Ugovor o ustupanju naslednog dela pre deobe nasledstva

Servis računara online zakazivanje

Vidi i Ustupanje naslednog dela pre deobe – Izvod iz Zakona o nasleđivanju 

Napomene:

 • Naslednik može pre deobe preneti svoj nasledni deo u potpunosti ili delimično samo na sanaslednika (jednog ili više).
 • Ugovor mora biti sačinjen u pismenom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe pročita strankama ugovor i naročito ih upozori da ustupljena imovina ne ulazi u ustupiočevu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici. U suprotnom ugovor je ništav.
 • Ugovor može obuhvatiti samo ustupiočevu imovinu koja postoji u času ustupanja i pre deobe raspodele, u celini ili delimično.

 

UGOVOR O USTUPANJU NASLEDNOG DELA PRE DEOBE NASLEDSTVA

Koji zaključuju dana __. __. ____. godine ugovorne strane :

 1. Sanaslednik – Ustupilac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __
 2. Sanaslednik – Primalac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __
 3. Sanaslednik – Primalac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __
 4. Sanaslednik – Primalac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je ostavilac __ iz __ preminuo dana __ u __ kao i da su ugovorne strane jedini zakonski naslednici posle njegove smrti.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je preminuli __ posle svoje smrti ostavio sledeću imovinu i to :

 1. Useljiv stan koji se nalazi u __, ulica __ br. __, na _ spratu, stan broj __, površine __ m2, po strukturi __ kat.parcela ______ KO _____ upisan u listu nepokretnosti br. __.
 2. Kuća sa kućištem i dvorištem u ________ ul________br. __ kat.parcela br._____ KO______ upisana u listu nepokretnosti ____
 3. Zemljišna parcela – njiva ____ u površini od ____ kat.parcela ___ KO ___ upisana u listu nepokretnosti ___
 4. Zemljišna parcela – šuma ___ u površini od ____ kat.parcela ___ KO ___ upisana u listu nepokretnosti ___

Član 3.

Ukoliko se naknadno pronađe imovina koja je bila u vlasništvu ostavioca __, ovaj Ugovor se neće primenjivati na novopronađenu imovinu i ona će biti raspravljena u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ustupilac u skladu sa članom 231, Zakona o nasleđivanju potpisom ovog Ugovora  i njegovom overom kod suda u potpunosti (delimično) prenosi svoj nasledni deo u potpunosti na svog sanaslednika __.

Alternativa : Ustupilac u skladu sa članom 231. Zakona o nasleđivanju potpisom ovog Ugovora  i njegovom overom kod suda delimično prenosi svoj nasledni deo na sanaslednika/e i to :

 1. Na sanaslednika _____ prenosi __% idealnog dela na imovini bliže opisanoj u članu 2. ovog Ugovora,
 2. Na sanaslednika _____ prenosi __% idealnog dela na imovini bliže opisanoj u članu 2. ovog Ugovora,
 3. Na sanaslednika _____ prenosi __% idealnog dela na imovini bliže opisanoj u članu 2. ovog Ugovora,

Član 5.

Ustupilac ustupa svoj nasledni deo u svemu prema ovom Ugovoru bez ikakvih tereta i saglasan je da svaki od sanaslednika uđe u posed i državinu na ustupljenom naslednom delu po ovom Ugovoru.

Ustupilac posebno izjavljuje da se svaki sanaslednik može, nakon overe ovog Ugovora kod suda, uknjižiti kao vlasnik u katastru nepokretnosti na imovini koju stiče na osnovu ovog Ugovora bez ikakve njegove dalje pismene ili usmene saglasnosti tj. Ustupilac daje svakom sanasledniku neopozivu “clausulu intabulandi”.

Član 6.

U slučaju spora nadležan je sud u __.

Ugovorne strane su poučene o važnosti ovog Ugovora i potvrđuju da im je ovaj Ugovor pročitan, da su prilikom zaključenja ovog Ugovora bile pri čistoj svesti i zdravom razumu, da ga slobodnom voljom prihvataju i saglasno tome potpisuju.

Ovaj Ugovor je sastavljen u skladu sa odredbama Zakona o nasleđivanju i sačinjen je u __ (__) istovetnih primeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po __ (__) primerka a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

Zakonski naslednici :

Ustupilac

______________________

Sanaslednici

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

 

Servis računara online zakazivanje