Ugovor o doživotnom izdržavanju-Napomene

Servis računara online zakazivanje

Ugovor je regulisan odredbama čl.

Napomene :

 • Ugovorom o doživotnom izdržavanju se obavezuje jedno lice – davalac izdržavanja, da drugo lice – primaoca izdržavanja izdržava do kraja života s tim da mu primalac izdržavanja za uzvrat ustupi svoju imovinu (stan, kuću, poljoprivredno gazdinstvo i dr.) ali pod uslovom da će ta imovina postati vlasništvo davaoca izdržavanja tek posle smrti primaoca izdržavanja.
 • Zbog značaja ugovora i problema koji mogu nastati u toku njegove realizacije potrebno je da se ugovorne strane detaljno upoznaju sa svim pravima i obavezama koje proističu zaključivanjem ovog ugovora odnosno da se upoznaju sa njegovom suštinom.
 • Primalac izdržavanja bi trebalo sa veoma pažljivo izabere davaoca izdržavanja odnosno da bude lice u koga ima veliko poverenje da će izvršavati svoje ugovorne obaveze.
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pismenom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe pročita strankama ugovor i primaoca izdržavanja naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici a u suprotnom, ugovor je ništav. Ovo stoga da bi se sudija uverio da stranke tačno znaju šta potpisuju i njegova je obaveza da upozori primaoca izdržavanja da nakon njegove smrti, naslednici primaoca izdržavanja ne mogu da nasleđuju imovinu koja je ustupljena ugovorom o doživotnom izdržavanju.
 • Ovaj ugovor izaziva veliki broj sudskih procesa jer naslednici koji smatraju da su na ovaj način oštećeni, odmah nakon smrti davaoca izdržavanja pokreću tužbe za poništaj ili raskid ovog ugovora. Najčešći razlog za obaranje ugovora je da je davalac izdržavanja bio nesposoban za rasuđivanje ili da primalac izdržavanja nije ispunjavao svoje obaveze. Da bi se ugovor održao na snazi potrebno je da se pribavi zvaničan nalaz lekara neuropsihijatra o tome da je primalac izdržavanja sposoban za rasuđivanje kao i da primalac izdržavanja u toku trajanja ugovora redovno daje davaocu izdržavanja potvrde da on ispunjava svoje obaveze.
 • Poželjno je da se nakon smrti primaoca izdržavanja sprovede ostavinska rasprava, kako bi se svi naslednici upoznali sa postojanjem ovog ugovora.
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju može se upisati u katastar nepokretnosti odmah nakon njegovog zaključivanja a da bi se to sprovelo, ta odredba mora biti uneta u ugovor.
 • Porez na prenos apsolutnih prava se plaća se tek nakon smrti primaoca izdržavanja, a nakon izvršenog plaćanja poreza u katastru nepokretnosti se sprovodi promena vlasnika.
 • Primalac izdržavanja može ugovorom obuhvatiti samo stvari ili prava koja postoje u trenutku zaključenja ugovora.
 • Obaveza izdržavanja naročito obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuću negu u bolesti i starosti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe ako nešto nije drugačije ugovoreno.
 • Ako se posle zaključenja ugovora okolnosti toliko promene da njegovo ispunjenje postane znatno otežano, sud može, na zahtev jedne ili druge ugovornice, njihove odnose iznova urediti ili raskinuti a može pravo primaoca izdržavanja preinačiti u doživotnu rentu ako se saglase ugovorne strane.
 • Posle smrti davaoca izdržavanja njegove obaveze prelaze na njegovog bračnog druga i potomke koji su pozvani na nasleđe, ako pristanu. Ako oni ne pristanu na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovor se raskida a oni ne mogu zahtevati naknadu za ranije dato izdržavanje. Ako bračni drug i potomci davaoca izdržavanja nisu u stanju da preuzmu ugovorne obaveze, mogu zahtevati naknadu od primaoca izdržavanja. Sud će tu naknadu odrediti po slobodnoj oceni ceneći imovno stanje primaoca izdržavanja i onih koji su bili ovlašćeni na produženje ugovora.
 • U slučaju da davaoc izdržavanja umre pre primaoca izdržavanja ugovor se ne smatra raskinutim, on ostaje na snazi, a sva prava i obaveze davaoca izdržavanja prelaze na njegove naslednike. Ako bračni drug i potomci davaoca izdržavanja nisu u stanju da preuzmu ugovorne obaveze, mogu zahtevati naknadu od primaoca izdržavanja a sud će tu naknadu odrediti po slobodnoj oceni ceneći imovno stanje primaoca izdržavanja i onih koji su bili ovlašćeni na produženje ugovora.
 • Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaočeve. Rok od jedne godine ne može početi da teče pre smrti primaočeve.

 

Servis računara online zakazivanje