Javni beležnik (notar) – kako se utvrđuje idenitet učesnika u postupku kod

Servis računara online zakazivanje

Izvod iz Javnobeležničkog Poslovnika

Sl.glasnik RS br. 88/2014

 

III UTVRĐIVANJE IDENTITETA UČESNIKA

1. Uvid u službene dokumente

Član 11

(1) Identitet državljanina Republike Srbije može se utvrditi uvidom u ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu.

(2) Identitet državljanina Republike Srbije koji se nalazi na odsluženju vojnog roka, vojnoj vežbi ili nekoj drugoj vojnoj dužnosti i koji to svojstvo dokazuje javnom ispravom, može se utvrditi i uvidom u vojnu knjižicu.

(3) Identitet državljanina Republike Srbije koji je interno raseljen sa Kosova i Metohije može se utvrditi uvidom u raseljeničku legitimaciju koju izdaje Komesarijat za izbeglice Republike Srbije.

(4) Identitet stranog državljanina može se utvrditi uvidom u službene dokumente koje izdaju nadležne vlasti Republike Srbije (lična karta za stranca, putna isprava za stranca), kao i uvidom u putnu ispravu ili ličnu ispravu koju izdaje strana država.

(5) Identitet izbeglice može se utvrditi uvidom u izbegličku legitimaciju.

(6) Identitet stranog državljanina koji u Republici Srbiji traži azil, odnosno kome je odobren azil ili kome je pružena privremena zaštita može se utvrditi i uvidom u ličnu kartu za lice koje traži azil, odnosno u ličnu kartu za lice kome je odobren azil ili u ličnu kartu za lice kome je pružena privremena zaštita.

Član 12

Identitet učesnika koji na osnovu javnobeležničkog zapisa otuđuje, gasi, umanjuje ili opterećuje postojeće pravo, stiče ili povećava obavezu, daje jemstvo ili na neki drugi način pogoršava svoju pravnu poziciju ne može se utvrđivati uvidom u isprave čija je važnost istekla.

Član 13

Ako je učesnik promenio lično ime pošto je dobio službeni dokument, to dokazuje javnom ispravom.

Član 14

(1) Ako učesnik podnese biometrijski službeni dokument koji je izdao nadležni organ Republike Srbije, javni beležnik vrši uvid u njegovu sadržinu upotrebom elektronskog čitača.

(2) Javni beležnik je dužan da kopira svaki službeni dokument i svaku drugu ispravu na osnovu koje je utvrdio identitet stranke i da kopiju priloži u javnobeležnički spis.

Član 15

Pravila o utvrđivanju identiteta učesnika uvidom u službene dokumente primenjuju se i na ostale subjekte u postupku sastavljanja javnobeležničke isprave, ako zakonom ili ovim poslovnikom nije predviđeno drugačije.

2. Saslušanje svedoka identiteta

Član 16

(1) Javni beležnik saslušava svedoka identiteta pojedinačno, bez prisustva učesnika i svedoka koji će docnije svedočiti.

(2) Javni beležnik je dužan da pita svedoka za sve podatke o učesniku koji su mu potrebni za sačinjavanje javnobeležničke isprave (navesti ime i prezime, podaci o mestu i datumu rođenja, prebivalištu i adresi stanovanja).

(3) Da bi sa sigurnošću utvrdio da li svedok poznaje učesnika i da bi isključio mogućnost zamene lica koja se isto zovu i prezivaju, javni beležnik je dužan da pita svedoka i o drugim činjenicama (odakle potiče njegovo poznanstvo sa učesnikom, podaci o članovima porodice učesnika, njegovom zanimanju, društvenim aktivnostima, prijateljima i sl.) i da o tim istim činjenicama nakon saslušanja svedoka ispita i učesnika.

Član 17

(1) Javni beležnik mora da pazi da li je svedok identiteta pouzdano lice koje zavređuje poverenje.

(2) Ako je javnom beležniku lično poznato da je neko lice osuđeno za davanje lažnog iskaza, javni beležnik odbija da to lice sasluša kao svedoka identiteta.

