Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu

Sl.glasnik RS br. 86/2015

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu u smislu člana 17. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 83/15 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Poreska osnovica (u daljem tekstu: osnovica) kod prometa dobara ili usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik PDV prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, u koju nije uključen PDV.

U iznos naknade iz stava 1. ovog člana uračunavaju se i subvencije i druga primanja (u daljem tekstu: subvencije), koja Republika Srbija, autonomna pokrajina ili lokalna samouprava prenosi obvezniku PDV, direktno ili indirektno, a koja čine naknadu, odnosno deo naknade za promet dobara ili usluga, osim novčanih sredstava koja se isplaćuju na ime podsticaja u funkciji ostvarivanja ciljeva određene politike u skladu sa Zakonom.

U osnovicu se uračunavaju akcize, carine, druge uvozne dažbine, kao i ostali javni prihodi, sa izuzetkom PDV, kao i svi sporedni troškovi koje obveznik PDV zaračunava primaocu dobara ili usluga.

Osnovica ne sadrži:

  1. popuste i druga umanjenja cene, koji se primaocu dobara ili usluga odobravaju u momentu tog prometa dobara ili usluga, odnosno u momentu izdavanja računa za taj promet;
  2. iznose koje obveznik PDV naplaćuje u ime i za račun drugog, ako taj iznos prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu i ako je taj iznos posebno iskazan u računu za promet dobara ili usluga.

Član 3

Ako se naknada ili deo naknade ne ostvaruju u novcu, već u obliku prometa dobara ili usluga, osnovicom se smatra tržišna vrednost tih dobara ili usluga na dan njihove isporuke, u koju nije uključen PDV.

Ako se naknada ostvaruje delom u novcu, a delom u obliku prometa dobara ili usluga, osnovicom se smatra zbir novčanog iznosa i tržišne vrednosti dobra ili usluga koji se dobijaju na ime dela naknade na dan njihove isporuke, u koji nije uključen PDV.

Ako za promet dobara ili usluga na dan nastanka poreske obaveze u skladu sa Zakonom nije poznata tržišna vrednost dobara ili usluga iz st. 1. i 2. ovog člana, osnovica za obračunavanje PDV za promet dobara ili usluga utvrđuje se kao tržišna vrednost dobara ili usluga koje će, kao naknadu ili deo naknade, obveznik PDV ostvariti za svoj promet, u koju nije uključen PDV, na dan nastanka poreske obaveze za taj promet.

Ako se tržišna vrednost dobara ili usluga iz stava 3. ovog člana razlikuje od tržišne vrednosti dobara ili usluga na dan njihove isporuke, smatra se da je došlo do izmene osnovice u smislu člana 21. Zakona.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu 15. oktobra 2015. godine.

 

Servis računara online zakazivanje