Ugovor o doživotnom izdržavanju

Servis računara online zakazivanje

Vidi – Napomene uz ugovor o doživotnom izdržavanju

Vidi – izvod iz Zakona o nasleđivanju, čl. 194-205

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Koji zaključuju dana __. __. ____. godine ugovorne strane :

 Davalac izdržavanja: ____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ (u daljem tekstu „Davalac“)

Primalac izdržavanja : ___ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ (u daljem tekstu „Primalac“)

Član 1.

Primalac je starija osoba koji/koja nema decu, živi sam/sama te mu/joj je kao takvom/takvoj potrebna tuđa pomoć i nega.

Davalac je rođak/prijatelj Primaoca i u materijalnoj je mogućnosti da mu/joj pruži potrebnu pomoć i negu.

Član 2.

Davalac se obavezuje da Primaocu do kraja života poklanja negu i pažnju kao što deca izdržavaju i paze svoje roditelje a naročito da obezbedi ličnu i higijenu u stanu, svu medicinsku pomoć, pomoć u nabavci i pripremanju hrane kao i da se i na svaki drugi način brine o Primaocu uključujući i novčanu pomoć u dovoljnom iznosu za normalan život obzirom da Primalac ima malu penziju koja je nedovoljna za redovan i normalan život.

Alternativa: Davalac se obavezuje da Primaoca izdržava do kraja života (obezbeđuje hranu, odeću i obuću), neguje u slučaju bolesti i kad ostari, snosi troškove lečenja i isplaćuje novčane iznose za održavanje stana (porez na imovinu, troškove za telefon, struju, grejanje i druge komunalne usluge) i svakodnevne uobičajene potrebe Primaoca (za dnevne novine, najmanje po jednu ulaznicu mesečno za pozorište, prevoz autobusom, za piće prilikom izlaska u grad itd.).

Član 3.

Obaveze Davaoca traju prema Primaocu do kraja njegovog života.

Posle smrti Primaoca, Davalac izdržavanja dužan je da ga/je sahrani po verskim pravoslavnim običajima, a posle jedne godine, računajući od sahrane, da podigne nadgrobni spomenik od mermera.

Član 4.

Primalac izjavljuje, bez ikakve prisile ili prinude, da posle svoje smrti ostavlja Davaocu vlasništvo useljivog stana, po strukturi __ a koji se nalazi u __, ulica __ br. __, na _ spratu, stan broj __, površine __ m2, kat.parcela ______ KO _____ upisan u listu nepokretnosti br. __.

Primalac će koristiti stan iz stava 1. ovog člana nesmetano do kraja života.

Predaja nepokretnosti i pokretnih stvari Davaocu odlaže se do smrti Primaoca kada će Davalac steći puno pravo vlasništva na stanu iz stava 1. ovog člana i svoje pravo vlasništva će uknjižiti u katastar nepokretnosti.

Član 5.

Svaka ugovorna strana može tražiti raskid ovog Ugovora, ukoliko se međusobni odnosi ugovarnih strana toliko poremete da postanu nepodnošljivi ili ako jedna od ugovornih strana ne bude ispunjavala svoje obaveze preuzete ovim ugovorom.

Član 6.

Vrednost nepokretnosti koja je predmet ovog Ugovora procenjuje se na _________ dinara.

Sve troškove vezane za overu i realizaciju ovog Ugovora plaća Davalac izdržavanja u celosti.

Član 7.

Ugovor se zaključuje na osnovu odredaba člana 194-205 Zakona o nasleđivanju.

Ugovorne strane su poučene o važnosti ovog Ugovora i potvrđuju da im je ovaj Ugovor pročitan, da ga slobodnom voljom prihvataju i saglasno tome potpisuju.

Ugovor je sačinjen u __ (__) istovetnih primeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po __ (__) primerka a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

Davalac izdržavanja Primalac izdržavanja

__________________________ __________________________

 

Servis računara online zakazivanje