Član 18

(1) U javnobeležnički zapis, posle teksta pravnog posla, javni beležnik unosi napomenu da svedoci svojim potpisima potvrđuju identitet učesnika.

(2) Svedoci identiteta potpisuju se na izvorniku javnobeležničkog zapisa, u delu koji je namenjen za potpisivanje učesnika i subjekata u postupku.

(3) O saslušanju svedoka identiteta učesnika koji na osnovu javnobeležničkog zapisa otuđuje, gasi, umanjuje ili opterećuje postojeće pravo, stiče ili povećava obavezu, daje jemstvo ili na neki drugi način pogoršava svoju pravnu poziciju javni beležnik je dužan da sačini poseban zapisnik i da ga priloži u javnobeležnički spis.

Član 19

Identitet svedoka identiteta ne sme se utvrđivati uvidom u službene dokumente čija je važnost istekla.

3. Napomena o načinu na koji je utvrđen identitet

Član 20

(1) Ako je identitet učesnika utvrđen na osnovu službenog dokumenta, javnobeležnički zapis sadrži napomenu da je identitet utvrđen uvidom u službeni dokument određene vrste (lična karta, putna isprava i sl.), potpune podatke o izdavaocu službenog dokumenta, datum izdavanja i serijski broj službenog dokumenta.

(2) Ako je identitet učesnika utvrđen na osnovu saslušanja svedoka identiteta, javnobeležnički zapis sadrži napomenu da je identitet učesnika utvrđen saslušanjem svedoka, ime i prezime svedoka, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta i napomenu o načinu na koji je utvrđen njegov identitet.

(3) U napomeni o načinu na koji je utvrđen identitet svedoka navodi se da je identitet utvrđen uvidom u službeni dokument određene vrste (lična karta, putna isprava i sl.), kao i potpuni podaci o izdavaocu službenog dokumenta, datum izdavanja i serijski broj službenog dokumenta.

4. Nemogućnost dokazivanja identiteta

Član 21

(1) Ako učesnik ne može da dokaže svoj identitet na način predviđen zakonom i ovim poslovnikom, javni beležnik odbija da preduzme traženu službenu radnju.

(2) Ako nakon uvida u podneti službeni dokument, odnosno saslušanja svedoka identiteta nije stekao uverenje da je učesnik taj za kojeg se izdaje, javni beležnik odbija da preduzme traženu službenu radnju.

********************************

V ZAKONSKI ZASTUPNICI

1. Utvrđivanje identiteta

Član 26

Identitet zakonskog zastupnika utvrđuje se na isti način kao i identitet učesnika.

2. Utvrđivanje ovlašćenja za zastupanje

Član 27

(1) Svojstvo zakonskog zastupnika i obim njegovih ovlašćenja utvrđuju se uvidom u javne registre (matične knjige, katastar nepokretnosti i sl.) ili uvidom u podnete javne isprave koje su podobne da dokažu postojanje odnosa sa učesnikom iz kojeg proističe ovlašćenje za zastupanje.

(2) Ovlašćenje roditelja da zastupa svoje maloletno dete može se utvrditi uvidom u izvod iz matične knjige rođenih.

(3) Ovlašćenje roditelja da zastupa svoje punoletno dete može se utvrditi uvidom u pravnosnažnu sudsku odluku o produženju roditeljskog prava.

(4) Ovlašćenje usvojioca da zastupa svog usvojenika može se utvrditi uvidom u odluku kojom je zasnovano usvojenje.

(5) Ovlašćenje staratelja da zastupa štićenika može se utvrditi uvidom u odluku o stavljanju pod starateljstvo.

Član 28

(1) Javni beležnik je dužan da kopira svaku javnu ispravu na osnovu koje je utvrdio da određeno lice ima svojstvo zakonskog zastupnika i da kopiju priloži u javnobeležnički spis.

(2) Ako je svojstvo zakonskog zastupnika utvrdio uvidom u javni registar, javni beležnik o tome sačinjava overen izvod i prilaže ga u javnobeležnički spis.

