu i vojnu knjižica).

Ukoliko overu zahteva pravno lice neophodno je da prikaže na uvid original rešenja ili overen izvod iz   Agencije za privredne registre za to pravno lice i jedan primerak fotokopje naznačenog rešenja ili izvoda iz APR koje zadržava sud / javni beležnik;

 1. Dokaz o vlasništvu nepokretnosti – ukoliko je predmet ugovora nepokretnost potrebno je prezentovati na uvid dokaz o vlasništvu nepokretnosti – original ugovor o sticanju vlasništva, pravosnažnog rešenje o nasleđivanju i dr. i priložiti jednu fotokopiju,
 2. Najmanje 8 primeraka ugovora od kojih 2 primerka zadržava organ koji overava (sud ili javni beležnik) 1 primerak za svoju arhivu a 1 primerak po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi,
 3. Dokaz o plaćenoj taksi za overu.

 Napomena za overu ugovora o nadgradnji zgrade : Kod ove vrste ugovora kao potpisnici pojavljuju se Stambena zgrada i fizičko ili pravno lice kao investitor. Zbog njegove specifičnosti pored navedene dokumentacije potrebno je :

  1. saglasnost vlasnika stanova – u originalu;
  2. lično prisustvo predsednika Skupštine zgrade (ili punomoćnika sa overenim punomoćjem) i fizičkog lica-investitora odnosno zastupnika pravnog lica-invesitora.

 Overa potpisa na dokumentima :

 1. Punomoćje (ovlašćenje) - najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja),
 2. Izjava (saglasnost) – najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja),
 3. OP obrazac - najmanje 4 primerka (1 primerak za arhivu overitelja),
 4. Odobrenje za putovanje maloletne dece bez jednog ili oba roditelja - najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja).

Za overu određenih dokumenata potrebno je :

 1. Prepis dokumenta - najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja);
 2. Fotokopija dokumenta -  najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja);
 3. Prevod sudskog tumača –  u najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja) ;
 4. Apostil (overa dokumenata za korišćenje u inostranstvu – lična karta, izvod iz matičnih knjiga, ugovori, rešenja suda i dr.) – u najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja).

Neophodno je da stranka priloži na uvid original dokumenta čiji se prepis, fotokopija, prevod ili apostil overava.

U cilju pomoći da korisnik stekne približnu informaciju o visini takse za overu ugovora kod suda opredelili smo se mogućnost da korisnik sam izračuna sudsku taksu prema Kalkulatoru Prvog osnovnog suda Beograd na kome se nalazi.  Taksa za overu ugovora kod suda se određuje prema Zakonu o sudskim taksama i Tarifi sudskih taksa.  

Taksa za dokumente koji se overavaju kod opštine se određuje prema Tarifi administrativnih taksa.

Naknada javnom beležniku za overu se određuje prema  Beležničkoj tarifi koja nije zvanično stupila na snagu pa se zato daje u obliku Nacrta  Beležničke tarife.

Ukoliko su vam potrebni sudski veštaci ili sudski tumači (prevodioci) za područje Beograda možete ih potražiti na sajtu Prvog osnovnog suda.

U zavisnosti od vrste dokumenta overa se može izvršiti kod Osnovnog suda, Opštine (klikni na)

Možda vas interesuje