Sudska taksa za sačinjavanje poslova koje imaju oblik javnobeležničkog zapisa

Servis računara online zakazivanje

Izvod iz Zakona o sudskim taksama

Sl. glasnik RS br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014

7. Postupak sačinjavanja pravnih poslova koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa

Tarifni broj 13a

Za sačinjavanje pravnih poslova koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa plaća se taksa prema vrednosti imovine koja je predmet pravnog posla, i to:

  • do 600.000 dinara vrednosti – 9.000 dinara;
  • preko 600.000 do 2.500.000 dinara vrednosti – 15.000 dinara;
  • preko 2.500.000 do 5.000.000 dinara vrednosti – 21.000 dinara;
  • preko 5.000.000 do 7.000.000 dinara vrednosti – 30.000 dinara;
  • preko 7.000.000 do 10.000.000 dinara vrednosti – 36.000 dinara;
  • preko 10.000.000 do 14.000.000 dinara vrednosti – 42.000 dinara;
  • preko 14.000.000 dinara vrednosti – 42.000 dinara uvećano za 1.500 dinara za svakih započetih 1.000.000 dinara vrednosti, a najviše do 600.000 dinara.

(2) Za sačinjavanje javnobeležničkog zapisa ugovora o poklonu između roditelja, kao poklonodavca i deteta, kao poklonoprimca, kada je predmet poklona nepokretnost, plaća se 50% od takse iz stava 1. ovog tarifnog broja.

(3) Ako se pravni posao u obliku javnobeležničkog zapisa sačinjava za više stranaka, taksa se uvećava 1.500 dinara za treću i svaku narednu stranku, ali najviše do 50% od takse iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Napomena:

1. Za sačinjavanje pravnih poslova koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa kada je predmet pravnog posla raspolaganje nepokretnostima, deoba zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera, ugovora o imovinskim odnosima između supružnika ili vanbračnih partnera, ustupanja ili raspodele imovine za života, obećanje poklona ili ugovora o poklonu za slučaj smrti i ugovora o doživotnom izdržavanju, kao osnov za određivanje takse uzima se ukupna vrednost imovine koja je predmet pravnog posla.

2. Za zahtev kojim se traži sačinjavanje pravnog posla u obliku javnobeležničkog zapisa iz ovog tarifnog broja ne plaća se posebna taksa.

3. Za overu sačinjenog javnobeležničkog zapisa, kao i za izdavanje otpravaka i prepisa ako se oni izdaju neposredno po sačinjavanju javnobeležničkog zapisa ne plaća se posebna taksa.

4. Za sačinjavanje predugovora, dopune ili raskida postojećeg ugovora u obliku javnobeležničkog zapisa plaća se 50% od takse iz ovog tarifnog broja.

5. Taksu iz ovog tarifnog broja, ako ima više stranaka, plaćaju stranke solidarno.

 

Servis računara online zakazivanje