(3) Overen izvod sadrži: datum kada je izvršen uvid u javni registar, pismenu konstataciju da se izvod u potpunosti slaže sa odgovarajućim stavkama iz javnog registra, potpis i pečat javnog beležnika.

3. Napomena o načinu na koji je utvrđeno svojstvo zakonskog zastupnika

Član 29

(1) Ako je svojstvo zakonskog zastupnika utvrđeno uvidom u javnu ispravu, javnobeležnička isprava sadrži napomenu da je ovlašćenje za zastupanje utvrđeno uvidom u javnu ispravu (izvod iz matične knjige rođenih i sl.), potpune podatke o izdavaocu javne isprave, datum izdavanja i službeni broj javne isprave.

(2) Ako je svojstvo zakonskog zastupnika utvrđeno uvidom u javni registar, javnobeležnička isprava sadrži napomenu da je ovlašćenje za zastupanje utvrđeno uvidom u javni registar, datum kada je izvršen uvid u javni registar, a ako javni beležnik nije lično izvršio uvid u javni registar, onda i podatke o licu koje je izvršilo uvid (navesti ime, prezime, adresu prebivališta i njegovo svojstvo).

4. Nemogućnost utvrđivanja svojstva zakonskog zastupnika

Član 30

Ako zakonski zastupnik ne može da dokaže svoje ovlašćenje za zastupanje na način predviđen zakonom i ovim poslovnikom, javni beležnik odbija da preduzme traženu službenu radnju.

5. Stranka po dužnosti

Član 31

Pravila o utvrđivanju svojstva zakonskog zastupnika na odgovarajući način se primenjuju i na utvrđivanje ovlašćenja izvršioca testamenta, staraoca zaostavštine i drugih stranaka po dužnosti da preduzimaju pravne poslove u svoje ime, ali sa dejstvom na pravni položaj trećeg lica.

********************************

IV TUMAČI I PREVODIOCI

1. Utvrđivanje identiteta tumača

Član 22

(1) Identitet tumača koji nije lično poznat javnom beležniku utvrđuje se uvidom u službene dokumente, na isti način kao i identitet učesnika.

(2) Javnobeležnički zapis sadrži napomenu da je tumač lično poznat javnom beležniku, odnosno da je njegov identitet utvrđen uvidom u službeni dokument određene vrste (lična karta, putna isprava i sl.), potpune podatke o izdavaocu, datumu izdavanja i serijskom broju službenog dokumenta.

2. Utvrđivanje ovlašćenja za tumačenje

Član 23

(1) Ovlašćenje tumača javni beležnik utvrđuje uvidom u rešenje o postavljenju tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica koje donosi ministar nadležan za pravosuđe, odnosno uvidom u evidenciju tumača koja se vodi u ministarstvu nadležnom za pravosuđe.

(2) Javnobeležnički zapis sadrži napomenu o načinu na koji je utvrđeno ovlašćenje tumača.

3. Prevodioci

Član 24

(1) Ako učesnik ne razume jezik koji je u službenoj upotrebi, u postupku sastavljanja javnobeležničke isprave učestvuje stalni sudski prevodilac.

(2) Pravila koja važe za tumača na odgovarajući način se primenjuju kada se utvrđuje identitet i ovlašćenje stalnog sudskog prevodioca.

4. Posebno pravilo za potpisivanje

Član 25

(1) U javnobeležnički zapis, posle teksta pravnog posla, javni beležnik unosi napomenu da tumač, odnosno prevodilac svojim potpisom potvrđuje da je učesniku verno preneo sadržinu isprave i sve odgovore i objašnjenja javnog beležnika, kao i da je učesnik tu ispravu priznao za svoju.

(2) Tumač, odnosno prevodilac potpisuje se na izvorniku javnobeležničkog zapisa, u delu koji je namenjen za potpisivanje učesnika i drugih subjekata u postupku.

(3) Prilikom potpisivanja na izvorniku javnobeležničke isprave tumač, odnosno prevodilac dužan je da pored potpisa otisne svoj pečat.

 

Servis računara online zakazivanje